Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a (10)02.1: j a v
22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
89.453: Die hi dede a sonder schende
aagustinus (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
abc (2)15 opschrift: Vanden abc vele abuse der weerelt
15.2: Elc lettre gheuerst by abc
abselon (1)57.125: Noch abselon die schoene van prijse
absentum (1)31.1: Quis quis amat dictis absentum rodere vitam
absoloene (1)57.113: Ende dies ghelike van absoloene
absolucio (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
absolueerne (1)74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
absoluere (1)75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
absolueren (1)74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
absoluo (2)75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
absolutie (2)74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
76.89: absolutie
absolutionis (1)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
absque (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
abuse (1)15 opschrift: Vanden abc vele abuse der weerelt
ac (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
accidiam (1)42.2: cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
accuseer (1)74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
achter (2)55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
89.226: De achter hem tlant souden bewaren
achtersten (5)86.5: te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
86.6: maendach van oexste ende den achtersten dach van decembre
86.14: dach van wedemaent ende den achtersten vrindach van
86.23: van sporcle den achtersten maendach van meye
86.24: den achtersten maendach van septembre
achtre (1)89.476: Doe quam de starcste scare van achtre
ackerman (5)55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
87.253: De ackerman wert gheware
87.285: De ackerman derscht nu sijn coren
acoleye (1)66.85: De acoleye wilter ons vp leeren
acquitanien (1)37.4: hertoghen . Normandien acquitanien bourgoingen de
actus (1)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
acuit (1)30.1: Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum
ad (3)29.1: Non ad latrinam . tu debes dicere primam
44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
addatur (1)75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
addiciones (1)75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
adiousteren (1)74.8: ende adiousteren wilde
adriaen (1)88.38: Denijs venant adriaen
aduiceert (1)67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
aduocaet (1)67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
aecht (1)88.5: Bry licht blasis aecht mant
aechten (1)87.36: Sente aechten dach wy hier venden
aecte (1)80.113: Marie die therte gods duer aecte
aefs (1)89.660: Te rome stont oec so aefs
aelmanne (1)14.70: Aelmanne sonder zweerde goet
aelst (1)13.12: Wit voete van aelst
aen (1)15.3: Aen siet de vrouwen hoe si gaen
aenbeedt (1)69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
aennamen (1)89.611: Dats si den dienste gods aennamen
aenschijn (2)69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
aenschouwen (1)74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
aensien (1)87.73: Ander vrouwen die dat aensien
aensiende (1)55.63: dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
aensiene (1)73.205: of reyene of lonckelec aensiene
aensiet (1)04.9: Nu vraghic elken die dit aensiet
aenuechten (1)66.35: De alle aenuechten conste wederstaen
aer (1)66.41: Hier vp sal vlieghen de edel aer
aerem (1)69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
aerken (2)69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
aerm (3)55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
aerme (7)57.109: V sprake bewijst mi aerme stomme
57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
67.44: ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
79.107: O wy aerme ende echter aerme.
79.107: O wy aerme ende echter aerme.
aermen (5)55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.76: tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
aermer (2)77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
aermoede (2)59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
66.46: Dats willich aermoede sijt seker des
aermoeden (4)55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
aert (6)67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
80.5: Wilen in hoegher aert vp cliuen
80.7: Wiuelic wijf huut goeder aert
80.101: Het comt vut goeder aert gheresen
80.105: Dan een wijf vut goeder aert
87.269: Vanden winter dits haer aert
aet (1)79.177: Ay of mijn herte ware een aet
af (17)59.18: den loen diere af comt
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
67.96: ghenen die meest daer af gheeft
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
82.29: Therte mijn sonder af breken
87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
89.127: Daer vintmen grote wonder af
89.173: Daer wi niet af vinden en connen
89.347: Ende wan hem af de steden groot
89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
affecte (1)85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
afflaets (1)69.27: viiic carinen afflaets
afflatu (1)45.1: Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
affricanus (1)70 opschrift: Van scipioene affricanus
affrike (1)89.290: Beede spaengen ende affrike
affrique (1)89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique
afgrondeloese (1)80.112: Die afgrondeloese wel gheraecte
aflaet (2)69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
89.670: Crucen en aflaet van allen sonden
aigue (1)22.46: Van daer te aigue pendant xi milen
aisemens (1)29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
ait (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
al (108)05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
14.45: Den taelman warachtich al te male
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
48.6: Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
53.3: Ghetempertheit doet al ghedoeghen dat toecommen
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
54.5: Die al heeft ne heeft niet danc
55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
57.4: Dan al een schijn van groter blamen
57.51: Al waerdi langher eenen voet
57.63: Ic zwijghe al stille ende snau
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
57.83: Cranc van oudden ende al versleten
57.93: Als dende comt so moet al beuen
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
57.116: Haer grote gratie bouen al
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
57.126: Ghemerct dat al si wormen spise
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
58.10: Gaf hi den hoppen al gheheel
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
66.50: Haer schoenheit verchiert den boemgaert al
66.66: Sal sijn des boems gheweldich al
66.70: Sijn roke duergaet den boemgaert al
66.82: Scarpeit so bediet hi al
66.110: Starkelic sijn besloten al
67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
68.19: Hets al ghesellekin sich voor di
68.36: Doe waren onse costen al behouden
68.46: Dat was vergheten ende al verloren
73.52: met verwaten lieden al te lichtelic
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
79.31: So verlicht al hemelrike
79.33: So verchiert al den troene
79.40: Dit heeft die minne al ghedaen
79.56: Dit de minne al te gader
79.70: En es clerc in al parijs
79.73: Want minne es meester ouer al
79.85: Dat minne al vulmaect es
79.89: Nochtan al prisic minne dus zeere
79.112: Machic segghen ende al bedy
79.124: Ende vroet ende al vulmaect
79.162: Maer sine lede al ghemeene
79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
79.197: Ic hope al hebbic vele mesdaden
80.57: Minne maer hets al gheloghen
81.10: In uwe ghenaden keere jct al
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
81.59: Diet al heeft in siere ghewout
81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
81.110: Te voren rechti al te zeere
82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
82.48: Mine herte al door sniden
87.38: Die bekeerde al dit lant
87.136: Teerderike wert open ouer al
87.150: Al diaer dore ic ware verblijt
87.168: Die jeghen de sonne staen al bloet
87.190: Datsi wast al sonder arghen
87.201: Sente margrieten al hier ghelach
87.229: Dus so eist al bediet
87.263: Vighelie es al hier verclaert
87.326: Laten hare vruechden al omtrent
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
87.364: Dus moetment al onder soucken
88.41: Al helich settic
89.68: Daer al grieken voren sat
89.116: Maer al starf hi daer de heere
89.134: Al dincket v meer dan ghenouch
89.176: Sine doot al daer ter stede
89.181: Al oft theenen cynse ware
89.207: Ende den bisexte vant hi al
89.217: Dat hi de lande al met allen
89.220: Al neder toter souter zee
89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
89.259: Men seide hem al openbare
89.261: Daerwaert voer hi al te hant
89.289: Ende doe wan julius al ontrent
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.330: Dat dedi al omme gode
89.354: Al starf hi die heere groot
89.368: Al waest dat hi in sonden vel
89.415: Dat het ghinc al vten spele
89.470: Want god die heuet al voorsien
89.490: Al twalsche duutsche al tvriessche marke
89.490: Al twalsche duutsche al tvriessche marke
89.531: Vp sijn volc al in een
89.607: De boucke antierdi al in een
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
89.657: Al stont jnder heidene weere
89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
89.710: Alst al in liep om winnen
albijn (1)88.9: Albijn in maerte victorijn
alder (12)77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
79.3: Met sijre gratien in alder stont
81.31: Ende so na radich in alder maniere
81.88: Die alder edelste diemen weet
81.108: Doe wart men alder eerst gheware
83.68: Van alder ghenouchten es hi mede
87.305: Alder heleghen dach moet hier sijn
87.306: Dits alder zielen dach mede
89.59: In alder redeliker manieren
89.78: Want alder redeliker tucht
89.79: Ende alder houescheden vrucht
89.185: Van alder weerelt coninc rike
aldre (1)80.118: Dats de aldre soetste keest
aldus (14)14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
46.33: Aldus hadde anna drie marien
46.46: Aldus so vindic min no mee
66.120: Ne vinden sine niet aldus ghedaen
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
78.2: mensche aldus
78.16: heere god doemen so segghet aldus
81.93: Aldus blijft vnicoren gheuaen
83.58: Aldus eist metten sangwijn
87.109: Sinen kalendier aldus verstaen
alex (1)36.1: Ector alex julius josue dauid machabeus
alexander (5)58.17: Alexander de heere groot
89 opschrift: Alexander
89.121: Dat was de grote alexander
89.133: Neen sprac alexander de fiere
89.165: Maer alexander want ende helt
alexanders (2)57.72: Alexanders macht so saen
89.292: Daer hi alexanders beelde vant
alexandre (1)89.666: So dede de paeus alexandre
alexandrien (1)55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
algader (3)58.18: Den hopper hiet algader sijn
80.39: Die heleghe drieuoudicheit algader
89.517: Grote perse daden algader
alie (1)75.12: quedam alie condicionales aut involute tu
alijs (1)75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
alle (58)09.3: Alle dinc wreken niet verdraghen
14.26: Viert selden selden alle die heleghe daghen
14.28: Ghemint van alle die vander stede
17c.2: Die alle dinc laet also hijt vint
17f.4: Ende alle dinc met staden doet
47.4: Nu hoort alle dese woort
47.23: Nu laet ons alle vriendelike
48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
55.63: dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
57.1: Als men alle dinc wel ouersiet
57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
58.5: Alle ende niement vut ghescreuen
66.35: De alle aenuechten conste wederstaen
66.60: Alle liden gode vp gheuen
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
76.25: verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
79.24: Dats minne die alle heleghe louen
79.29: So es die alle dinc vermach
79.202: So machmi alle doghet leeren
80.3: Daer jn leit alle soetheit
80.31: Si sullen alle gode sien
80.87: Wijf daer es in alle weelde
80.88: Want alle vruechden die es cleyne
80.96: Daer jn leit alle bequamelicheit
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.72: Dus moghen wi alle wesen vrient
81.121: Daer wi alle in waren verstoruen
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
81.125: Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
82.1: Beweent ende alle vul van rouwen
84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
87.76: Den reghen alle maecte nat
87.113: Ende alle dinc wide ende side
89.43: Bouen alle de ghuene die vp deerde
89.70: Dat alle weelde was allende
89.71: Ende alle ghenouchte dat was pine
89.99: Want du alle vulmaectheit heues
89.168: Ende alle de landen ende de staden
89.184: Ende alle de boden ghemeenlike
89.350: Die alle gader heidin waren
89.489: Die alle die liede benorden spaengen
89.495: Dat hem weken alle de meeste
89.539: So dat si alle de vlucht bestaen
89.551: Alle de scade ende de lette
alleene (8)57.94: Wat es dats gode cont alleene
66.91: Dats datti therte hebbe alleene
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
79.161: Hine gaf sinen vingher niet alleene
89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
alleenlic (1)74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
allen (41)62.3: Te rechte eert mense in allen houen
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
66.24: Tot allen menschen draghen sal
66.28: Es van allen duechden croene
66.68: In allen duechden hebben sal
66.108: Een wortel van allen duechden es
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
76.27: den vergheffenesse allen anderen menschen die sy
76.42: van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.65: Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.85: ende oec heeschti vergheffenesse van allen
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
79.21: Van allen zaken die mi deeren
79.26: Ende es hem allen ghereit
79.28: So veruultse van allen goede
79.79: Allen duechden gaet so te bouen
79.83: Minne es van allen duechden rike
79.88: Het soude ontuechten allen wijsen
79.191: Ic bidde hem allen die minne draghen
80.2: Met trouwen allen reynen wiuen
81.17: So waren wy quite van allen vare
81.75: Die ons allen heeft verlost
81.119: Daer hi ons allen verloste met
87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
87.239: Van allen goede des seker sijt
89.46: So heuesch van allen manieren
89.48: Noch so ghemint van allen vrouwen
89.49: No so vroet van allen saken
89.96: Du best van allen duechden so groot
89.186: Van allen riken van allen landen
89.186: Van allen riken van allen landen
89.217: Dat hi de lande al met allen
89.506: Bouen allen baerden setten
89.670: Crucen en aflaet van allen sonden
allende (1)89.70: Dat alle weelde was allende
almaengen (1)89.618: Hi dwanc grieken en almaengen
almoesene (1)55.37: van gode om de almoesene die hi dede
almoeseneere (1)55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
almoesenen (1)73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
alpheus (2)46.19: Eenen hiet alpheus te wiue
46.43: Droucher by alpheus viere
alrande (1)87.242: Prumen ende alrande oeft
alre (7)79.47: Die coninc alre coninghen heere
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
82.43: Ay maghet alre maeghden fijn
87.196: Dits alre apostelen dach
89.361: Die weerdich was in alre wijse
89.401: Die weerdich was in alre wijsen
als (99)07.1: Als de m sijt seker des
19.4: Snel van loepe als de hase
19.5: groot van spronghe als de hase
19.6: art van keere als de hase
19.7: Cleene van hoefde als de vos
19.8: schoene van hare als de vos
19.9: groot van steerte als de vos
19.10: Vast van hoeuen als de ezel
19.11: sterc van rugghe als de ezel
19.12: goet van peistringhen als de ezel
19.13: Scerp van luchte als de wolf
19.14: gaue van beenen als de wolf
19.15: goet jnden buuc als de wolf
19.16: sachte van draue als de wolf
23.12: Also wel den armen als den rijken
46.17: Ghelijker wijs als die eerste dede
46.29: Derdewerf huwelic als ic versta
46.44: Als ic voor gheuisiere
48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
55.33: als den armen tetene gaf
57.1: Als men alle dinc wel ouersiet
57.8: Die hier als menschen sijn ghetelt
57.16: Maer als de natuere valt so cranc
57.27: Als een stof jnden winde vliecht
57.29: Als es de joncheit daer jn ghewiecht
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
57.43: Du spreecs te my als een domme
57.82: Maer namaels als ic werde man
57.84: Als dien tijt comt moet icker an
57.87: Als my gherekent wert mijn somme
57.93: Als dende comt so moet al beuen
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
58.36: Als hi woude datmen hem dade
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
59.8: Als ic besach dat soe vergankelic was
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68.13: Als de waghene effene gaet
68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
76.8: de welke verrees vander doot als vp den dach van heden
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
79.41: Hy wart gheboren als een kint
79.44: Ende als een ander kint ghebonden
79.152: Als my ghdinct der groter pinen
79.154: Als van hem liep bebloedich zweet
79.184: Als ic te voren hebbe gheseit
80.66: Eist gherechticheit als ic versta
82.24: Steruen als hi gaf den gheest
82.58: Als hi sterft mijn lichame
83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
83.86: Als ons scriftuere te wetene doet
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
87.26: Als hi sine cappe droeghe brinct
87.64: Als maerte es droeghe sonder reghen
87.105: Als hi den cockouc roepen hoort
87.317: Dits sente brixis dach als ic versta
87.320: Moghens drinken als hem lust
89.21: Als perseuale ende lanceloot
89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
89.313: De doot ghedoghen als de boude
89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
89.405: Altoes als hi was in striden
89.508: In eenen wijch als de deghen
89.519: Ende scoffierdese als de die vroede
89.523: Als volc dat node voor hem boech
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
89.544: In sinen tiden als ic goeme
89.652: Ende in wandelinghe als een lam
89.697: Daer voer hi dore als een wigant
alse (5)55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
81.49: Alse nemmermeer te commene daer jn
89.509: Alse bi hem waren ghesleghen
89.533: Ende riep alse die gheloeft
89.672: Alse om dlant vanden heleghen graue
alsi (2)74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
82.54: Alsi comt de doemsdach
alsic (1)14.87: Ende dit sijn alsic versta
alsijns (1)87.321: Alsijns de wijfs qualic gherust
alsmen (10)48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
69.25: Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
74.13: alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
81.4: Also warelike alsmen v heeft vonden
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
89.636: Alsmen screef viiic ende vijftiene
alsmi (1)87.250: Minderen alsmi sijn smake taent
also (27)17c.2: Die alle dinc laet also hijt vint
23.12: Also wel den armen als den rijken
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
50.5: doot . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.45: handen also tulpin bescrijft
55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
57.70: Also waerlic mensche es dat ghenouch
58.28: Ende also met eens mans cleet
68.53: Waren de liede oec also
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.138: Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
79.42: Also men bescreuen vint
79.103: Also helpe mi god onse heere
80.110: Also ysaias voersmaecte
81.4: Also warelike alsmen v heeft vonden
89.63: Also sijn heidenschap ghedrouch
89.98: Dan eerdsche mensche also du leues
89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
89.471: Also so moet ons gheschien
89.655: Ende doe ten tijden waest also
alsoe (1)77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
alsoet (4)41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
89.377: Alsoet v seluen dincket goet
89.606: Stoutelike alsoet wel scheen
alst (10)57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
67.44: ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
87.54: Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
87.210: Alst vp de boeme es wel gheraect
89.335: Door sine bede alst wel scheen
89.710: Alst al in liep om winnen
alsulke (1)89.451: Die alsulke ordene draghen
alte (1)77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
altoes (28)17f.5: Verwint altoes jnt leste
21.5: Ghenouchte van schoenen huuse duert altoes
23.11: Trecht altoes houden ghelike
23.14: De quade werpen altoes vte
46.22: Altoes gode diende ende minde
58.31: So doetti oec die altoes steet
66.44: Altoes sta in gods ghericht
66.52: Altoes in therte draghen sal
66.84: Altoes voor oeghen hebben sal
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
66.112: Altoes onder houden sal
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
79.14: Scuwen altoes dat mi niet en doghe
80.51: Ende sijn altoes vp v hoede
80.54: Ende leuen altoes met vryen moede
81.32: Ende die duecht es altoes goedertiere
81.34: Die altoes striden onderlinghe
81.53: So es altoes jndien ghereet
81.56: Diene altoes vander duecht verret
89.135: Hout di altoes jnt gheuouch
89.246: Te cassele ende vacht zeghe altoes
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
89.405: Altoes als hi was in striden
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
89.424: In sine ghebede altoes hi lach
altrari (1)32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
amalach (1)89.332: Den coninc van amalach hi verwan
amant (1)87.37: Ende hier den goeden sint amant
amante (1)89.696: I capadotien in sente amante lant
amat (1)31.1: Quis quis amat dictis absentum rodere vitam
ambachte (1)14.23: Subtijle meesters van ambachte
ambrosis (2)67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
88.13: In aprul ambrosis es
amen (4)57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
75.5: filij et spiritus sancti Amen
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
amoreen (1)89.334: Ende den coninc van amoreen
amoriken (1)89.560: Doe voer hi voort in amoriken
amplior (1)44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
an (64)11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
17e.2: Met crite ghescreuen an de want
26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
30 opschrift: An een drechoir te stellene
32 opschrift: An eenen outhaer
33 opschrift: An onser vrouwen beelde
34 opschrift: An dlauoir
35 opschrift: An eenen spieghel scrijft .
36 opschrift: An de ix beste.
37 opschrift: An de xii ghenoete van vranckerike
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
42 opschrift: An dwiwater vat te stellene
43 opschrift: An tpalais taken staet met
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
48.5: verdienten cleuen an de messe
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
57.84: Als dien tijt comt moet icker an
57.92: An hem en es el niet beseuen
66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
67.107: Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
81.6: Soe moetti an ons edele vrouwe
81.45: Hine houde hem vaste an de duecht
81.51: An die sonden hi roupe ghenade.
81.52: An marien vrouch ende spade
81.64: Dat wy an hare souden sien
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
81.107: Ende ontfinc menschelichede an hare
81.109: Oetmoedichede an onsen heere
81.118: Ende an dat cruce hinghen
82.23: Dat voor haer an de cruce hinc
82.35: An dat v sone wilde smaken
82.53: An sijn torment ende verhoeden
84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.78: Om datse gheene te doene hebben an
87.247: Sinte bertins dach volcht hier an
87.331: De liede doen meer cleeder an
87.358: Vighelie kersauent volcht hier an
88.3: Kalenden an thonis faby
88.18: Daer naer macharis comt seruaes an
88.44: Clement katheline met an
89.169: Dedi an hem souken ghenaden
89.205: Vroet van sterren wijs an deerde
89.271: Ende dwanckene an rome saen
89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
89.528: Ende riepse an tsiere noot
89.548: Sinen bode an artuer sende
89.585: Hebbic betaelt an huwe baroene
ancelmus (1)78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
anden (3)82.3: Haer kint anden cruce hinc
87.148: De sonne warm anden trone
89.503: Ende anden coninc artuer sende
ander (25)46.42: Die ander maria dats waer
48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.132: ander liede
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
73.211: siecheden of ander crancheden
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
77.175: ander manieren niet doen en mach.
79.44: Ende als een ander kint ghebonden
87.73: Ander vrouwen die dat aensien
87.102: Gheleghen heeft beghint ander costumen
87.162: Ander vrucht wat mach hem deeren
89.120: Nu hoort wie dat was die ander
89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
andere (5)55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
69.57: andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
anderen (15)17i.1: De meneghe vp eenen anderen sprect
17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
58.35: Eenen anderen so hi naest can
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
67.135: si vp den anderen
69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
76.27: den vergheffenesse allen anderen menschen die sy
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
89.600: Den anderen prisic karel den grooten
anders (9)70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
80.84: Eist bliscap ende anders niet
89.663: Zwaerelike waren anders viant
andersens (2)67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
andersins (4)73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
anderwerf (3)80.15: Anderwerf wert gheboren
83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
83.87: Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
andre (9)67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
80.43: Hoort vander andre lettre clare
83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
89.667: Die na desen was die andre
andren (13)48.12: daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.110: andren
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
74.95: van andren specialic van jonghen kindren so
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
86 opschrift: Van andren diuerschen daghen
89.360: Den andren rudder willic prisen
andries (2)86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
87.334: Dits sente andries dach.
andwoor (1)78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
andwoorden (1)67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
andwoordene (2)74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
andworde (1)78.5: Andworde jayc
ane (6)79.182: Ende mine menscheit ane nam
82.59: Impetreert mier zielen ane
88.20: Naest vrbaen comt germain ane
89.37: Nu leert rudders ane desen
89.128: Hem quam een arm rudder ane
89.411: De lach hem met orloghen ane
anna (4)46.1: Anna sobet dici tres concepisse marias quas
46.6: Anna drouch in haren liue
46.28: Cleophas starf ende anna dede
46.33: Aldus hadde anna drie marien
annen (2)46 opschrift: Van sente annen gheslachte
87.207: Sente annen dach hout hier stede
anonciert (1)78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
ansach (1)59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
anschijn (1)58.23: Doe moesti steruen dat was anschijn
anschine (1)89.73: Dat was omeriusse wel anschine
anschouwen (1)23.4: Ende ghemeenen oerboor anschouwen
ansichte (1)69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
ansichten (1)87.3: Te ansichten sijn de liede milde
ansiene (2)01.23: xvii sijn schoene van ansiene
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
anstarct (1)66.42: Die hoeghe anstarct der sonnen licht
ant (2)48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
anthieren (1)23.2: Sullen dese pointe anthieren
anthiocen (1)89.698: Ende wan anthiocen de rike stede
anthiochen (1)89.410: Van anthiochen epiphane
anthonis (1)87.17: Siet dits sent anthonis dach
antien (1)14.31: Wiue die dickent den man antien
antierdi (1)89.607: De boucke antierdi al in een
antieren (3)59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
62.5: Gherechticheit si antieren
87.322: Dat haer mans de tauerne antieren
anueerden (1)53.5: Staercheit doet groote sake anueerden ende
apelen (1)87.161: Erieken kersen apelen peeren
apostel (2)87.213: Sente pieters dach apostel weerde
88.36: Matheus apostel jus cosme michiel
apostelen (3)46.5: Vanden twaelf apostelen de viue
46.25: Die de apostelen met mathien
87.196: Dits alre apostelen dach
appelen (1)87.240: Van appelen peeren noten mede
aprille (1)87.91: Dits deerste dach van aprille
aprul (4)84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
87 opschrift: Aprul
88.13: In aprul ambrosis es
aprulle (2)86.5: te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
aque (1)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
aqui (1)37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
archede (1)81.42: Die duecht ende archede weet
archeden (1)74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
arem (4)12.11: Een arem man die wel wijn kent
59.4: arem in commen ende vutuaren van eerderike
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
89.653: Daer noit arem man toe en quam
arghen (1)87.190: Datsi wast al sonder arghen
argher (2)17d.2: Die argher segghen dan si sien
81.39: Die vele argher sijn dan loot
arghere (1)74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
aristotiles (2)89.102: Dit selue spreect oec aristotiles
89.194: De leerare aristotiles
aristotils (1)89.106: Noch sprect aristotils meere
arm (6)14.10: Oeuerdich arm man van manieren
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
89.128: Hem quam een arm rudder ane
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
arme (1)79.43: In arme douken was hi ghewonden
armen (3)14.8: Armen man diemen wille borghen
23.12: Also wel den armen als den rijken
55.33: als den armen tetene gaf
armer (1)77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
arnout (1)88.27: Kalen arnout margriet magda
art (1)19.6: art van keere als de hase
article (1)77.14: de ghuene die sijn jnt article van harer doot
articlen (1)74.5: van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden
artoeys (1)58.38: Verlore hy vlaendren ende artoeys
artuer (9)89 opschrift: Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer
89.488: Deerste was artuer van bertaengen
89.503: Ende anden coninc artuer sende
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
89.532: Artuer warp den schilt vp thoeft
89.536: vc slougher artuer doot
89.548: Sinen bode an artuer sende
89.558: Artuer sette hem met ghewelt
89.581: Die artuer balsemde met groter hauen
artuers (1)89.23: Oec hebbic artuers jeesten ghelesen
arturus (1)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
assentioens (1)76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
astrologien (1)25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
attrayt (1)03.3: Fol est qui fol attrayt
au (1)03.8: Qui sa fille donne au fol
aubert (1)88.6: Sporcle aubert volght te hant
auctoren (4)80.18: Naer de leeringhe vanden auctoren
89.3: De biblen auctoren ende croniquen
89.32: Die auctoren hebben verheuen
89.42: Die gheprijst es in auctoren
audeberts (1)87.347: Sente audeberts ende Sentelucie
aue (4)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
89.534: Met luder stemmen aue marie
89.623: Voer hi ende want den heidenen aue
89.673: Den heydenen weder te winnene aue
auent (2)66.1: In eenen Auent des moetic lyen
87.226: Vigilie de auent onser vrouwen
auenthueren (1)67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
auerne (1)89.668: Die quam te cleermont in auerne
augustijn (3)31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
47.6: Sente augustijn doet ons verstaen
50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
augustin (1)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
augustine (1)55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
augustinen (1)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
auise (2)57.128: Dies consentie by auise
80.29: Soe beteekent na minen auise
auiseert (2)67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
auoir (1)20.2: Pour mieulx auoir willic ghedoghen
auont (1)87.365: Vp den nieuen auont bactmen koucken
auontuere (2)67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
auontueren (3)67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
auserre (1)55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
aussonne (1)22.6: Van daer te aussonne vii milen
aut (1)75.12: quedam alie condicionales aut involute tu
aux (1)29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
ay (13)57.45: Ay lacen neen dats seker scade
68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
79.19: Ay edele minne comt tote my
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.174: Ay en es so jammerlike doot
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
81.18: Ay god die so salich ware
82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
82.25: Ay moeder der minnen fonteyne
82.41: Ay doet mi dat jnt herte gaen
82.43: Ay maghet alre maeghden fijn
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
aywi (1)79.97: Twy aywi waer mach ic gaen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z