Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

m (3)07.1: Als de m sijt seker des
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
maalende (1)14.15: Maalende molen sonder dief
macedone (1)89.122: Philips sone van macedone
mach (41)01.32: Mach de weerelt niet langhe staen
01.35: Diet can gheraden hoet mach sijn
04.10: Of hi minen name mach weten yet
08.12: Mach wel heeten een wijs man
14.9: Hem mach selden yet ontdieren
15.22: So eer hem recht ghebueren mach
24.12: Mach wel heeten een wijs man
47.15: Sijn lucht niet verliesen en mach
47.17: Onuersien mach hi niet steruen
53.4: mach
56 opschrift: Dit mach elc mensche segghen van hemseluen
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
74.83: mach sonder te vertreckene dinghen die niet
77.175: ander manieren niet doen en mach.
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.5: Ic mach weten wat si minne
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.58: So mach den heere maken knecht
79.59: So mach den knape oec maken heere
79.62: Hoe mach hare de mensche ontgaen
79.67: So mach den cruepel maken recht
79.69: Soe mach den dommen maken wijs
79.77: Daer soe wille mach so gaen
79.97: Twy aywi waer mach ic gaen
79.129: Dat ic minnen niet en mach
80.100: Dat woort mach wel sijn ghepresen
83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
87.162: Ander vrucht wat mach hem deeren
87.174: Vigilie dit wel wesen mach
87.271: Dat den kinderen wel mach behaghen
87.300: Mach drouue sijn vighelie es hier
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
machabeus (3)36.1: Ector alex julius josue dauid machabeus
89 opschrift: Iudas machabeus
89.402: Dat was machabeus judas
macharis (2)87.129: Dits sente macharis de heere groot
88.18: Daer naer macharis comt seruaes an
macher (1)68.10: Men macher vriende met veriaghen
machic (6)79.108: Met groten rechte machic wel carmen
79.112: Machic segghen ende al bedy
79.118: Dies machic wel hebben rouwe
79.128: Dies machic mi beclaghen seere
79.134: So machic wel bi redenen kinnen
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
machmen (4)62.1: Lantloepers scriuers machmen gheloeuen
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
87.227: Marien dach machmen hier schouwen
machmi (1)79.202: So machmi alle doghet leeren
machse (1)79.87: Men machse niet ghenouch gheprisen
macht (21)17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
55.26: macht die vele vermach dat hi vele doe die lettel macht
55.26: macht die vele vermach dat hi vele doe die lettel macht
57.72: Alexanders macht so saen
69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.64: meer dan v macht of wijsheit vermochte
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.52: sijn macht
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.57: dies macht heeft van dit te doene
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
89.231: Dus verre gaet de macht van rome
89.565: Ende ghedoot met siner macht
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
machte (1)57.89: Du weets sampsoen was meer van machte
machtechlic (1)77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
machtich (4)77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
87.296: Comt nu machtich vuter zee
87.330: Nu wert de winter een machtich man
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
machtu (1)80.9: So machtu smaken de edele fresen
mackelheters (1)13.17: Mackelheters van dendermonde
maechde (1)74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
maechden (1)87.294: Dits der xim maechden dach
maechscepe (1)73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
maecht (2)14.84: Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht
76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
maect (10)10.7: Daer vrienscip es maect hi onminne
11.5: Dat goeden wijn maect goet bloet
11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
11.10: Ende gods kennesse maect salichede
55.56: hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
58.6: Maer het maect te vele vernoys
68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
maecte (6)57.10: Van hem die hemel maecte ende helle
67.99: onderdanich maecte van woukere
69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
69.21: cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
87.76: Den reghen alle maecte nat
maecten (1)67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
maecter (1)89.253: Want hi maecter een casteel
maecti (3)57.73: Nochtan maecti dat zeere wouch
89.228: Daer maecti eene veste ghenendelike
89.243: Te thorout maecti ende de sine
maeghde (1)14.81: Suuer maeghde ghestade wiue
maeghden (2)69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
82.43: Ay maghet alre maeghden fijn
maeghdom (1)04.6: Die mier ouder moeder maeghdom nam
maendach (4)86.6: maendach van oexste ende den achtersten dach van decembre
86.22: begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach
86.23: van sporcle den achtersten maendach van meye
86.24: den achtersten maendach van septembre
maendaghe (1)86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
maende (1)74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
maent (4)18.2: Twee werf de maent sconen
21.3: Ghenouchte van niewen perde duert een maent
66.4: Woude ix maent ghesloten sijn
86.40: vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn deen
maer (64)10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
57.16: Maer als de natuere valt so cranc
57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
57.82: Maer namaels als ic werde man
57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
57.107: Maer doch en scaedt niet dat vermaen
58.6: Maer het maect te vele vernoys
58.13: Maer elc wils een groot partseel
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
59.6: besach dat my maer gheleent en was
66.56: Maer hem theeren diemen mint
67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
67.88: den cnape die flateert veriaecht maer den cnape die
67.98: te vercoepene maer beter waert vercocht dan datmen
67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
67.119: voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
68.15: Maer helty teenegher sijden yet
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
68.47: Maer tversolaessen vanden hont
73.176: maer hebt die begheert ende ghedoecht
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
79.121: Maer sconincx sone van hemelrike
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.162: Maer sine lede al ghemeene
80.16: Maer binnen vuuer zielen wike
80.57: Minne maer hets al gheloghen
81.30: Maer de sonden die sijn so fel
81.86: Maer dat dier es so ghemaect
81.101: Maer doe hi marien sach
81.112: Maer doe hi in marien schoot
83.35: Maer doet naer sijns selues lief
83.48: Maer niet vermoghende hets hem quaet
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
87.67: Maer men prijst waren sonneschijn
87.151: Maer neen hi dits dachterste dach van meye
87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
89.19: Maer die si prisen dese wale
89.24: Maer ne vanter gheene van desen
89.116: Maer al starf hi daer de heere
89.141: Maer wien hi vinc ofte slouch
89.165: Maer alexander want ende helt
89.247: Maer vele volcx dat hi verloes
89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
89.467: Maer stoutelike vp hem strijken
maerschalc (1)87.177: Diemen een groot maerschalc nomt
maerte (9)14.51: Den maerte sonder vorst
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
86.13: den lesten vrindach van maerte den lesten vrin
86.29: van sporkele den xxviii dach van maerte ende den
86.36: Die hem doet laten den xviisten dach van maerte
87 opschrift: Maerte
87.60: Van maerte doe ic nu ghewach
87.64: Als maerte es droeghe sonder reghen
88.9: Albijn in maerte victorijn
maes (1)88.25: Hoymaent maes martin naer
maestricht (3)69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
magda (1)88.27: Kalen arnout margriet magda
magdaleene (1)87.203: Dits maria magdaleene
maghe (2)73.101: ofte maghe
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
maghen (6)08.10: Ende jn redenen hulpen den maghen
09.4: Vele verlaten vp grote maghen
24.10: Ende in redenen helpen den maghen
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
89.248: Ia een van sinen lieuen maghen
magher (2)83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
83.93: Hi es magher ende seere bleec
magherne (1)87.307: Nu beghint te magherne de weede
maghet (9)66.3: Hoe jhesus jnder maghet marien
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
76.4: die gheboren wert vander salegher maghet marien
81.63: Vander schoenre maghet marien
81.87: Datment met i maghet veet
81.89: Teerst dat dadt dier de maghet siet
81.127: De maghet marie moet hem gheuen
82.43: Ay maghet alre maeghden fijn
87.202: Die was eene maghet reene
magis (1)61.4: Inde magis flebo quia nescio quo remanebo
maintenerende (1)84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
maken (17)01.9: xvii maken den meneghen rike
01.29: xvii maken den meneghen vro
15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.44: berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht
79.58: So mach den heere maken knecht
79.59: So mach den knape oec maken heere
79.67: So mach den cruepel maken recht
79.69: Soe mach den dommen maken wijs
82.34: Wilt mi oec deelachtich maken
83.41: Discoort maken nijt behouwen
87.135: Ende maken wel groot gheschal
87.352: Maken nu verberrende schenen
89.266: Buten boenen maken dede
makene (1)74.22: vander heimelicheden te makene quade teekene ende
maket (1)79.20: Ende maket mine herte vry
mala (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
male (5)14.45: Den taelman warachtich al te male
14.61: Witte liede coene te male
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
maleuiseie (1)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
man (39)01.1: xvii bederuen meneghen man
04.5: Ic ben oec de selue man
08.12: Mach wel heeten een wijs man
12.9: Een gheordent man die vele rijt
12.10: Een out man die vele vrijt
12.11: Een arem man die wel wijn kent
14.8: Armen man diemen wille borghen
14.10: Oeuerdich arm man van manieren
14.29: Die man die selue speelt ouerspel
14.31: Wiue die dickent den man antien
14.67: Sonder luxurie caluwen man
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
24.12: Mach wel heeten een wijs man
46.35: Was deser marien man
57.82: Maer namaels als ic werde man
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
58.33: Daer by radic elcken man
67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68.23: Eenen man hebben eenen hont
68.27: Om te verblidene den seluen man
68.37: Die vrient die desen man oec plach
68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
68.41: Die man die wart van deser claghe
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
80.56: Dat eenich man toecht jnden schine
87.77: Ende caerden dicken haren man
87.246: Vander biechten de heleghe man
87.330: Nu wert de winter een machtich man
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.388: Was gherekent jeghen dusent man
89.439: Vp meneghen prince ende meneghen man
89.573: Felloen hiet die selue man
89.653: Daer noit arem man toe en quam
89.674: Doe nam dat cruuse menich man
89.682: Rudders cnapen wijf ende man
manen (2)89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.206: Hi was die vant der manen ghetal
maniere (7)14.54: Den nayere sonder moy maniere
77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
81.31: Ende so na radich in alder maniere
81.81: Hi hadde te voren eene maniere
83.30: Na den somer es sijn maniere
83.64: Staen naer ghenouchten sijn maniere
manieren (11)01.17: xvii sijn vrisch van manieren
14.10: Oeuerdich arm man van manieren
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
73.118: manieren
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.183: ende in wat manieren
73.193: v selfs state ende in wat manieren
77.175: ander manieren niet doen en mach.
77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
89.46: So heuesch van allen manieren
89.59: In alder redeliker manieren
manne (1)14.62: Manne met wijfachtegher tale
mannen (1)46.7: Bi drie mannen dochtren drie
mans (3)58.27: Met eens mans spise ghededi wale
58.28: Ende also met eens mans cleet
87.322: Dat haer mans de tauerne antieren
manslacht (3)67.38: Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
67.44: ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
manslachte (1)67.84: van manslachte
mant (1)88.5: Bry licht blasis aecht mant
mantel (1)55.31: dancke sinen mantel
manus (2)34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
marbay (1)69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
marc (1)88.16: Ioris marc euangeliste
marcken (1)15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
mare (1)89.586: Doe quam hem mare dat mordreit
margriet (1)88.27: Kalen arnout margriet magda
margrieten (1)87.201: Sente margrieten al hier ghelach
maria (11)46.16: Die maria hiet bi namen
46.32: Die oec maria hiet bi namen
46.39: Die eerste maria droecher eenen
46.42: Die ander maria dats waer
46.45: Die derde maria droucher twee
81.13: Maria dat in v hoede sy
81.20: Dat maria ware sijn vrient
81.46: Want maria es wel metten vuecht
87.203: Dits maria magdaleene
88.31: Ka maria honts daghe henden
88.34: Maria dan dach heeft
marias (1)46.1: Anna sobet dici tres concepisse marias quas
marie (5)03.6: Fol est qui fol marie
80.113: Marie die therte gods duer aecte
81.127: De maghet marie moet hem gheuen
88.46: Marie so comt lus
89.534: Met luder stemmen aue marie
marien (23)46.9: Hadsi marien onser vrouwen
46.18: Ende deser marien gaf si mede
46.33: Aldus hadde anna drie marien
46.35: Was deser marien man
46.47: Die commen sijn vanden drie marien
66.3: Hoe jhesus jnder maghet marien
76.4: die gheboren wert vander salegher maghet marien
80.41: Ende by marien prouuic dit
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.52: An marien vrouch ende spade
81.63: Vander schoenre maghet marien
81.65: Ende so wie marien eere doet
81.73: Der scoenre marien in hemelrike
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
81.101: Maer doe hi marien sach
81.104: Ende marien zuuerhede
81.112: Maer doe hi in marien schoot
81.123: Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
87.11: Van marien was gheboren
87.227: Marien dach machmen hier schouwen
88.12: Marien dach hebdi dus
88.14: Ende marien volghet des
89.525: Marien der moeder gods vercoren
marke (1)89.490: Al twalsche duutsche al tvriessche marke
marte (1)85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
martin (2)88.25: Hoymaent maes martin naer
88.42: Ledenaert daer naer martin bric
martine (2)55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
87.315: Dits de dach van sinte martine
martir (1)45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
martse (1)87.66: Noyt was ghepresen martse vloet
mas (1)88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
mase (1)69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
mate (2)87.218: De mate liede die dit verstaen
89.131: Die mate sprac wat soude mi dat
maten (10)10.3: Dats wijn diene drinct te maten
47.11: Ydele redenen buten maten
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.104: My wondert vter maten zeere
82.17: Dat so dreef seer buten maten
83.14: Scamel es hi oec bi maten
83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
89.208: Hi conste vter maten wel strijden
89.344: Met liuen ende met goeder maten
89.414: Volcx so vter maten vele
mater (2)82 opschrift: Stabat mater dolorosa. etcetera
89.366: Wilder mater no sachter
materie (1)89.83: Sine materie willijs rouken
materien (1)73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
matheeus (1)87.264: Dits sinte matheeus dach
matheus (1)88.36: Matheus apostel jus cosme michiel
mathien (1)46.25: Die de apostelen met mathien
mathijs (1)87.55: Dits de dach van sente mathijs
mathis (1)88.8: Pieter mathis moeter staen
mattenen (1)12.8: Een joncwijf die vele te mattenen loept
maurcius (1)87.265: Sente maurcius daer na ghelach
mayen (2)87.184: Mayen nu met seisenen thoy
87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
me (5)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
61.1: Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
61.2: Est primum durum quia nosco me moriturum
89.143: Met duechden ende me houescheden
mechlen (1)13.25: Salhem heters van mechlen
medarts (1)88.22: Medarts dan barnabaes
mede (29)11.9: Ende wijsheit doet gode minnen mede
14.27: Ende een rechter es oec mede
14.66: Haesteghe liede met vrienthout mede
46.18: Ende deser marien gaf si mede
48.2: mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden
69.38: crebbe daer mede gheleit
79.179: Ende ic voeden moeste daer mede
79.188: Daer ic hem verwrochte mede
83.54: Mede volghende na den lentijt
83.68: Van alder ghenouchten es hi mede
83.73: Ende wel vermoghende oec mede
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.44: Tot vastelauont sulclangher mede
87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
87.206: Sente jacops ende cristoffels mede
87.220: Om vanden corene te rapene mede
87.236: Dits sente bertelmeus dach mede
87.240: Van appelen peeren noten mede
87.272: Dits sente michiels dach mede
87.306: Dits alder zielen dach mede
89.104: Dat bouc brief no lettre mede
89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.177: Waer hi steruen soude mede
89.267: Daer hi jn verwinterde mede
89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
89.664: Ende daer naer de paeus dander mede
89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
89.692: Door bulgurie ende grieken mede
89.699: Persen wan hi ende meden mede
medecijn (2)67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
medecin (3)67.107: Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an
67.107: Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an
77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
meden (2)89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.699: Persen wan hi ende meden mede
medicine (1)77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
medoeghen (1)51.5: medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
mee (8)46.46: Aldus so vindic min no mee
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
79.167: Dat doe ic dusentich waruen mee
79.170: Ende dickent ghemint mee den knecht
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
89.493: Ia grote ruesen dats noch mee
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
meene (1)57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
meenen (4)46.40: Ihesum kerst des wi meenen
82.38: Den ghecruusten stel mijn meenen
87.52: Dat sonneschijn es nu sijn meenen
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
meeninghe (5)57.60: V meeninghe heeft so diepen gront
66.67: Dats datmen eenvuldeghe meeninghe
76.30: ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffenesse
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
86.9: Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
meer (29)05.6: Die heeft namen meer dan drie
15.15: Nu merct noch meer jnden lande
48.9: meer jnt hoeren vander messen
57.89: Du weets sampsoen was meer van machte
57.122: Ic doe lacen hets meer dan tijt
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
67.68: studeert meer te ghelieuene met duechden dan
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
73.64: meer dan v macht of wijsheit vermochte
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
79.139: Hy minde my meer dan yement doet
80.93: Nie ghesciep meer soeticheit
87.331: De liede doen meer cleeder an
89.52: No die meer haette ouerdade
89.134: Al dincket v meer dan ghenouch
89.151: Noch gheuiel hem meer daer naer
89.284: Die meer volcx hadde vele dan hi
89.294: Die meer dede binnen twaelf jaren
89.367: Noch die meer haette lachter
meerder (4)58.29: Daer toe haddi meerder leet
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
77.9: profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
meerderen (1)67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
meerdren (1)67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
meere (4)79.165: Soe hebbic dan meere recht
89.106: Noch sprect aristotils meere
89.212: Crassusse sonden si oue meere
89.656: Dat dadt lant van ouer meere
meeret (2)63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
87.97: De leewercke meeret haren sanc
meerle (1)87.111: De lijstre de meerle ende de fluteele
meessene (1)13.46: Capoen heters van meessene
meest (6)67.96: ghenen die meest daer af gheeft
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
80.115: Hier omme so willic minnen meest
87.212: Want de rorghe es meest vander eerde
meeste (3)67.70: Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
87.10: Van blischepen dat de heere meeste
89.495: Dat hem weken alle de meeste
meester (9)16.5: Daer ic eenen meester vant
23.7: Ende bekeerent te meester baten
25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
79.73: Want minne es meester ouer al
89.94: Van gheenen meester dan van gode
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
meesters (4)11.4: Want meesters van natueren segghen
14.14: Sijns meesters orbore wel
14.23: Subtijle meesters van ambachte
84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
mei (1)02.2: In den miserere mei deus staet voorwaer
meisnieden (2)67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
melancolin (2)83.76: De melancolin die es eerst droghe
83.85: Es die melancolin by rechter schout
melanen (1)22.24: Van daer te melanen xv milen
melc (1)06.2: Datmen botre bloeme eyer melc
melde (1)14.5: Papen sietmen selden melde
memorie (3)74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
men (61)14.37: Ic wane men noyt jaermaerct vant
15.14: Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
46.24: Ende josep die men hiet barnabas
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
57.1: Als men alle dinc wel ouersiet
62.8: Dat beuint men jnden fijn
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
68.10: Men macher vriende met veriaghen
68.30: Die men van rouwen daer omme wiec
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.30: In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
76.92: dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
77.180: men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
78.1: Men sal spreken toten crancken
79.42: Also men bescreuen vint
79.87: Men machse niet ghenouch gheprisen
81.82: Dat men ons leest van eenen diere
81.108: Doe wart men alder eerst gheware
82.51: Laes men noint zware sach
83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
83.67: Ghenouch gheuleescht wat men visiere
86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
87.41: Men sprect vanden vastelauende vele
87.67: Maer men prijst waren sonneschijn
87.158: Die boeme die men bloyen sach
87.356: Die men in vele steden vast
89.259: Men seide hem al openbare
89.556: Of men salne ten naesten jare
89.650: Die men heet godefroet van belioen
meneghe (8)01.20: xvii verdullen meneghe vroede
05.19: Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
17i.1: De meneghe vp eenen anderen sprect
58.21: Hy hadde ghedaen meneghe pijn
89.227: Doer meneghe stat quam hi gheuaren
89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
89.580: Ende meneghe coninghe ende grauen
meneghen (31)01.1: xvii bederuen meneghen man
01.4: xvii doen den meneghen . risen
01.5: xvii doen den meneghen minnen
01.6: xvii doen den meneghen ontsinnen
01.7: xvii vinden meneghen list
01.8: xvii stichten meneghen twist
01.9: xvii maken den meneghen rike
01.10: xvii slaen den meneghen swike
01.14: xvii doen den meneghen dolen
01.16: xvii houden den meneghen in drucke
01.22: xvii bringhen den meneghen ter doet
01.25: xvii sijn den meneghen ghetrouwe
01.26: xvii bringhen den meneghen in rouwe
01.27: xvii doen den meneghen peinsen
01.29: xvii maken den meneghen vro
01.30: xvii legghen den meneghen jnt stro
02.10: Si dooden den meneghen diere om crit
09.12: Brinct den meneghen jnden jndre
17d.3: Het es den meneghen zeere ghepijnt
57.57: Dats mi ende den meneghen oncont
58.41: Hy doet den meneghen vele vernoys
68.38: Te versolasene vp meneghen dach
81.2: Den meneghen hebdi ontladen
89.385: Meneghen wijch groot ende stranc
89.439: Vp meneghen prince ende meneghen man
89.439: Vp meneghen prince ende meneghen man
89.440: Meneghen onuerweldeghen strijt
89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
89.530: Si worpen meneghen steen
89.689: Verdaen in meneghen zwaren pat
89.707: Met meneghen stouten deghen
menegher (1)87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
menegherande (2)15.24: Valschede es menegherande
89.4: Die van menegherande riken
menene (1)13.18: Pelsmakers van menene
menich (11)74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
79.168: Des moetic doeghen menich wee
79.183: Ende ghedoechde menich leit
80.60: Daer es menich wijf bi bedroghen
81.5: Menich warf goet ende ghetrouwe
87.104: Dies verblijd menich cornut
87.195: Daer bleef menich heere rijke
87.209: Dies menich es verblijt
89.314: Menich wonder schoene ende groot
89.674: Doe nam dat cruuse menich man
89.700: Daer hi ghedoechde menich last
menichfaut (1)79.102: Des doghic pine menichfaut
menichfout (1)79.49: Hi doechde pine menichfout
menichte (1)89.438: Met cleenre menichte hi verwan
menichwaruen (1)89.408: Menichwaruen dats waerheit bloot
menne (2)73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
mens (2)28.1: Colera mens mota rarius desentia perfert
83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
mensam (1)31.2: hanc mensam vetram nouerit esse sibi
mensche (44)48.6: Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
50.3: vanden outhare so verleent god den mensche
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
56 opschrift: Dit mach elc mensche segghen van hemseluen
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57 opschrift: De mensche
57 opschrift: De mensche
57.70: Also waerlic mensche es dat ghenouch
57 opschrift: De mensche
57.90: Dan eenich mensche in dit leuen
57 opschrift: De mensche
57 opschrift: De mensche
57.127: Dat by natueren mensche si
59.1: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
65.4: By drien paerden duert de mensche
66.30: Haer sanc die es den mensche weert
66.71: Dats dat de mensche van eerdschen troeste
66.79: Wat duechden dat de mensche doet
66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
66.111: Dats dat de mensche sine natuere
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
78.2: mensche aldus
79.62: Hoe mach hare de mensche ontgaen
81.35: Hoe si den mensche moghen ghewinnen
81.38: Want so toocht den mensche de dinc guldin
81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
81.67: De mensche soude ghenade vinden
81.69: Die de mensche hadde mesdaen
81.78: Den mensche eer hi mensche wert
81.78: Den mensche eer hi mensche wert
81.80: Den mensche doe hi mensche kinde
81.80: Den mensche doe hi mensche kinde
81.99: Wanneer dat de mensche sonde dede
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
87.116: Die elc mensche doe ic v ghewach
89.98: Dan eerdsche mensche also du leues
menscheit (1)79.182: Ende mine menscheit ane nam
menschelichede (2)81.107: Ende ontfinc menschelichede an hare
81.113: Ruste ende in de menschelichede quam
menschelike (2)79.39: Hy dedene menschelike vorme ontfaen
81.74: Die desen heere drouch menschelike
menscheliken (1)51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
menschen (12)57.8: Die hier als menschen sijn ghetelt
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
65.5: By drien menschen duert de vischs
66.24: Tot allen menschen draghen sal
67.28: doot . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes
69.8: niet met menschen handen ghemaect
74.46: dan met menschen de welke sonden sijn qua
76.27: den vergheffenesse allen anderen menschen die sy
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
77.95: van gode ende den menschen
mense (1)62.3: Te rechte eert mense in allen houen
ment (2)70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
mente (1)47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
mentioen (1)55.56: hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
mer (1)74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
merancolien (1)25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
mercken (2)57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
57.102: Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
merckene (3)49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
mercker (1)80.76: In mercker gheene wijsheit jnne
merckic (1)80.83: Merckic daer in want sonder si
mercs (1)87.115: Dits sente mercs dach
merct (3)05.1: Merct ende siet dese figuere
15.15: Nu merct noch meer jnden lande
46.3: Nu merct elc ende leere
mercte (2)59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
89.86: De doghet mercte vanden sone
merignen (1)22.25: Van daer te merignen x milen
merito (1)41.1: Egidi merito karoli peccata remitto
merrede (1)89.274: Dat hi merrede bouen v jaren
mersche (1)87.156: De mersche droeghe de daghe lanc
merschen (1)87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
mescomt (1)68.20: Mescomt v hiet so vliet van mi
mesdaden (4)74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
79.99: Mine mesdaden dincken mi so groot
79.195: Ic wille betren mine mesdaden
79.197: Ic hope al hebbic vele mesdaden
mesdaen (4)73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
79.98: Ic hebbe jeghen de minne mesdaen
81.69: Die de mensche hadde mesdaen
mesdaet (4)67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
mesdede (1)89.374: Ic waest heere die mesdede
mesdoet (1)66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
mespresen (4)73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
mesprisende (1)73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
messe (13)47.5: Soe wie dat gheerne messe hoort
48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
48.5: verdienten cleuen an de messe
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
74.18: messe daghe
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
messen (8)47 opschrift: Vander messen
48 opschrift: Noch vander messen
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
48.9: meer jnt hoeren vander messen
48.19: De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele
48.23: smenschen leuene dan dusentich messen daer naer
50 opschrift: Vander messen
73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
mestdach (1)87.23: Deerste mestdach vanden jare
mesual (1)67.119: voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker
mesualle (1)73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
mesvaren (1)83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
met (217)02.4: xx beesten met xl oeghen
06.3: Met drie letteren can ghespellen
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
11.18: Daerne dinglen met sanghe louen
14.18: Eenen dobbeleere met putier
14.34: Dat een quaet wijf betert met slane
14.62: Manne met wijfachtegher tale
14.66: Haesteghe liede met vrienthout mede
17e.2: Met crite ghescreuen an de want
17f.4: Ende alle dinc met staden doet
18.3: Twee werf de weke met vrouwen
23.3: Eendrachtich sijn met trouwen
43 opschrift: An tpalais taken staet met
46.25: Die de apostelen met mathien
51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
57.24: Dat met vernoye staet ghedriecht
58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
58.27: Met eens mans spise ghededi wale
58.28: Ende also met eens mans cleet
66.10: Met vii boemen dat dinct my goet
66.36: Met rechte droughe hi dat palme rijs
66.59: Dats datmen met blijder herten soude
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
66.99: Dats jnnich ghebet met berrender minnen
66.109: Desen boemgaert moet met eenen muere
66.115: Met ouergheuender herten spreken
66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
67.48: met dienste verwintmen sinen viant
67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
67.68: studeert meer te ghelieuene met duechden dan
67.69: met cleedinghen.
67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
68.10: Men macher vriende met veriaghen
69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
69.7: graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
69.8: niet met menschen handen ghemaect
69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
69.17: daer met dede.
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.32: met gheeft drincken groten lieden
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.46: Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse
69.47: heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.52: met verwaten lieden al te lichtelic
73.73: tgoede van yemene met quaden woorden van hem
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.152: lic belettende den dienst vander kercken met clappene
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
74.30: In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
74.46: dan met menschen de welke sonden sijn qua
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
76.91: dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eenighe
76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
76.109: dach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane
76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
77.87: of met daden
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
77.145: met herten ghuent datmen hem vraecht
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
79.3: Met sijre gratien in alder stont
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.18: Na dat met mi gheschepen staet
79.27: Diese soucken met oetmoede
79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
79.75: Met rechte segghic der minnen lof
79.108: Met groten rechte machic wel carmen
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
79.148: Ic mochte verteeren met rechte bedy
79.159: Hier by prouuic wel met sinne
79.190: Die jc ye met oeghen sach.
80.2: Met trouwen allen reynen wiuen
80.23: Met v lettren die vte gheuen
80.49: Ghi sult met crachte wederstaen
80.54: Ende leuen altoes met vryen moede
80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
80.77: Ghi moghet v eere daer met dinnen
80.114: Ende bleef in gode met hem begord
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.87: Datment met i maghet veet
81.119: Daer hi ons allen verloste met
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
82.27: Cracht dat ic met v verhueghe
82.37: Doe mi waerlic met v weenen
82.40: Biden cruce oec met v staen
82.45: Ende met v doen verbliden
82.50: Met sinen wonden talre stont
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
83.65: Niet sparende hoet met hem vergheet
86.9: Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
87.34: Dat soe haren kercganc dede met eeren
87.51: Ende comt met verberrende schenen
87.81: Vaert te velde met sijnder plouch
87.99: Ghesweghen heeft beghint te met
87.107: Met elcken verse eenen dach
87.125: Ende daer toe met schoenen haren
87.127: Haren sanc met luder kelen
87.146: Dan comt die somer met sijnre virtuut
87.178: Nu steken de liede met soeten crude
87.184: Mayen nu met seisenen thoy
87.199: Met elcken verse verstaet mijn woort
87.204: Die gode minde met herten fine
87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
87.231: Met elken verse eenen dach bet voort
87.233: De welke was met gode waerde
87.235: Dan comt de herft met siere virtuut
87.255: Te velde vaert hi met siere plouch
87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
88.39: Kallen luc dach met ellef dusint
88.40: Crispijn dan symoen met quint
88.44: Clement katheline met an
89.6: Die met ridderliker eeren
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
89.10: Die met rudderliker scharen
89.11: Der wapenen met eeren plaghen
89.34: Die kerstine ridders ware met eeren
89.36: Hilden met wel groter weerde
89.38: Die rudders met eeren willen wesen
89.112: Met wapenen dedy sinen ende
89.142: Met wapenen verwan ende met miltheden
89.142: Met wapenen verwan ende met miltheden
89.143: Met duechden ende me houescheden
89.164: Die tlant wonnen met ghewelt
89.166: Beede met campe ende met prighe
89.166: Beede met campe ende met prighe
89.167: Vp poriusse met groten wighe
89.183: Was hi vergheuen met venine
89.213: Vp de parsiene met groter gheere
89.217: Dat hi de lande al met allen
89.222: Met storme ende met starcken wighe
89.222: Met storme ende met starcken wighe
89.236: Daer stichti eene veste met ghewelde
89.242: Ende vacht zeghe met groter pine
89.245: Doe voer hi voort met ghewout
89.250: Hi grouffene vp den berch met eeren
89.310: Met xiiii wonden was hi dorsteken
89.323: Die met willegher ghebaren
89.324: Ende met wetteliker trouwen
89.328: Met moysesse jndie wostine
89.339: Met siner cracht vp den droeghen gront
89.344: Met liuen ende met goeder maten
89.344: Met liuen ende met goeder maten
89.392: Helich starf hi ende met eeren
89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
89.411: De lach hem met orloghen ane
89.413: Nichanorre ende met hem
89.438: Met cleenre menichte hi verwan
89.455: Starc met tween groten scaren
89.484: Dat zweert droughen met eeren
89.497: Met hem lietti niemene spotten
89.518: Die bestont hi met stouten moede
89.534: Met luder stemmen aue marie
89.537: Theenen vp ganghe met eeren groot
89.549: Ende ontboet hem met ghenende
89.557: Versoucken met orloghe zware
89.558: Artuer sette hem met ghewelt
89.565: Ende ghedoot met siner macht
89.567: Soutelike met siner scaren
89.581: Die artuer balsemde met groter hauen
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
89.633: Helechlike met groter eeren
89.704: Van danen voer hi ende tvolc met hem
89.707: Met meneghen stouten deghen
mettelieuen (1)87.87: De mettelieuen beghinnen verblyden
metten (16)05.15: Die papen nutten metten wine
08.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
24.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
81.46: Want maria es wel metten vuecht
83.58: Aldus eist metten sangwijn
87.143: Datsi nutten metten dauwen
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
89.35: Ende die tgheloue metten zweerde
89.44: Eere beuochten metten zweerde
89.431: Ende smorghens metten eersten daghe
89.605: Oec consti metten zweerde houwen
89.691: Trac metten sinen door hongherien
metter (5)07.5: Metter v so comt de p
57.9: Ende metter doot sijn haest gheuelt
87.350: De blutskine metter quader brayen
89.124: Want so vromen metter hant
89.498: Hine keeret metter hant
mettre (1)29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
meum (2)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
meus (1)44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
mey (5)84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.120: Om de mey haer tsertse vrouwen
87 opschrift: Mey
meye (2)86.23: van sporcle den achtersten maendach van meye
87.151: Maer neen hi dits dachterste dach van meye
mi (87)04.1: Mijn vader wan mi hier te voren
04.4: Drouch mi eer soe ghedreghen was
12.13: Kindre wildijs mi lijden
14.22: Dit vintmen selden gheloues mi
15.11: Ic sie dies mi verwondert zeere
15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
16.6: Die mi seide trecht ende tware
57.13: Die mi dat riet die hebbe ondanc
57.19: So en houdic mi voor ghecastijt
57.57: Dats mi ende den meneghen oncont
57.109: V sprake bewijst mi aerme stomme
66.12: Des jonne mi god doer sijn oetmoet
66.47: Want cristus leert mi sonder waen
66.57: In desen boemgaert dinct mi dat soude
66.77: De edel paeu dat dinct mi goet
66.90: Dinct mi dat hier van rechte vp gheet
66.98: Dinct mi dat hier wel vp staet
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
68.12: Secht hijt oec niet verwitet mi
68.20: Mescomt v hiet so vliet van mi
68.22: Mi ghedinckes noch harde wel
68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.116: suldy segghen naer mi.
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
77.121: ende mi ontfaen jn gratien.
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
79.10: Daer in so moete mi ghestarken
79.14: Scuwen altoes dat mi niet en doghe
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.18: Na dat met mi gheschepen staet
79.21: Van allen zaken die mi deeren
79.22: Ende laet mi minne begheeren
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
79.90: So helpe mi god onse heere
79.92: Noch gheuoele dats mi leet
79.99: Mine mesdaden dincken mi so groot
79.101: Ic vreese datso mi es onthout
79.103: Also helpe mi god onse heere
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.115: Ende mi dan ware cont
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
79.119: Die joncheere die mi mint
79.128: Dies machic mi beclaghen seere
79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
79.180: Die mi die caritate dede
79.189: Dats mi de pijnlicste dach
79.200: Dat so mi heeft gheweest onurient
80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
80.55: Och mi dinct dat ic verdwine
80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
82.26: Doe mi beseffen dijnre weyne
82.34: Wilt mi oec deelachtich maken
82.36: Ouer mi die zware smerte
82.37: Doe mi waerlic met v weenen
82.41: Ay doet mi dat jnt herte gaen
82.44: Nu wilt mi goedertiere sijn
82.46: Doe mi ghedincken cristus doot
82.52: Wilt mi ontsteken ende gloeden
82.56: Bescremt mi van tsviants noot
83.8: In swinters saisoen verstaet na mi
87.25: Dits sente pauwels dach mi dinct
87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
87.249: Die mi doet mijn gheldekin
89.91: Du en hebs van mi niet een twint
89.131: Die mate sprac wat soude mi dat
89.132: Dese ghifte es mi te diere
89.375: Vp mi ende vp mine lede
michiel (1)88.36: Matheus apostel jus cosme michiel
michiels (1)87.272: Dits sente michiels dach mede
middel (1)66.114: Wilt god sonder middel sijn
middele (1)74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
mids (1)73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
midts (2)73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
83.6: Midts dat bider lucht dan si
mie (2)05.5: Dese creatuere gheloues mie
46.8: Bi joachim seitmen mie
mieden (1)82.20: Soch so jhesum sonder mieden
mien (3)80.32: In dewangelie vermeticx mien
87.40: In sinen tijt gheloeues mien
87.74: Die gheene hebben gheloeues mien
mier (3)04.6: Die mier ouder moeder maeghdom nam
82.59: Impetreert mier zielen ane
89.446: Ende wonder dincken bi mier wet
mieulx (2)20.2: Pour mieulx auoir willic ghedoghen
20.3: mieulx ghed
mignant (1)22.38: Van daer te saint mignant xx milen
mij (1)74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
mijn (40)04.1: Mijn vader wan mi hier te voren
04.3: So dede mijn moeder sijt seker das
14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
57.87: Als my gherekent wert mijn somme
57.102: Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
66.2: So dachtic in dat herte mijn
66.6: Eenen boemgaert naer mijn verstaen
66.49: De goudbloeme es wel mijn gherief
66.97: Een kers soude na mijn versinnen
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
68.17: Sint dat elc peinsde binnen mijn
68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
79.15: Sal ic mijn vernoy verwinnen
79.105: Hoet noyt quam in mijn ghedochte
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
82.29: Therte mijn sonder af breken
82.33: Vanden ghecruusten mijn herte
82.38: Den ghecruusten stel mijn meenen
82.39: Drouuende tote in mijn hende
82.42: Dat ics mijn begheeren vinde
82.49: Doe dat mijn herte si ghewont
82.58: Als hi sterft mijn lichame
83.26: De colerique naer mijn versinnen
83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
83.59: Eerst nat verstaet die redene mijn
87.199: Met elcken verse verstaet mijn woort
87.249: Die mi doet mijn gheldekin
mijnder (4)77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
77.133: sijt te mijnder hulpen.
mijns (3)77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
79.192: Datsi der minnen mijns ghewaghen
79.194: Dat so mijns ghenadich si
mil (1)88.47: Nichasis victor hebben thomas mil
milde (7)14.85: Ionghe kinder milde . hasen tam
67.22: milde es verloren
83.66: Gracelic milde ende goedertiere
83.70: Hopelic milde es sine sede
87.3: Te ansichten sijn de liede milde
89.47: So milde ende so ghetrouwe
89.527: Doen scriuen de heere milde
mildeliken (1)89.603: In mildeliken ghiften te gheuene
milden (1)89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
milen (54)22.1: Van parijs te prouins xx milen
22.2: Van daer te troyen xvi milen
22.3: Van daer te mussi leuesque x milen
22.4: Van daer ter pertieren xiii milen
22.5: Van daer te digoen x milen
22.6: Van daer te aussonne vii milen
22.7: Van daer te salins xii milen
22.8: Van daer te beauchastel xiii milen
22.9: Van daer te losanne xiiii milen
22.10: Van daer te orcheses xvii milen
22.11: Van daer te saint remi ix milen
22.12: Van daer te oste iiii milen
22.13: Van daer te chambert xii milen
22.14: Somme clvi milen
22.15: Hier beghinnen de lombaertse milen
22.16: Van daer te saint pion vi milen
22.17: Van daer te berie viii milen
22.18: Van daer te vingofre ii milen
22.19: Van daer te montgos vii milen
22.20: Van daer te periance v milen
22.21: Van daer te labence iiii milen
22.22: Van daer te borrez xii milen
22.23: Van daer te greansain xv milen
22.24: Van daer te melanen xv milen
22.25: Van daer te merignen x milen
22.26: Van daer te lode x milen
22.27: Van daer te plaisance xx milen
22.28: Van daer te florenchen xii milen
22.29: Van daer te sente denijs weghe viii milen
22.30: Van daer te fourneuf xii milen
22.31: Van daer te breseul xx milen
22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
22.33: Van daer te belles xii milen
22.34: Van daer te stophe v milen
22.35: Van daer te la blanche x milen
22.36: Van daer te prestre sainte x milen
22.37: Van daer te pise xx milen
22.38: Van daer te saint mignant xx milen
22.39: Van daer te florentijn vii milen
22.40: Van daer te longue bonne x milen
22.41: Van daer te saint la vieille xii milen
22.42: Van daer te bon courant viii milen
22.43: Van daer te saint triquen vi milen
22.44: Van daer te brigole vi milen
22.45: Van daer te radigose vii milen
22.46: Van daer te aigue pendant xi milen
22.47: Van daer te saint loureins v milen
22.48: Van daer te montflascon ix milen
22.49: Van daer te viterbe viii milen
22.50: Van daer te soustre iiii milen
22.51: Van daer te mont rose iiii milen
22.52: Van daer te zenson viii milen
22.53: Van daer te roeme xii milen
22.54: Somme iiiciiiixx lombaertse milen
milt (1)66.23: Dats datmen een milt ghenadich herte
miltheden (2)58.9: Vut siner groter miltheden
89.142: Met wapenen verwan ende met miltheden
min (7)46.46: Aldus so vindic min no mee
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
83.23: Dus doet hem dit te min ghequel
89.54: No die hem oec min verueerde
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
minde (5)46.22: Altoes gode diende ende minde
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
79.139: Hy minde my meer dan yement doet
81.79: Ende weder so seere minde
87.204: Die gode minde met herten fine
minder (1)46.21: Iacop den minder die van kinde
minderen (1)87.250: Minderen alsmi sijn smake taent
minderne (2)48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
mindert (1)63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
mindren (2)67.95: coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
80.78: Ende oec mindren huwen staet
mine (16)69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
79.2: Dat hi mine herte verclare binnen
79.12: Ende verlichte mine v sinne
79.20: Ende maket mine herte vry
79.95: Want so mine herte binnen ziet
79.99: Mine mesdaden dincken mi so groot
79.145: Waren mine lede elc een herte
79.173: Ende mine scade die es so groot
79.182: Ende mine menscheit ane nam
79.195: Ic wille betren mine mesdaden
81.11: Mine herte minen sin
82.48: Mine herte al door sniden
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
89.375: Vp mi ende vp mine lede
minen (7)04.10: Of hi minen name mach weten yet
76.42: van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
79.153: Die hi door minen wille leet
80.29: Soe beteekent na minen auise
80.67: Salich wijf volcht minen raden
81.11: Mine herte minen sin
minima (1)44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
minlic (2)57.137: Van hem dien minlic heeft ontdaen
66.51: Dats datmen dat minlic eenich lief
minne (44)10.2: Verblijt den gheest vuerdert de minne
14.75: Minne ende vier verborghen langhe
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
53.11: De continent verwaert dat de minne niet en
55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
55.21: euenkersten om de minne van gode.
55.57: loent hondert dobble tghuent datmen om de minne
66.25: Hier vp sal berrende minne staen
66.27: Want gods minne sonder waen
66.117: Ic biddem die gods minne draghen
77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.5: Ic mach weten wat si minne
79.11: Die selue es warachteghe minne
79.19: Ay edele minne comt tote my
79.22: Ende laet mi minne begheeren
79.24: Dats minne die alle heleghe louen
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.35: Minne es moghende voor gode
79.40: Dit heeft die minne al ghedaen
79.52: Der minne bedwanc was harde groot
79.56: Dit de minne al te gader
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
79.73: Want minne es meester ouer al
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.83: Minne es van allen duechden rike
79.85: Dat minne al vulmaect es
79.89: Nochtan al prisic minne dus zeere
79.96: Dat het der minne niet en pliet
79.98: Ic hebbe jeghen de minne mesdaen
79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
79.106: Dat ic de minne verwercken mochte
79.113: Drouchic eenighe dorpers minne
79.143: Dat sine minne was so groot
79.160: Dat god es die ghetrouwe minne
79.191: Ic bidde hem allen die minne draghen
80.57: Minne maer hets al gheloghen
80.109: Die edele wiuelike minne ontsaecte
80.120: Vercoes selue de weerde minne
82.28: Doe in cristus minne ontsteken
minnelicheden (1)58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
minnelike (1)80.17: Sal hem god gheuen minnelike
minnen (31)01.5: xvii doen den meneghen minnen
11.9: Ende wijsheit doet gode minnen mede
14.49: Scoene vrouwen sonder minnen
51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
66.99: Dats jnnich ghebet met berrender minnen
66.103: Die hier gode sijnder minnen louen
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
79 opschrift: Van gherechter minnen
79.1: Ic bidde den heere vander minnen
79.8: Ende weder toter minnen vlien
79.16: Dat sal wesen bider minnen
79.64: Die der minnen niet en pleghet
79.71: Die hem ter minnen niet en keert
79.75: Met rechte segghic der minnen lof
79.91: Dat ic van minnen niet en weet
79.93: Dat ic vander minnen spreke
79.110: Ieghen der minnen raet te doene
79.129: Dat ic minnen niet en mach
79.133: Soudic te vergheefs minnen
79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
79.171: Dan den heere der schoenre minnen
79.192: Datsi der minnen mijns ghewaghen
80.73: Hier biddic v in gherechter minnen
80.115: Hier omme so willic minnen meest
82.25: Ay moeder der minnen fonteyne
83.20: Lettel gheerende der minnen spel
83.46: Tpel der minnen begheerende hoet gaet
83.71: Tspel der minnen teller stede
83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
minnene (1)79.166: Den heere te minnene dan den knecht
minsten (3)74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
77.170: Item datmen sette ten minsten datmen moghe
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
mint (5)12.12: Een scolier die tijlic vrouwen mint
66.56: Maer hem theeren diemen mint
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
79.119: Die joncheere die mi mint
minuit (1)30.2: defectum supplet minuit quod habundat.
mirakelen (1)69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
miror (1)44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
miserere (1)02.2: In den miserere mei deus staet voorwaer
missa (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
mits (2)83.24: Mits siere complexien hier voorseit
83.49: Mits dien dat si so droghe dan es
mochstu (1)68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
mochte (9)05.19: Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
66.7: Daer hem dat kindekin mochte
66.11: Dat icse in my mochte ghewinnen
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.65: doeghen mochte
79.106: Dat ic de minne verwercken mochte
79.148: Ic mochte verteeren met rechte bedy
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
82.16: Hoe mochte yement tseer ghelaten
mochten (1)89.461: Want wi niet recouureren en mochten
mochti (2)57.135: Noch mochti omme sien in tijts
77.47: so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse
modere (1)67.103: doet vallen in de modere die verlast es van wine es
modo (1)75.7: tantum modo dicatur sic
moe (3)56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
83.94: Vrec peinsende ende drouue van moe
moechdi (4)67.37: moechdi niet wel ghewijsen
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
80.52: So moechdi smaken dien edelen traen
80.72: Soe moechdi bliuen in vuuer eere
moechter (1)80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
moede (4)01.19: xvii sijn van groten moede
67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
80.54: Ende leuen altoes met vryen moede
89.518: Die bestont hi met stouten moede
moeder (14)04.3: So dede mijn moeder sijt seker das
04.6: Die mier ouder moeder maeghdom nam
46.13: Soe nam onser vrouwen moeder
55.14: disciplen ende de vader ende moeder haer kindre
67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
77.117: Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden
82.2: Stoet de moeder doe doorhouwen
82.14: Die cristus moeder so verdwenen
82.25: Ay moeder der minnen fonteyne
82.31: Heleghe moeder wilt bestaen
87.33: Dits de dach der moeder ons heeren
87.171: De vader ende moeder hebben ghebroet
89.525: Marien der moeder gods vercoren
moederskints (1)82.9: Moederskints dat eenich es
moeghdi (1)15.1: Hier moeghdi vinden de waerhe
moeghen (1)67.120: soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
moeste (2)79.179: Ende ic voeden moeste daer mede
82.13: Wie eist hine moeste weenen
moesten (1)68.18: Soe moesten dinne vrienden sijn
moesti (3)58.23: Doe moesti steruen dat was anschijn
89.223: De zeghe moesti daer ghecrighen
89.249: Die crassus hiet dat moesti claghen
moet (41)09.1: Grote houerde ende oeghen moet
14.60: Cleene liede sonder oeghen moet
15.28: Ziet oeuerde draecht hoeghen moet
17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
17f.3: So wie can dwinghen sinen moet
23.20: Want hi emmer steruen moet
56.2: Wes ic hebbe moet ic deruen
56.3: Wille moet ic ouer gheuen
57.14: Die jonchede moet hebben haer gheuouch
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
57.84: Als dien tijt comt moet icker an
57.93: Als dende comt so moet al beuen
66.45: Die edel balsem moet hier staen
66.53: Hier vp moet rusten een voghel schoen
66.61: De vyolette moet hier vp staen
66.105: Ghers moet in desen boemgaert staen
66.109: Desen boemgaert moet met eenen muere
67.83: de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.69: Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.167: Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit
79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
81.23: Die jn dese weerelt leuen moet
81.26: Die in desen weerelt leuen moet
81.127: De maghet marie moet hem gheuen
83.83: Om datsi bider water sijn moet
87.30: Dus moet die tijt voorwaert loepen
87.260: Sente lambrecht moet hier staen
87.287: Sente donaes dach moet hier staen
87.305: Alder heleghen dach moet hier sijn
88.90: Daer naer moet gregoris sijn
89.82: Die moet ectors doghet soucken
89.202: So moet julius cesar wesen
89.376: Wreket eere dinen euelen moet
89.471: Also so moet ons gheschien
moete (2)57.142: Sijn grote ghenade moete gheschien
79.10: Daer in so moete mi ghestarken
moeten (3)15.14: Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
46.48: Moeten ons van sonden vryen
81.16: Moeten wi commen in v gheleede
moeter (3)66.20: Ende moeter jn gheuanghen sijn
88.8: Pieter mathis moeter staen
88.37: Bamesse franscoys moeter staen
moetic (3)66.1: In eenen Auent des moetic lyen
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
79.168: Des moetic doeghen menich wee
moetment (1)87.364: Dus moetment al onder soucken
moets (1)83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
moetse (2)83.56: By redenen moetse hittich sijn
87.62: God moetse vermalendien
moetti (2)05.12: Gheloeft ghedanct moetti sijn
81.6: Soe moetti an ons edele vrouwe
moghe (3)74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
77.170: Item datmen sette ten minsten datmen moghe
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
moghen (19)02.5: Die vp lxxx voete loepen moghen
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
57.7: Voorwaer wi moghen ons wel schamen
67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
76.97: doen soude moghen
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
81.35: Hoe si den mensche moghen ghewinnen
81.72: Dus moghen wi alle wesen vrient
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
84.4: van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye
89.251: Van desen crassus moghen wi leeren
moghende (3)59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
79.35: Minne es moghende voor gode
79.76: So es moghende in des conincx hof
moghendelike (2)89.139: Ende voerer dore moghendelike
89.291: In egipten quam hi moghendelike
moghender (1)72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
moghens (1)87.320: Moghens drinken als hem lust
moghet (2)76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
80.77: Ghi moghet v eere daer met dinnen
molen (1)14.15: Maalende molen sonder dief
monde (1)76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
mont (2)19.19: Lanc seughe breet mont
22.51: Van daer te mont rose iiii milen
montflascon (1)22.48: Van daer te montflascon ix milen
montgos (1)22.19: Van daer te montgos vii milen
moort (1)89.575: Daer ghesciet grote moort
mora (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
moraet (1)79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
mordenaers (1)89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
mordreit (1)89.586: Doe quam hem mare dat mordreit
morghen (1)64.1: Heden te leuene ende morghen doot
morietur (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
moriturum (1)61.2: Est primum durum quia nosco me moriturum
mort (1)89.316: Ende haer mort wart openbare
morte (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
most (1)87.318: Datmen most hiet heetmen nu wijn
mostaertheters (1)13.23: Mostaertheters van ostenden
mota (1)28.1: Colera mens mota rarius desentia perfert
motten (1)87.71: Si hanghense vut jeghen de motten
moy (3)14.54: Den nayere sonder moy maniere
87.142: Werden nu van gherse moy
87.185: Ende werden van schonen weder moy
moysesse (1)89.328: Met moysesse jndie wostine
mueghe (1)82.30: Dat ic hem ghenouchen mueghe
muenkereede (1)13.24: Rocheters van muenkereede
muere (1)66.109: Desen boemgaert moet met eenen muere
mueren (1)89.336: Vielen die mueren te jerico
mundat (2)30.1: Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum
42.2: cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
mus (1)60.1: Ware wolf ratte mus duuel doet
muse (1)14.73: Vulle scueren sonder muse
mussi (1)22.3: Van daer te mussi leuesque x milen
muulkin (1)19.21: Cort muulkin
my (34)20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
57.43: Du spreecs te my als een domme
57.81: Dat my de doot niet doen en can
57.86: De doot en sal my niet vergheten
57.87: Als my gherekent wert mijn somme
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.129: Vierich wercken beghint jn my
59.1: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
59.6: besach dat my maer gheleent en was
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
66.5: Doe dochte my goet dat ic sochte
66.10: Met vii boemen dat dinct my goet
66.11: Dat icse in my mochte ghewinnen
66.81: Eens eglentiers dinct my hier noet
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
79.19: Ay edele minne comt tote my
79.63: My wondert seere dat yement leuet
79.104: My wondert vter maten zeere
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.139: Hy minde my meer dan yement doet
79.147: Die god ghedoochde ouer my
79.152: Als my ghdinct der groter pinen
79.164: Omme my te lossene vter noet
79.193: Ende si bidden ouer my
80.80: Ende bediet dies vermetic my
81.14: Nv hoort vrouwe de bede van my
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
89.12: Nu en willic my niet verdraghen
mye (1)87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z