Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

l (1)69.5: dan iiiic ende l jaer
la (2)22.35: Van daer te la blanche x milen
22.41: Van daer te saint la vieille xii milen
labence (1)22.21: Van daer te labence iiii milen
labor (1)44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
lacen (5)57.45: Ay lacen neen dats seker scade
57.122: Ic doe lacen hets meer dan tijt
68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
lach (6)69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
81.102: Ende de duecht die jn haer lach
89.170: Ende sochte dwonder datter in lach
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
89.411: De lach hem met orloghen ane
89.424: In sine ghebede altoes hi lach
lachene (1)67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
lachter (1)89.367: Noch die meer haette lachter
lachtre (1)89.477: Ende sloughene doot sonder lachtre
laerne (1)13.54: Gansdriuers van laerne
laes (2)82.7: Laes hoe seerich was van sinne
82.51: Laes men noint zware sach
laet (11)11.14: So laet ons drincken vanden besten wine
17c.2: Die alle dinc laet also hijt vint
47.23: Nu laet ons alle vriendelike
67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
79.22: Ende laet mi minne begheeren
87.152: De nachtegale laet haer leye
89.459: Heere laet ons de vlucht gheuen
89.462: Neen sprac judas laet dat varen
laghen (3)15.13: Laghen si som te bedde drie daghen
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
laken (1)87.336: De vroukine die dat laken wijden
lam (2)81.114: Daer wartti sachter dan een lam
89.652: Ende in wandelinghe als een lam
lambrecht (2)87.260: Sente lambrecht moet hier staen
88.35: Cruus crisso lambrecht wiel viel
lanc (18)15.6: De cleeder so lanc datsi hem letten
19.17: Lanc hals breet buuc
19.18: Lanc beene breet rugghe
19.19: Lanc seughe breet mont
19.20: Lanc steert breet nesen
55.66: Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
68.56: So duchtic te truerene lanc termijn
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
87.98: Ende die nachtegale die lanc
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.124: Tcoren wert nu zeere lanc
87.156: De mersche droeghe de daghe lanc
87.259: Niemen en si dit te lanc
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
lanceloot (1)89.21: Als perseuale ende lanceloot
lancman (1)14.59: Lancman onghemate vroet
lande (10)15.15: Nu merct noch meer jnden lande
15.23: Trouwe ende waerheit es vten lande
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
87.256: Ende doet den lande sijn proffijt
89.217: Dat hi de lande al met allen
89.258: Doe vraechdi wat lande dat ware
89.554: Ende dat hi weder gheue de lande
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
89.658: Niet een dumael vanden lande
landen (2)89.168: Ende alle de landen ende de staden
89.186: Van allen riken van allen landen
landolfs (1)87.164: Sente landolfs dach volcht hier nare
landu (1)37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
langhe (13)01.32: Mach de weerelt niet langhe staen
14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
14.46: Ende dat langhe te gader wale
14.75: Minne ende vier verborghen langhe
17b.1: Vrient werdt langhe ghesocht
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.154: langhe te bedde te sine
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
81.117: So langhe dat sine vinghen
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
84.4: van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
langhen (1)87.49: Langhen tijt ghehadt zware plaghen
langher (3)57.51: Al waerdi langher eenen voet
81.90: Sone wilt langher letten niet
81.105: Sone consti niet langher ghesparen
langres (1)37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
languore (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
lant (14)12.7: Een ridder die sijn lant vercoept
16.4: Daer naer quam ic in een lant
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
87.38: Die bekeerde al dit lant
89.67: Sijns vaders lant ende sine stat
89.233: Int lant datmen vlaendren heet
89.260: Dat het was bertaengen lant
89.341: Int lant van promissione
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.589: De vriessche sassen jnt lant
89.595: Dat lant ende de croene sijn
89.656: Dat dadt lant van ouer meere
89.686: Ende hi vercochte erue ende lant
89.696: I capadotien in sente amante lant
lantloepers (1)62.1: Lantloepers scriuers machmen gheloeuen
lantsheeren (1)12.3: Lantsheeren onghenadich
lanxste (1)87.163: Dits de lanxste dach vanden jare
las (2)80.102: Hets salicheit naer dat ic las
89.609: In kercken sanc hi ende las
last (2)74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
89.700: Daer hi ghedoechde menich last
lastelic (1)74.110: lastelic
late (1)81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
laten (13)18.1: Twee werf tsiaers laten
23.9: Hare vryheit niet laten breken
58.24: Ende laten den goeden opper hoeys
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
81.7: Vwe ghenaden laten schinen
81.47: Die de quaethede wille laten
83.16: Ende vredelic leuen werringhe laten
86.36: Die hem doet laten den xviisten dach van maerte
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.326: Laten hare vruechden al omtrent
89.465: Wy sullent ons laten besueren
89.480: Vanden drie joden laten wy staen
latene (1)67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
latine (1)89.306: Es in latine weetmen wale
latrinam (1)29.1: Non ad latrinam . tu debes dicere primam
laumaent (3)85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
87 opschrift: Laumaent
87.31: Hier gaet laumaent vut te tijde
laureins (1)88.30: Dan laureins daer staet
lauwereins (1)87.222: Dits sente lauwereins dach
laye (1)87.351: Die jnden somer sloughen de laye
le (1)67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
lecht (1)79.68: Ende den blenden gheuen lecht
lecker (3)14.20: Eenen lecker die hem soe beleet
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
83.12: Ledich lecker ende traghe
lede (8)48.21: dan dander lede.
55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
79.145: Waren mine lede elc een herte
79.162: Maer sine lede al ghemeene
87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
87.43: Ende hebben den dobbel corts jnde lede
87.237: Die hem villen liet de lede
89.375: Vp mi ende vp mine lede
ledech (2)70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
ledechganghers (1)13.6: Ledechganghers van oudenaerde
leden (2)10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
89.352: Doe sijn starf dach was leden
ledenaert (1)88.42: Ledenaert daer naer martin bric
ledenare (1)87.310: Dits de dach van Sente ledenare
ledich (2)83.12: Ledich lecker ende traghe
89.608: So wanner dat hi ledich was
ledicheden (1)73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
ledicheit (1)67.120: soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
lee (1)37.7: Thoulousen champanghen ende vlaendren de lee
leec (1)83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
leede (1)79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
leeft (5)16.9: Ende by eer quader lodigghen leeft
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
79.155: Het en es niement die nu leeft
89.117: Sinen name leeft emmermeere
89.355: Sijn name leeft naer sine doot
leeke (1)05.16: So doen die leeke by termine
leene (1)55.2: datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
leenene (1)54 opschrift: Van leenene
leent (1)54.1: Die leent ne heeft niet weder
leeraers (1)17g.1: De leeraers segghen de ghene es wijs
leerare (1)89.194: De leerare aristotiles
leere (5)23.16: Dat es der oudder wijser leere
46.3: Nu merct elc ende leere
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.299: Deerste keyser seit de leere
leeren (8)09.6: Niet connen ende niet willen leeren
12.5: Rechters die lieghen leeren
66.85: De acoleye wilter ons vp leeren
67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
79.202: So machmi alle doghet leeren
81.36: Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
89.251: Van desen crassus moghen wi leeren
89.393: So wel dat someghe willen leeren
leeres (1)89.93: Dune leeres oec niet dine sede
leeringhe (6)67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
80.18: Naer de leeringhe vanden auctoren
83.43: Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet
leeringhen (2)73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
77.157: nighe van desen leeringhen
leerne (1)77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
leerse (1)76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
leert (3)66.47: Want cristus leert mi sonder waen
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
89.37: Nu leert rudders ane desen
leest (5)17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
81.82: Dat men ons leest van eenen diere
leet (8)57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
58.29: Daer toe haddi meerder leet
66.92: Die so zware doot daer omme leet
79.92: Noch gheuoele dats mi leet
79.153: Die hi door minen wille leet
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
89.694: Waest den coninc lief of leet
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
leeuwe (2)89.546: Keyser leeuwe te diere hueren
89.578: Vanden keyser leeuwe een groot heere
leewen (1)89.380: Ieghen de leewen ende jeghen beeren
leewercke (2)66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
87.97: De leewercke meeret haren sanc
legghen (2)01.30: xvii legghen den meneghen jnt stro
11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
leiden (1)81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
leit (5)74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
77.171: voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
79.183: Ende ghedoechde menich leit
80.3: Daer jn leit alle soetheit
80.96: Daer jn leit alle bequamelicheit
leiter (1)87.361: Sente jan euangeliste leiter neuen
lelye (1)66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
lentijt (1)83.54: Mede volghende na den lentijt
lentin (2)87.57: So comt de soeten lentin jn
87.145: Sente vrbaens dach gaet de lentin vut
lesen (3)77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
80.97: De vijfste lettre naer dat wi lesen
89.175: Hem was voorseit lesen wy
lesene (1)57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
leste (3)17f.5: Verwint altoes jnt leste
66.93: De leste boem die hier staen sal
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
lesten (3)86.13: den lesten vrindach van maerte den lesten vrin
86.13: den lesten vrindach van maerte den lesten vrin
87.328: Datmen den lesten dach van erfste noemt
letleke (1)74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
lette (1)89.551: Alle de scade ende de lette
lettel (11)09.5: Lettel winnen ende vele verteeren
09.11: Lettel goets ende vele kindere
55.26: macht die vele vermach dat hi vele doe die lettel macht
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
62.2: Lettel bedriechs so connen sy
67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
83.20: Lettel gheerende der minnen spel
87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
87.345: Ende lettel hebben onuerduldich
letten (3)15.6: De cleeder so lanc datsi hem letten
81.90: Sone wilt langher letten niet
89.507: Dien slouch hi doot sonder letten
lettene (1)74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
letteren (1)06.3: Met drie letteren can ghespellen
lettre (7)15.2: Elc lettre gheuerst by abc
80.25: Deerste lettre willic prisen
80.43: Hoort vander andre lettre clare
80.61: Die derde lettre si v bekent
80.79: De vierde lettre bediet een i
80.97: De vijfste lettre naer dat wi lesen
89.104: Dat bouc brief no lettre mede
lettren (5)43 opschrift: An tpalais taken staet met
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
80 opschrift: Van v lettren dat wijf bediet
80.23: Met v lettren die vte gheuen
89.198: Hine si wijs ende van lettren vroet
leuato (1)34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
leuen (35)05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
08.4: Wel ende redelike leuen
15.18: Qualic si selue daer naer leuen
24.4: Wel ende redelike leuen
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
57.28: Gheen leuen en esser om profijt
57.90: Dan eenich mensche in dit leuen
58.4: Dat wy daer vp souden leuen
71.3: dit leuen den hemel te ghebrukene
72.4: in sijn leuen
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.6: leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
78.6: Hebdi wille v leuen te beterne
80.20: In hogher name hier jn dit leuen
80.54: Ende leuen altoes met vryen moede
81.23: Die jn dese weerelt leuen moet
81.26: Die in desen weerelt leuen moet
81.123: Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
83.16: Ende vredelic leuen werringhe laten
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
89.31: Ende drie jn dat jootsche leuen
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
leuende (4)09.7: Vp leuende lieden zeere hopen
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
76.10: ten vtersten ordeelen doemen leuende ende doode
leuenden (1)48.2: mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden
leuene (12)48.23: smenschen leuene dan dusentich messen daer naer
59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
64.1: Heden te leuene ende morghen doot
67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
89.349: Roefde josue van den leuene
89.469: Dan te leuene in sulker bederuen
89.602: In vromicheden in heleghen leuene
leuens (1)73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
leuerde (1)66.64: Die cristus leuerde in de doot
leues (1)89.98: Dan eerdsche mensche also du leues
leuesque (1)22.3: Van daer te mussi leuesque x milen
leuet (5)47.9: Daghelicx broet daer hi bi leuet
79.63: My wondert seere dat yement leuet
81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
89.119: Want so leuet naer de doot
leuren (1)57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
leuwe (1)89.58: So dat hi den leuwe gheleec
leye (2)87.152: De nachtegale laet haer leye
89.237: Daer de leye valt in de scelde
lic (3)67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
73.152: lic belettende den dienst vander kercken met clappene
76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
lichaem (1)76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
lichame (14)50.2: dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament
50.5: doot . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also
69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.186: lichame comt dicwile vander ziechede vander zielen
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
82.58: Als hi sterft mijn lichame
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
lichameliken (1)77.10: dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
lichamen (1)73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
licht (3)15.27: Yoetmoedicheit licht onder voet
66.42: Die hoeghe anstarct der sonnen licht
88.5: Bry licht blasis aecht mant
lichte (2)67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
lichtelic (1)73.52: met verwaten lieden al te lichtelic
lichticheit (1)67.122: te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
lide (1)57.130: Ic lide verwonnen jc blijfs v by
liden (3)66.60: Alle liden gode vp gheuen
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
liecht (1)57.26: Omme deertsche weelde die ons liecht
liede (31)10.8: De liede spotten vp de strate
13.29: Verwaten liede van werueke
14.47: Draghen jonghe liede ende oudde
14.60: Cleene liede sonder oeghen moet
14.61: Witte liede coene te male
14.64: Vossachteghe liede sonder quaet peinsen
14.66: Haesteghe liede met vrienthout mede
14.77: Oude liede sonder vrechede
50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
68.9: En rade niet dat liede claghen
68.53: Waren de liede oec also
69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.132: ander liede
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
87.3: Te ansichten sijn de liede milde
87.61: Dan commen die liede van toeuernien
87.178: Nu steken de liede met soeten crude
87.183: Die liede doe ic v ghewach
87.218: De mate liede die dit verstaen
87.288: Nu sijn de liede blide der dinghen
87.331: De liede doen meer cleeder an
89.489: Die alle die liede benorden spaengen
lieden (19)09.7: Vp leuende lieden zeere hopen
55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
69.13: lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen
69.32: met gheeft drincken groten lieden
73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
73.52: met verwaten lieden al te lichtelic
73.56: om den sotten clap vanden lieden
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
82.19: Om tmesdoen van sinen lieden
87.65: Dat dinct den lieden wesen goet
87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
87.187: Die lieden werden nu vul van spele
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
lief (8)14.16: Ende eene beghine sonder lief
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
66.51: Dats datmen dat minlic eenich lief
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
83.35: Maer doet naer sijns selues lief
89.694: Waest den coninc lief of leet
lieflic (1)66.18: Een voghel lieflic ende fijn
liefs (1)82.18: Om haers liefs kints groten noot
lieghen (3)12.5: Rechters die lieghen leeren
14.41: Den questere sonder lieghen
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
liep (2)79.154: Als van hem liep bebloedich zweet
89.710: Alst al in liep om winnen
liet (9)05.13: Hi liet hem passien toter doot
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
57.103: Den tijt die hem god liet ghebueren
68.26: Die dicwile liet sijns selfs profijt
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
87.237: Die hem villen liet de lede
89.225: Daer liet hi een deel der beste
89.238: Daer hi gayusse sinen neue liet
89.279: Pompee die liet onbewaert
liete (2)79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
79.158: Hine liete de trouwe eer gaen
lieten (1)89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
lietene (1)68.43: Scuwende ende lietene in de noet
lietti (1)89.497: Met hem lietti niemene spotten
lieue (4)68.1: Percheuael broeder lieue gheselle
68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
89.90: Dat hi seide wel lieue kint
lieuen (2)47.24: Bidden onsen lieuen heere
89.248: Ia een van sinen lieuen maghen
lieuene (1)87.181: Datmen sente lieuene te houtem brinct
lieuer (3)67.55: Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lieuer
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
83.69: Lieuer doende x dan viere
lieuins (1)87.316: Sente lieuins dach volcht hier na
ligghen (2)69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
79.46: Vonden die iii coninghen ligghen
liiii (1)89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
lijc (1)57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
lijden (4)12.13: Kindre wildijs mi lijden
68.11: Vraecht eenighe die in lijden sijn
79.175: Ic en wilse daer omme lijden
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
lijf (6)05.4: Ende lijf ontfinc te onser vromen
57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
lijftocht (1)50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
lijnwaders (1)13.39: Lijnwaders van thielt
lijsbetten (2)87.323: Sente lijsbetten dach volcht hier schiere
88.43: Kalenden slachmaent lijsbetten dan
lijstre (1)87.111: De lijstre de meerle ende de fluteele
lijt (1)83.57: Om datse neuen tvier doet lijt
limphis (1)44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
lingo (1)37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
lintworm (1)69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
list (1)01.7: xvii vinden meneghen list
lita (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
liue (3)46.6: Anna drouch in haren liue
46.20: Vier sonen drouch soe in haren liue
89.394: Dat hi verrees van dode te liue
liuen (1)89.344: Met liuen ende met goeder maten
liure (1)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
loco (1)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
lodder (1)87.50: De lodder sprinct oec huter haghen
lode (1)22.26: Van daer te lode x milen
lodigghen (1)16.9: Ende by eer quader lodigghen leeft
loedene (1)37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
loeft (1)67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
loen (4)59.18: den loen diere af comt
66.55: Dats datmen niet en diene om loen
66.76: Die eist die den loen ontfaet
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
loende (1)55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
loenen (1)55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
loent (1)55.57: loent hondert dobble tghuent datmen om de minne
loepe (1)19.4: Snel van loepe als de hase
loepen (4)02.5: Die vp lxxx voete loepen moghen
87.30: Dus moet die tijt voorwaert loepen
87.119: De jonghelinghen loepen sonder rouwen
87.219: Loepen vutwaert wel saen
loept (2)12.8: Een joncwijf die vele te mattenen loept
87.14: Tvolc loept vp ende neden
loesen (2)14.44: Den samecoeper sonder loesen raet
80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
lof (5)51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
67.80: volght te hebbene lof of danc
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
79.75: Met rechte segghic der minnen lof
loghenachtich (1)62.6: Niet loghenachtich sy sijn
loghenaers (1)13.37: Loghenaers van eerdenborch
logijs (1)77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
lombaerde (2)14.71: Lombaerde sonder strijt
14.83: Heleghe lombaerde . de dieue onuersaecht
lombaertse (2)22.15: Hier beghinnen de lombaertse milen
22.54: Somme iiiciiiixx lombaertse milen
lombardien (1)89.18: Ende oec de jeesten van lombardien
lomme (1)57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
lonckelec (1)73.205: of reyene of lonckelec aensiene
londres (1)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
longue (1)22.40: Van daer te longue bonne x milen
loon (1)81.43: Ende loon gheeft van desen beeden
loot (1)81.39: Die vele argher sijn dan loot
losanne (1)22.9: Van daer te losanne xiiii milen
lossene (1)79.164: Omme my te lossene vter noet
lottrike (1)89.684: Hertoghe van lottrike ende van belioen
louen (3)11.18: Daerne dinglen met sanghe louen
66.103: Die hier gode sijnder minnen louen
79.24: Dats minne die alle heleghe louen
louic (1)57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
loumaent (1)84.15: Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
loureins (1)22.47: Van daer te saint loureins v milen
loy (2)88.24: Sente jan loy dan niclaus pieter
88.45: Loy slachmaent barbre clais dus
loys (2)87.176: Sente loys dach hier na comt
87.335: Sente loys dach daer na ghelach
luc (1)88.39: Kallen luc dach met ellef dusint
lucas (1)69.21: cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
lucht (5)47.15: Sijn lucht niet verliesen en mach
83.6: Midts dat bider lucht dan si
83.53: Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
83.80: Om dies de lucht staet verre van daer
luchte (1)19.13: Scerp van luchte als de wolf
lucius (1)89.577: Ende lucius die hadde ontfaen
lude (2)79.136: Beede lude ende openbare
87.179: Vigilie nomen dit de lude
ludeke (3)69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
89.687: Dat noch ludeke es ghenant
luder (2)87.127: Haren sanc met luder kelen
89.534: Met luder stemmen aue marie
luget (1)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
lus (1)88.46: Marie so comt lus
lust (2)83.62: In hem lust redene ende bescheet
87.320: Moghens drinken als hem lust
lusten (1)66.19: So sal jhesus des boemgaerts lusten
luucs (1)87.291: Sente luucs dach comt hier oude
luut (2)16.11: Stille of openbare of ouer luut
87.103: Ende roupt cockouc ouer luut
luxurie (1)14.67: Sonder luxurie caluwen man
lx (1)69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
lxxx (1)02.5: Die vp lxxx voete loepen moghen
lxxxii (1)89.634: In sijn lxxxii jaer
lyen (2)46.34: Zebedeus hoeren wy so lyen
66.1: In eenen Auent des moetic lyen
lyoen (1)89.651: Die in wighe was een lyoen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z