Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

h (1)76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
habeatur (1)43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
habundat (1)30.2: defectum supplet minuit quod habundat.
hac (1)39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
hacht (1)83.37: Hine hacht vp wasdom noch vp verlies
hackerman (1)87.80: De hackerman des seker sijt
hadde (29)46.33: Aldus hadde anna drie marien
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
57.124: Der doot en hadde gheen respijt
58.15: Elc hadde gheerne tmeeste deel
58.21: Hy hadde ghedaen meneghe pijn
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
81.19: Dat hi der duecht hadde verdient
81.69: Die de mensche hadde mesdaen
81.71: Niet dat hi dies hadde verdient
81.81: Hi hadde te voren eene maniere
89.88: Hadde gheweest voor sinen tijt
89.284: Die meer volcx hadde vele dan hi
89.437: Noit en hadde dese rudder vaer
89.501: Hadde ghemaect van conincs baerde
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
89.564: Die eene joncfrouwe hadde vercracht
89.577: Ende lucius die hadde ontfaen
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
89.643: Hine hadde noit scult van vrouwen
89.676: In de weerelt hadde ghegheuen
hadden (2)55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
73.48: segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
hadder (1)89.89: Ende hadder in so groot delijt
haddet (1)73.178: consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
haddi (5)58.29: Daer toe haddi meerder leet
68.25: Eenen vrient haddi oec tier tijt
73.179: ghedaen haddi gheconnen of ghedorret
89.110: Want haddi gheleeft sinen tijt
89.494: Haddi ghedwonghen seit de geeste
haddic (1)59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
hade (1)89.300: Die daer hade ghesijn
hadse (1)89.526: Ende hadse binnen sinen schilde
hadsi (1)46.9: Hadsi marien onser vrouwen
hadt (6)57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
73.39: bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
78.7: Of ghi de spatie hadt . jayc
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
89.301: Vierhondert jaer hadt ghesijn
hae (1)86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
haer (57)12.2: Priesters die haer kercke vlien
15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
17a.2: Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren
26.3: segghen haer ghebrec.
46.11: Ioseph die haer neue was
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
55.14: disciplen ende de vader ende moeder haer kindre
55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
57.14: Die jonchede moet hebben haer gheuouch
57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
57.76: Haer vanghen es voor clocke of schelle
57.116: Haer grote gratie bouen al
66.15: Hoe ic haer duechde wille ontbinden
66.30: Haer sanc die es den mensche weert
66.48: Dat den hemel haer eyghen es
66.50: Haer schoenheit verchiert den boemgaert al
66.62: Die ter erden bughet haer hoeft
66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
67.140: den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit
69.34: ende biechten haer sonden
69.47: heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
79.32: Gheene duecht es haer ghelike
79.61: Na dien dat god haer es onderdaen
79.84: Hets wel recht datmen haer wike
80.26: Dats i v die vut haer doet risen
80.81: Iubilatio in haer bediet
80.95: Die haer hout vlecken puere
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
80.116: Want natuere dat in haer heescht
81.57: Want de heere es haer sone
81.102: Ende de duecht die jn haer lach
82.3: Haer kint anden cruce hinc
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
82.23: Dat voor haer an de cruce hinc
87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
87.120: Om de mey haer tsertse vrouwen
87.152: De nachtegale laet haer leye
87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
87.159: Sietmen nu haer bloemen sluten
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
87.269: Vanden winter dits haer aert
87.280: Ende ghereeden haer ghetouwe
87.322: Dat haer mans de tauerne antieren
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
89.316: Ende haer mort wart openbare
89.317: Dat haer negheen verleefde tiare
haerlieder (2)74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
haers (2)82.12: Haers edels soens sijts ghewes
82.18: Om haers liefs kints groten noot
haest (1)57.9: Ende metter doot sijn haest gheuelt
haesteghe (1)14.66: Haesteghe liede met vrienthout mede
haestegher (1)77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
haestelic (4)54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
57.49: Ruumt haestelic hier wast de vloet
66.31: Dats datmen haestelic sal volbringhen
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
haestene (1)76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
haestichede (1)14.65: Stamelare sonder haestichede
haette (2)89.52: No die meer haette ouerdade
89.367: Noch die meer haette lachter
haghen (3)87.50: De lodder sprinct oec huter haghen
87.118: Groene worden bosschen ende haghen
87.270: Scoene ende bruun staen de haghen
half (1)87.302: Datmen heet half harinc tijt
hals (1)19.17: Lanc hals breet buuc
hamelberghen (1)87.191: Dits de dach van sente hamelberghen
hanc (2)31.2: hanc mensam vetram nouerit esse sibi
42.4: hanc ergo capite sepius in capite
hande (6)59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
89.659: En stont jnder heidene hande
handeleere (1)67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
handen (5)17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
55.45: handen also tulpin bescrijft
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
69.8: niet met menschen handen ghemaect
89.187: Brochten tseins in sine handen
hanghen (2)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
87.268: Beghinnen te hanghen nederwaert
hanghense (1)87.71: Si hanghense vut jeghen de motten
hant (9)14.38: Sonder vrouwen vander hant
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
88 opschrift: Pratique om den kalendier
88.6: Sporcle aubert volght te hant
89.124: Want so vromen metter hant
89.261: Daerwaert voer hi al te hant
89.498: Hine keeret metter hant
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
89.708: Dat hi vechtender hant wan
harde (7)05.9: Te payene was hi harde goet
14.4: Die harde selden ghescien
66.16: Dat suldi hoeren harde saen
68.22: Mi ghedinckes noch harde wel
79.52: Der minne bedwanc was harde groot
80.64: Dats een harde edel present
89.645: Ende van daden harde coen
hare (22)19.8: schoene van hare als de vos
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
23.9: Hare vryheit niet laten breken
23.13: Vaste houden hare statute
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
79.62: Hoe mach hare de mensche ontgaen
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
79.201: Te hare willic weder keeren
80.46: Wat vrouwen diese heeft in hare
80.62: Dats een i vut hare so went
81.64: Dat wy an hare souden sien
81.103: Ende hare grote vulmaecthede
81.107: Ende ontfinc menschelichede an hare
82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
87.47: Hare ghenoeten jnden woude
87.267: Werden naect ende hare bladen
87.326: Laten hare vruechden al omtrent
89.156: Om hare dorperlike sonden
89.351: Ende destrueerde hare scaren
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
harelbeke (1)13.44: Roetbierdrinckers van harelbeke
haren (21)02.9: Si hebben jolijt in haren steert
23.15: Ghetrouwe te sine haren heere
46.6: Anna drouch in haren liue
46.20: Vier sonen drouch soe in haren liue
66.118: Datsi haren boemgaert dickent ommgaen
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
69.23: drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
79.36: Bedy so es te haren ghebode
79.196: Ende wercken voort by haren rade
81.37: Ende wachten ons van haren hulden
81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
87.34: Dat soe haren kercganc dede met eeren
87.70: De sonne es wel van haren doene
87.77: Ende caerden dicken haren man
87.97: De leewercke meeret haren sanc
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.125: Ende daer toe met schoenen haren
87.127: Haren sanc met luder kelen
89.520: So dat eene van haren scaren
harer (2)46.26: Coren in harer partien
77.14: de ghuene die sijn jnt article van harer doot
harinc (6)87.276: Hoept nu goeden harinc tijt
87.281: Om den harinc poghen si nauwe
87.282: Vp sente denijs dach comt de harinc
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
87.295: De harinc doe ic v ghewach
87.302: Datmen heet half harinc tijt
hart (1)81.77: Dat ons heere wart so hart
hase (3)19.4: Snel van loepe als de hase
19.5: groot van spronghe als de hase
19.6: art van keere als de hase
haselare (1)87.2: Vp dien nacht so bloit de haselare
hasen (1)14.85: Ionghe kinder milde . hasen tam
haten (2)81.48: Ende scuwen ende haten
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
hatene (1)76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
hatie (1)73.93: hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghebeden
hatien (3)73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
haue (2)63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
67.95: coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
hauen (1)89.581: Die artuer balsemde met groter hauen
hauene (1)89.255: Dat hiet de hauene van rutely
heb (3)64.2: Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
hebbe (22)55.22: Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
56.2: Wes ic hebbe moet ic deruen
57.13: Die mi dat riet die hebbe ondanc
57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
66.91: Dats datti therte hebbe alleene
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
79.98: Ic hebbe jeghen de minne mesdaen
79.132: Dat ic so nder hebbe ghemint
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
79.184: Als ic te voren hebbe gheseit
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
hebben (50)02.6: Si hebben ic bediet v wel
02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
02.9: Si hebben jolijt in haren steert
11.13: Om datwi hier hebben onlanghe tsine
13.59: Dus hebben wij vlaendren jnt ronde
55.8: hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.
55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
57.14: Die jonchede moet hebben haer gheuouch
57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
66.68: In allen duechden hebben sal
66.84: Altoes voor oeghen hebben sal
67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
68.23: Eenen man hebben eenen hont
69.13: lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.94: hebben
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
79.118: Dies machic wel hebben rouwe
81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
81.122: Naer dat wy hebben verworuen
81.125: Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
87.43: Ende hebben den dobbel corts jnde lede
87.48: Die hebben van des winters coude
87.68: De vrouwen die hebben cleeder fijn
87.74: Die gheene hebben gheloeues mien
87.78: Om datse gheene te doene hebben an
87.140: Die jn dat cot hebben ghestaen
87.171: De vader ende moeder hebben ghebroet
87.289: Die ghehadt hebben goede somer neeringhe
87.319: De ghene die hebben gheldekin
87.345: Ende lettel hebben onuerduldich
88.47: Nichasis victor hebben thomas mil
89.27: Hebben bescreuen ouer ware
89.32: Die auctoren hebben verheuen
89.474: Ende hebben de staercste scare bestaen
hebbene (16)67.80: volght te hebbene lof of danc
67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
76.103: te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
hebbeneof (1)73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
hebbic (6)78.19: hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
79.165: Soe hebbic dan meere recht
79.197: Ic hope al hebbic vele mesdaden
89.14: De bertaensche jeesten hebbic ghesien
89.23: Oec hebbic artuers jeesten ghelesen
89.585: Hebbic betaelt an huwe baroene
hebbicker (1)89.29: Hebbicker drie in prise gheset
hebdi (8)67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
77.76: Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer
78.6: Hebdi wille v leuen te beterne
81.2: Den meneghen hebdi ontladen
88.12: Marien dach hebdi dus
hebdit (1)80.74: Hebdit niet jnt herte binnen
hebs (2)79.199: Ic kenne wel ic hebs verdient
89.91: Du en hebs van mi niet een twint
hebt (108)55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
55.83: hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe
57.108: Ic weets v danc ghi hebt vuldaen
57.134: Dat ghi doch redene hebt ontfaen
67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.58: onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.121: Of ghi v verzworen hebt om winninghe
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.139: Of ghi yemene hebt doen verzweeren
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.147: hebt ghelaten te hoorne den dienst vander
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.159: de ghene die ghi in v beleet hebt
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.168: biechte ontfaen hebt
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
73.176: maer hebt die begheert ende ghedoecht
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.209: Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
heden (8)64.1: Heden te leuene ende morghen doot
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.8: de welke verrees vander doot als vp den dach van heden
76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
76.88: vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
76.109: dach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane
heeft (59)05.6: Die heeft namen meer dan drie
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
47.19: Gheestelic heeft hi gode ontfaen
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
54.1: Die leent ne heeft niet weder
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
54.5: Die al heeft ne heeft niet danc
54.5: Die al heeft ne heeft niet danc
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
55.76: tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
57.60: V meeninghe heeft so diepen gront
57.137: Van hem dien minlic heeft ontdaen
58.2: Heeft dit eerdsche goet ghegheuen
58.30: Dan sulc die cume heeft een tornoys
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
73.195: heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren
74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.57: dies macht heeft van dit te doene
76.92: dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
77.158: Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
79.40: Dit heeft die minne al ghedaen
79.122: Hine heeft gheene ghelike
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
79.200: Dat so mi heeft gheweest onurient
80.46: Wat vrouwen diese heeft in hare
80.89: Die de weerelt heeft ghemeine
81.4: Also warelike alsmen v heeft vonden
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
81.59: Diet al heeft in siere ghewout
81.75: Die ons allen heeft verlost
83.3: Tvier heeft tswaters gheen ghewout
87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
87.93: Tcoren dat bloet heeft ghestaen
87.99: Ghesweghen heeft beghint te met
87.102: Gheleghen heeft beghint ander costumen
87.303: Dies vele heeft dats sijn prouffijt
88.34: Maria dan dach heeft
89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
89.627: Byden jnghel heeft ghesent
89.688: Ende van belioen heeft hi den schat
89.706: Ende heeft jherusalem beleghen
heeftene (1)89.629: Ende heeftene ouer heere ontfaen
heefter (1)84.15: Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
heeftmen (1)55.76: tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
heelne (1)74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
heerbaerheden (1)73.195: heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren
heere (94)05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
23.15: Ghetrouwe te sine haren heere
46.4: Hoe na si waren onsen heere
47.24: Bidden onsen lieuen heere
52.1: Och heere wat de ghene verliest
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
55.56: hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
58.17: Alexander de heere groot
67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.47: heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.83: van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffe
77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
78.16: heere god doemen so segghet aldus
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
79.1: Ic bidde den heere vander minnen
79.47: Die coninc alre coninghen heere
79.58: So mach den heere maken knecht
79.59: So mach den knape oec maken heere
79.60: Hets wel recht datmense heere
79.90: So helpe mi god onse heere
79.103: Also helpe mi god onse heere
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
79.151: Dien edelen heere ende dien finen
79.166: Den heere te minnene dan den knecht
79.171: Dan den heere der schoenre minnen
80.92: Dat god ons heere jnder natueren
81.57: Want de heere es haer sone
81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
81.74: Die desen heere drouch menschelike
81.77: Dat ons heere wart so hart
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
81.109: Oetmoedichede an onsen heere
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
87.10: Van blischepen dat de heere meeste
87.18: Die heere es doe ic v ghewach
87.20: Daer god onse heere goedertiere
87.129: Dits sente macharis de heere groot
87.189: Dat doet de cracht van onsen heere
87.195: Daer bleef menich heere rijke
87.243: Des god onse heere si gheloeft
87.245: Die heere es doe ic v ghewach
89.107: Van ectoren den jonghen heere
89.111: Hi ware heere der weerelt wijt
89.116: Maer al starf hi daer de heere
89.189: Doe hi starf die heere stout
89.196: Dat nemmermeer ne comt heere
89.277: Hier omme wart gram de heere
89.298: Ende sat daer keyser ende heere
89.354: Al starf hi die heere groot
89.374: Ic waest heere die mesdede
89.459: Heere laet ons de vlucht gheuen
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
89.527: Doen scriuen de heere milde
89.578: Vanden keyser leeuwe een groot heere
89.629: Ende heeftene ouer heere ontfaen
89.632: Taken starf hi de grote heere
heeren (26)06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
13.1: Heeren van ghendt
13.9: Schip heeren vander sluus
15.12: Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
66.87: Dats datmen de vijf wonden ons heeren
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
76.36: omme verbiedic hem de tafele ons heeren
76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
87.33: Dits de dach der moeder ons heeren
87.144: In vruechden sijn heeren ende vrouwen
89.5: De tijt besaten ende de heeren
89.33: Ende drie naer der comst ons heeren
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
89.422: Inden gheloue gods ons heeren
89.434: Ende zuuerde den tempel ons heeren
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.610: Dies souden hem nu de heeren scamen
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
hees (1)77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
heescht (5)77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
80.116: Want natuere dat in haer heescht
heeschti (1)77.85: ende oec heeschti vergheffenesse van allen
heessche (1)77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
heet (14)48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
80.63: Een woort ende heet justicia
83.29: Eerst heet ende droeghe diet wel versiere
83.31: Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren
83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.7: ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
87.302: Datmen heet half harinc tijt
89.40: Die rudders heet sonder waerde
89.233: Int lant datmen vlaendren heet
89.307: Ende heet keyser in dietsche tale
89.541: Datmen nu heet jnghelant
89.650: Die men heet godefroet van belioen
heeten (4)08.12: Mach wel heeten een wijs man
24.12: Mach wel heeten een wijs man
46.41: Dat wi kersten heeten naer
89.513: Die vriesen heeten nu by tiden
heetmen (2)87.24: Heetmen verre ende nare
87.318: Datmen most hiet heetmen nu wijn
heffe (1)89.200: Den derden heiden ic vp heffe
heiden (1)89.200: Den derden heiden ic vp heffe
heidene (2)89.657: Al stont jnder heidene weere
89.659: En stont jnder heidene hande
heidenen (1)89.623: Voer hi ende want den heidenen aue
heidenschap (1)89.63: Also sijn heidenschap ghedrouch
heidin (1)89.350: Die alle gader heidin waren
heimelicheden (2)29 opschrift: A mettre aux aisemens An de heimelicheden
74.22: vander heimelicheden te makene quade teekene ende
hekelers (1)13.57: Hekelers van hostaden
helechlec (1)76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
helechlic (1)76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
helechlike (1)89.633: Helechlike met groter eeren
heleghe (12)14.26: Viert selden selden alle die heleghe daghen
14.83: Heleghe lombaerde . de dieue onuersaecht
76.76: dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen
76.103: te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen
76.105: verlossenesse vanden welken de heleghe kercke vp den
77.164: Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
79.24: Dats minne die alle heleghe louen
80.39: Die heleghe drieuoudicheit algader
82.31: Heleghe moeder wilt bestaen
87.9: De heleghe kercke hout grote feeste
87.246: Vander biechten de heleghe man
89.647: Die heleghe wise godeuaerde
heleghen (8)50.9: jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen
69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
87.305: Alder heleghen dach moet hier sijn
89.602: In vromicheden in heleghen leuene
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
89.642: Den heleghen kerstin ende ghetrouwen
89.672: Alse om dlant vanden heleghen graue
helegher (2)77.63: helegher kercken
77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
helene (2)73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
helich (4)76.2: te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
80.119: Want vader sone helich gheest
88.41: Al helich settic
89.392: Helich starf hi ende met eeren
helichdome (1)69.25: Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide
helichdomme (1)69.57: andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
helle (1)57.10: Van hem die hemel maecte ende helle
hellen (4)76.7: vander pinen vander hellen vp den goeden vrindach
77.26: schuwene de vreeselike pinen vander hellen
77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
helpe (3)55.6: vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel
79.90: So helpe mi god onse heere
79.103: Also helpe mi god onse heere
helpen (2)01.21: xvii helpen vter noet
24.10: Ende in redenen helpen den maghen
helpt (4)53.2: ende dat helpt of baet kiesen
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
helschen (1)87.19: Vander plaghen vanden helschen viere
helscher (1)81.8: Ende verden vander helscher pinen
helt (1)89.165: Maer alexander want ende helt
helty (1)68.15: Maer helty teenegher sijden yet
hem (217)01.2: Die hem te tide niet wachten can
01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
01.28: xvii connen hem wel veinsen
05.13: Hi liet hem passien toter doot
05.18: So doet hem waerdicheit ende eere
14.9: Hem mach selden yet ontdieren
14.20: Eenen lecker die hem soe beleet
15.6: De cleeder so lanc datsi hem letten
15.7: Ende slepen hem vp de eerde
15.22: So eer hem recht ghebueren mach
16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
17h.3: De waerheit es hem onghereet
17i.2: Gheuroeddi wat dat hem ghebrect
17i.3: Ende wat hem voermaels ware ghesciet
23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
47.8: Deerste es dat hem god gheuet
47.10: Dander es so wert hem verlaten
48.12: daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
53.16: hem schuldich es.
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
57.10: Van hem die hemel maecte ende helle
57.31: So wel hem die hem van sonden vrijt
57.31: So wel hem die hem van sonden vrijt
57.32: Eer hem de doot grijpt biden velle
57.74: Want hem de weerelt was onderdaen
57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
57.92: An hem en es el niet beseuen
57.103: Den tijt die hem god liet ghebueren
57.115: Besiet dan wat dat hem besloet
57.137: Van hem dien minlic heeft ontdaen
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
58.20: Die hem drincken gaf venijn
58.36: Als hi woude datmen hem dade
62.4: Selden scalcheit es hem by
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
66.7: Daer hem dat kindekin mochte
66.56: Maer hem theeren diemen mint
66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
67.38: Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
67.121: de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghebiedt
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
68.6: Claghe dat hem nauwe staet
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
68.50: Die hem goet doen ende vrienscap bieden
69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
73.73: tgoede van yemene met quaden woorden van hem
73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.25: hem biecht.
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.36: omme verbiedic hem de tafele ons heeren
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
77.137: hem geuraecht of hijt wilt
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.145: met herten ghuent datmen hem vraecht
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
77.164: Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
79.26: Ende es hem allen ghereit
79.71: Die hem ter minnen niet en keert
79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
79.154: Als van hem liep bebloedich zweet
79.188: Daer ic hem verwrochte mede
79.191: Ic bidde hem allen die minne draghen
80.17: Sal hem god gheuen minnelike
80.114: Ende bleef in gode met hem begord
81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
81.45: Hine houde hem vaste an de duecht
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
81.68: Want hi vercochte hem om de sonden
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
81.84: Wat diere so hem comt te voren
81.85: Het blijft doot dat hem ghenaect
81.115: Doe hem de joden jaghen
81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
81.127: De maghet marie moet hem gheuen
82.30: Dat ic hem ghenouchen mueghe
83.23: Dus doet hem dit te min ghequel
83.32: Dus volghen hem propriteiten schiere
83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
83.48: Maer niet vermoghende hets hem quaet
83.62: In hem lust redene ende bescheet
83.65: Niet sparende hoet met hem vergheet
83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
84.13: soude hem commen teenen quaden hende
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
86.36: Die hem doet laten den xviisten dach van maerte
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.96: Daert hem dinct wesen beste
87.154: Dat coren beghint hem seluen voeden
87.162: Ander vrucht wat mach hem deeren
87.173: Dor de hitte die hem pine doet
87.237: Die hem villen liet de lede
87.290: Ende versien hem jeghen tswinters coude
87.293: De tijt vanden jare bewijst hem dat
87.320: Moghens drinken als hem lust
87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
89.54: No die hem oec min verueerde
89.57: Die in wighe voor hem weec
89.74: Den wisen clerc die van hem screef
89.77: No voor hem oec sijns ghenoet
89.128: Hem quam een arm rudder ane
89.129: Om ghifte van hem tontfane
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.148: De zee voor hem ter corter stont
89.151: Noch gheuiel hem meer daer naer
89.169: Dedi an hem souken ghenaden
89.175: Hem was voorseit lesen wy
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.221: Daermen hem dickent dede wee
89.226: De achter hem tlant souden bewaren
89.259: Men seide hem al openbare
89.276: Ende ontseiden hem de keere
89.282: Ende julius volghde hem naer
89.347: Ende wan hem af de steden groot
89.390: Gheloefde hem dat soude comen
89.391: Van hem diemen crist soude nomen
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
89.411: De lach hem met orloghen ane
89.413: Nichanorre ende met hem
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
89.427: Tote hem quam bi gods beheete
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
89.467: Maer stoutelike vp hem strijken
89.495: Dat hem weken alle de meeste
89.497: Met hem lietti niemene spotten
89.502: Eenen roc naer hem ghenende
89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
89.509: Alse bi hem waren ghesleghen
89.510: Ruesen die hem beiden dorsten
89.512: De neder sassen quam vp hem strijden
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
89.523: Als volc dat node voor hem boech
89.535: Ende hem volchde sine partie
89.549: Ende ontboet hem met ghenende
89.558: Artuer sette hem met ghewelt
89.576: De romeinen worden hem onderdaen
89.586: Doe quam hem mare dat mordreit
89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
89.598: Voor hem vantmen kerstin ne gheen
89.601: Ieghen hem willic niement ghenoten
89.610: Dies souden hem nu de heeren scamen
89.613: Die vp hem waren ghewassen
89.624: Te jherusalem dede hem god vele eeren
89.628: Rome wart hem onderdaen
89.654: Hine schiet van hem blide ende vro
89.678: Ende hem seluen werpen ondervoet
89.704: Van danen voer hi ende tvolc met hem
hemel (5)57.10: Van hem die hemel maecte ende helle
66.48: Dat den hemel haer eyghen es
66.100: Dat den hemel snellic duergaet
69.24: toter tijt dat so te hemel voer
71.3: dit leuen den hemel te ghebrukene
hemele (4)76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.117: Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden
77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
hemelrijke (1)58.1: De vader god van hemelrijke
hemelrike (14)11.2: Brinct de ziele in hemelrike
11.17: In sijn hemelrike daer bouen
47.22: Vanden jnghelen van hemelrike
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
79.31: So verlicht al hemelrike
79.55: In hemelrike te sinen vader
79.121: Maer sconincx sone van hemelrike
79.181: Dat hi van hemelrike quam
81.73: Der scoenre marien in hemelrike
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
89.472: Doen gauen sijt gode van hemelrike
hemels (1)89.97: Dattu bat schijns des hemels ghenoot
hemelsche (2)69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
80.106: Want de hemelsche coninc
hemlieden (9)15.5: Claer si hemlieden blancketten
55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
73.49: doen doen hemlieden de schult daer of gheuende.
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
76.25: verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden
76.30: ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffenesse
89.683: Van hemlieden wart godeueert dan
hemseluen (1)56 opschrift: Dit mach elc mensche segghen van hemseluen
hende (5)57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
82.39: Drouuende tote in mijn hende
84.13: soude hem commen teenen quaden hende
89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
henden (3)19.2: grof van henden ghelijc den vrouwen
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
88.31: Ka maria honts daghe henden
herbeghinnene (1)74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
herberghe (2)55.6: vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
hercoepene (1)77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
herde (1)89.378: Doe hi jonghelinc was ende herde
herdinckene (2)73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
herdinkene (1)73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
heresie (1)74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
herft (1)87.235: Dan comt de herft met siere virtuut
herhuwene (1)67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
herpercheualen (1)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
hersetten (1)87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
hert (1)65.7: By drien cranen duert de hert
herte (24)66.2: So dachtic in dat herte mijn
66.23: Dats datmen een milt ghenadich herte
66.38: Dats een reyne herte fijn
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
79.2: Dat hi mine herte verclare binnen
79.20: Ende maket mine herte vry
79.95: Want so mine herte binnen ziet
79.145: Waren mine lede elc een herte
79.163: Ende sine herte toter doot
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
80.74: Hebdit niet jnt herte binnen
80.111: Vte des vaders herte i goddelic woort
81.11: Mine herte minen sin
82.4: Welke ziele ende herte
82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
82.33: Vanden ghecruusten mijn herte
82.41: Ay doet mi dat jnt herte gaen
82.48: Mine herte al door sniden
82.49: Doe dat mijn herte si ghewont
herten (17)55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
65.8: By drien herten duert de zwane
66.59: Dats datmen met blijder herten soude
66.115: Met ouergheuender herten spreken
66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
68.39: Wart oec van herten onghesont
68.54: So waric nu van herten vro
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
77.145: met herten ghuent datmen hem vraecht
79.80: So es huter herten gods gheboren
79.131: Dat ic van herten bin so blint
80.33: Die daer zijn van herten reyne
87.204: Die gode minde met herten fine
hertoghe (1)89.684: Hertoghe van lottrike ende van belioen
hertoghen (2)37.4: hertoghen . Normandien acquitanien bourgoingen de
37.5: weerelike ende princelike hertoghen.
het (40)15.10: Het es schande datment siet
17d.3: Het es den meneghen zeere ghepijnt
17h.4: Het ware veel beter sweghi stille
48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
57.119: Het esser duere sonder ghetal
58.6: Maer het maect te vele vernoys
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
77.9: profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
79.78: Dat so ghebiet het es ghedaen
79.88: Het soude ontuechten allen wijsen
79.96: Dat het der minne niet en pliet
79.155: Het en es niement die nu leeft
80.101: Het comt vut goeder aert gheresen
81.85: Het blijft doot dat hem ghenaect
81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
89.260: Dat het was bertaengen lant
89.275: Want het costume was te waren
89.415: Dat het ghinc al vten spele
89.445: Seidement v het souden v saghen
89.460: Het es beter dan wi vochten
89.561: Dat nu bertaengen het sekerlike
89.675: Het scheen dat god sinen ban
89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
heten (3)18.4: Twee werf sdaechs heten
87.141: Te winter heten stroe ende hoy
87.308: De beesten heten stroey
hetene (2)73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
heters (6)13.25: Salhem heters van mechlen
13.26: Boter heters van dixmude
13.27: Commijn heters van duunkercke
13.28: Cabelliau heters vander nieupoort
13.43: Peperloec heters van eecke
13.46: Capoen heters van meessene
hets (11)57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.48: Hets doen der ghenre die sijn vroet
57.122: Ic doe lacen hets meer dan tijt
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
68.19: Hets al ghesellekin sich voor di
79.60: Hets wel recht datmense heere
79.84: Hets wel recht datmen haer wike
80.57: Minne maer hets al gheloghen
80.102: Hets salicheit naer dat ic las
81.60: Hets wel onser traecheden scout
83.48: Maer niet vermoghende hets hem quaet
heues (1)89.99: Want du alle vulmaectheit heues
heuesch (1)89.46: So heuesch van allen manieren
heuet (4)79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
89.252: So heuet cassele de name gheheel
89.470: Want god die heuet al voorsien
89.538: Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
heyden (1)69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
heydene (2)89.30: Die waren jnder heydene wet
89.320: Naer dat de heydene waren so vrome
heydenen (2)89 opschrift: Eerst vanden drie heydenen
89.673: Den heydenen weder te winnene aue
heymelic (2)73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
heynric (1)89.661: Dat de keyser heynric ende de paefs
hi (308)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
04.10: Of hi minen name mach weten yet
05.7: In sine joncheit was hi besneden
05.9: Te payene was hi harde goet
05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
05.11: Selden dranc hi eeneghen wijn
05.13: Hi liet hem passien toter doot
05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
05.20: Die cristus riede hi ried onnare
10.4: Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne
10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
10.7: Daer vrienscip es maect hi onminne
14.21: Dat hi niement sculdich en si
17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
17h.2: Van saken die hi spreken wille
17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
23.20: Want hi emmer steruen moet
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
47.7: Dat hi vii duechden sal ontfaen
47.9: Daghelicx broet daer hi bi leuet
47.14: De vierde es dat hi vp dien dach
47.17: Onuersien mach hi niet steruen
47.19: Gheestelic heeft hi gode ontfaen
47.25: Dat hi ons dinc ten besten keere
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
49.1: Waer hi es jn keytiuicheden
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
49.3: Waer hi was jn sonden
49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
55.26: macht die vele vermach dat hi vele doe die lettel macht
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
55.37: van gode om de almoesene die hi dede
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
58.7: Dat hi onghedeelt es bleuen
58.10: Gaf hi den hoppen al gheheel
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
58.34: Dat hi doe vrouch ende spade
58.35: Eenen anderen so hi naest can
58.36: Als hi woude datmen hem dade
58.39: Of hi verlore de gods ghenade
66.34: Hi volcht hier naer des sijt wijs
66.36: Met rechte droughe hi dat palme rijs
66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
66.82: Scarpeit so bediet hi al
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
68.52: Hi souder de tande bieden voren
69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
69.7: graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
76.63: ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
77.161: vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde
77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
79.2: Dat hi mine herte verclare binnen
79.43: In arme douken was hi ghewonden
79.49: Hi doechde pine menichfout
79.51: Daer na nam hi de scharpe doot
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
79.142: Hi wilde openbare orconden
79.144: Doe hi ghesmaecte die bitter doot
79.153: Die hi door minen wille leet
79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
79.181: Dat hi van hemelrike quam
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
81.19: Dat hi der duecht hadde verdient
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.41: Wanneer hi voor den rechtere steet
81.51: An die sonden hi roupe ghenade.
81.68: Want hi vercochte hem om de sonden
81.71: Niet dat hi dies hadde verdient
81.78: Den mensche eer hi mensche wert
81.80: Den mensche doe hi mensche kinde
81.81: Hi hadde te voren eene maniere
81.96: Dat hi was gheheeten vnicoren
81.101: Maer doe hi marien sach
81.112: Maer doe hi in marien schoot
81.119: Daer hi ons allen verloste met
82.24: Steruen als hi gaf den gheest
82.58: Als hi sterft mijn lichame
83.1: De fleurnatique hi es eerst cout
83.14: Scamel es hi oec bi maten
83.17: Den slaep en wilt hi niet verhaten
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
83.43: Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet
83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
83.68: Van alder ghenouchten es hi mede
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
83.93: Hi es magher ende seere bleec
83.95: In gods dienste es hi weec
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
86.8: hi salder of steruen
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
87.26: Als hi sine cappe droeghe brinct
87.105: Als hi den cockouc roepen hoort
87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
87.151: Maer neen hi dits dachterste dach van meye
87.255: Te velde vaert hi met siere plouch
89.55: Daer hi in wighe was verladen
89.58: So dat hi den leuwe gheleec
89.64: ix coninghe hi verslouch
89.66: Om dat hi wilde dat niet bederue
89.90: Dat hi seide wel lieue kint
89.109: Dat hi so jonc quam ter doot
89.111: Hi ware heere der weerelt wijt
89.116: Maer al starf hi daer de heere
89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
89.136: Dus wan hi de rike stede
89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique
89.141: Maer wien hi vinc ofte slouch
89.144: Daer hi eens naer darisse soude rijden
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
89.149: Ende hi reet vp den droeghen gront
89.152: Doe hi vp de joden was gram
89.154: Vernam hi daer de joodsche scharen
89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
89.158: Dat hi de ondadeghe rote
89.162: Noch ne gheen coninc dan hi
89.171: Dat noit coninc dan hi ne sach
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.174: Datter ye coninc quam dan hi
89.177: Waer hi steruen soude mede
89.183: Was hi vergheuen met venine
89.188: xxxii jaer was hi out
89.189: Doe hi starf die heere stout
89.190: Ende xii jaer drouch hi croene
89.192: Ende xix starf hi te voren
89.204: Dat hi vrome was ten zweerde
89.206: Hi was die vant der manen ghetal
89.207: Ende den bisexte vant hi al
89.208: Hi conste vter maten wel strijden
89.217: Dat hi de lande al met allen
89.225: Daer liet hi een deel der beste
89.227: Doer meneghe stat quam hi gheuaren
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.232: Van danen voer hi ende reet
89.235: Ter scelde quam hi gheuaren toe
89.238: Daer hi gayusse sinen neue liet
89.239: Daer omme hi de stat gaye hiet
89.241: Doe voer hi voort in gallen jaghen
89.245: Doe voer hi voort met ghewout
89.247: Maer vele volcx dat hi verloes
89.250: Hi grouffene vp den berch met eeren
89.253: Want hi maecter een casteel
89.254: Doe voer hi voort den bonen by
89.261: Daerwaert voer hi al te hant
89.263: So dat hi cume es ontronnen
89.264: Doe vant hi in sinen raet
89.265: Dat hi den torre die noch staet
89.267: Daer hi jn verwinterde mede
89.268: Doe voer hi weder derde warf
89.269: So dat hi bertaengen verwarf
89.274: Dat hi merrede bouen v jaren
89.283: Pompee verwan hi daer
89.284: Die meer volcx hadde vele dan hi
89.291: In egipten quam hi moghendelike
89.292: Daer hi alexanders beelde vant
89.308: Vermort was hi dat was scade
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.310: Met xiiii wonden was hi dorsteken
89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.332: Den coninc van amalach hi verwan
89.346: Cayms gheslachte slouch hi doot
89.353: Was hi beweent na oude zeden
89.354: Al starf hi die heere groot
89.368: Al waest dat hi in sonden vel
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
89.378: Doe hi jonghelinc was ende herde
89.379: Ende hi sine beesten verwaerde
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
89.386: Verwan hi die noit was verwonnen
89.392: Helich starf hi ende met eeren
89.394: Dat hi verrees van dode te liue
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
89.403: Wel weetmen dat hi vrome was
89.405: Altoes als hi was in striden
89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
89.424: In sine ghebede altoes hi lach
89.430: Dies was hi blide dats gheene saghe
89.438: Met cleenre menichte hi verwan
89.443: Hi destrueerde ende besat
89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
89.453: Die hi dede a sonder schende
89.454: Hi sach de viande commen gheuaren
89.496: De yersche dwanc hi ende de scotten
89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
89.507: Dien slouch hi doot sonder letten
89.511: Die slouch hi doot sonder vorsten
89.518: Die bestont hi met stouten moede
89.550: Dat hi den roemschen rike versette
89.552: Ende hi den bertaenschen tribuut
89.554: Ende dat hi weder gheue de lande
89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
89.560: Doe voer hi voort in amoriken
89.566: Voort es hi te parijs gheuaren
89.570: Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
89.574: In bourgoengnen voor hi voort
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
89.592: Selue ontfinc hi een doot wonde
89.593: Doe gaf hi vp ter seluer stonde
89.608: So wanner dat hi ledich was
89.609: In kercken sanc hi ende las
89.612: Ende tweewarf verwan hi de sassen
89.614: De danoise dwanc hi ende de vriesen
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
89.618: Hi dwanc grieken en almaengen
89.619: Ende driewarf verwan hi spaengen
89.620: Hi sochte sinte jacops kercke
89.623: Voer hi ende want den heidenen aue
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
89.632: Taken starf hi de grote heere
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
89.646: Want hi vercoende de veruaerde
89.686: Ende hi vercochte erue ende lant
89.688: Ende van belioen heeft hi den schat
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
89.697: Daer voer hi dore als een wigant
89.699: Persen wan hi ende meden mede
89.700: Daer hi ghedoechde menich last
89.704: Van danen voer hi ende tvolc met hem
89.708: Dat hi vechtender hant wan
hic (2)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
hier (89)04.1: Mijn vader wan mi hier te voren
11.13: Om datwi hier hebben onlanghe tsine
15.1: Hier moeghdi vinden de waerhe
22.15: Hier beghinnen de lombaertse milen
47.18: De seste volghet hier naer saen
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
55.66: Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.8: Die hier als menschen sijn ghetelt
57.49: Ruumt haestelic hier wast de vloet
57.53: Hier bi thuwer conscientien ga
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
66.9: Den boemgaert willic hier beghinnen
66.21: Deerste boem die ic hier sette
66.25: Hier vp sal berrende minne staen
66.29: Een nachtegale sal hier singhen
66.34: Hi volcht hier naer des sijt wijs
66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
66.41: Hier vp sal vlieghen de edel aer
66.45: Die edel balsem moet hier staen
66.53: Hier vp moet rusten een voghel schoen
66.61: De vyolette moet hier vp staen
66.69: Cypressus es hier naer de hoechste
66.78: Dat hier vp dese bloeme sal bliuen
66.81: Eens eglentiers dinct my hier noet
66.90: Dinct mi dat hier van rechte vp gheet
66.93: De leste boem die hier staen sal
66.98: Dinct mi dat hier wel vp staet
66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
66.103: Die hier gode sijnder minnen louen
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
79.23: Die vulmaect es hier bouen
79.38: Hier beneden in eerderike
79.159: Hier by prouuic wel met sinne
80.20: In hogher name hier jn dit leuen
80.73: Hier biddic v in gherechter minnen
80.115: Hier omme so willic minnen meest
82.57: Hier neder in eerderike
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
83.24: Mits siere complexien hier voorseit
87.5: Dertienauent volcht hier naer
87.31: Hier gaet laumaent vut te tijde
87.36: Sente aechten dach wy hier venden
87.37: Ende hier den goeden sint amant
87.134: De voghelen singhen hier ende dare
87.164: Sente landolfs dach volcht hier nare
87.176: Sente loys dach hier na comt
87.201: Sente margrieten al hier ghelach
87.207: Sente annen dach hout hier stede
87.215: Beede hier naer ende daer voren
87.221: Vigilie hout hier stede
87.225: Ende hier volghet naren
87.227: Marien dach machmen hier schouwen
87.234: Hier so gaet de somer huut
87.241: Sente jans dach hout hier stede
87.247: Sinte bertins dach volcht hier an
87.252: Sinte omaers dach volcht hier nare
87.260: Sente lambrecht moet hier staen
87.263: Vighelie es al hier verclaert
87.273: Dachterste dach van spelmaent hout hier stede
87.287: Sente donaes dach moet hier staen
87.291: Sente luucs dach comt hier oude
87.300: Mach drouue sijn vighelie es hier
87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
87.305: Alder heleghen dach moet hier sijn
87.311: Sente wynocs volcht hier nare
87.316: Sente lieuins dach volcht hier na
87.323: Sente lijsbetten dach volcht hier schiere
87.327: Siet hier den goeden sente clement
87.329: Sente kathelinen dach hier na comt
87.333: Vighelie comt hier oude
87.340: Sente niclaus dach volcht hier naer
87.348: Sente nichasis dach volcht hier nare
87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
87.358: Vighelie kersauent volcht hier an
89 opschrift: Hier volghet een goet dicht
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.277: Hier omme wart gram de heere
89 opschrift: Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer
hiet (19)05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
46.16: Die maria hiet bi namen
46.19: Eenen hiet alpheus te wiue
46.24: Ende josep die men hiet barnabas
46.30: Ende nam eenen hiet saloma
46.32: Die oec maria hiet bi namen
58.18: Den hopper hiet algader sijn
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
68.20: Mescomt v hiet so vliet van mi
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
87.318: Datmen most hiet heetmen nu wijn
89.234: Dat hiet den ouuer van rusen doe
89.239: Daer omme hi de stat gaye hiet
89.249: Die crassus hiet dat moesti claghen
89.255: Dat hiet de hauene van rutely
89.573: Felloen hiet die selue man
89.662: Diemen hiet gregorius hildebrant
hietene (1)89.429: Ende hietene vechten onuerueert
hij (1)17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
hijs (2)77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
hijt (5)17c.2: Die alle dinc laet also hijt vint
68.12: Secht hijt oec niet verwitet mi
77.137: hem geuraecht of hijt wilt
81.100: Wrac hijt stappans vp de stede
89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
hildebrant (1)89.662: Diemen hiet gregorius hildebrant
hilden (2)89.36: Hilden met wel groter weerde
89.665: Vaste hilden de pijnlichede
hilt (1)16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
himde (2)14.40: Rybauts himde sonder cnoep
69.36: Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs
hinc (2)82.3: Haer kint anden cruce hinc
82.23: Dat voor haer an de cruce hinc
hinderne (1)74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
hine (18)77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
79.72: Hine bliuet ongheleert
79.120: Hine es dorper noch dorpers kint
79.122: Hine heeft gheene ghelike
79.158: Hine liete de trouwe eer gaen
79.161: Hine gaf sinen vingher niet alleene
81.45: Hine houde hem vaste an de duecht
81.106: Hine quam in eerterike gheuaren
82.13: Wie eist hine moeste weenen
83.37: Hine hacht vp wasdom noch vp verlies
83.92: Dickent hine weet wat noe hoe
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
89.198: Hine si wijs ende van lettren vroet
89.498: Hine keeret metter hant
89.643: Hine hadde noit scult van vrouwen
89.654: Hine schiet van hem blide ende vro
hinghe (1)84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
hinghen (1)81.118: Ende an dat cruce hinghen
historien (2)55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
hitte (4)79.50: Hongher durst hitte ende cout
83.47: Om sijn hitte sijt dies ghewes
83.72: Begheerende om sijn hitte voorwaer
87.173: Dor de hitte die hem pine doet
hitten (1)87.313: Ende niet te grot vier van hitten
hittich (3)83.33: Seere hittich blakende sietmenne baren
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
83.56: By redenen moetse hittich sijn
hoc (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
hodie (1)47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
hoe (34)15.3: Aen siet de vrouwen hoe si gaen
15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
46.4: Hoe na si waren onsen heere
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.56: hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
57.71: Ghemerct si hoe dat omme slouch
57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
66.3: Hoe jhesus jnder maghet marien
66.15: Hoe ic haer duechde wille ontbinden
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
79.62: Hoe mach hare de mensche ontgaen
79.172: Hoe sal ic dit vernoy verwinnen
81.35: Hoe si den mensche moghen ghewinnen
82.7: Laes hoe seerich was van sinne
82.16: Hoe mochte yement tseer ghelaten
83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
83.92: Dickent hine weet wat noe hoe
89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
89.426: Hoe jeremias de prophete
89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
hoech (2)69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
89.522: Die beede steyl was ende hoech
hoecheit (1)73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
hoechste (1)66.69: Cypressus es hier naer de hoechste
hoede (2)80.51: Ende sijn altoes vp v hoede
81.13: Maria dat in v hoede sy
hoeden (1)23.6: Ende ghemeene goet nauwe hoeden
hoedene (1)73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
hoefde (1)19.7: Cleene van hoefde als de vos
hoeft (2)66.62: Die ter erden bughet haer hoeft
69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
hoeftman (1)89.685: Ghemaect hoeftman ende baroen
hoeghe (4)66.42: Die hoeghe anstarct der sonnen licht
66.58: De cedrus sijn seere hoeghe verheuen
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
hoeghen (5)01.3: xvii sijn van hoeghen prijsen
01.11: xvii sijn van hoeghen state
15.28: Ziet oeuerde draecht hoeghen moet
67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
hoegher (1)80.5: Wilen in hoegher aert vp cliuen
hoeis (1)58.40: Om desen saleghen opper hoeis
hoene (1)89.191: iiic jaer nes gheene hoene
hoepmen (1)87.27: Soe hoepmen der goeder tijt
hoept (1)87.276: Hoept nu goeden harinc tijt
hoer (1)89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
hoerde (1)55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
hoerdic (1)83.31: Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren
hoeren (7)19.23: Cort hoeren
46.34: Zebedeus hoeren wy so lyen
48.9: meer jnt hoeren vander messen
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
66.16: Dat suldi hoeren harde saen
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
hoerment (1)87.170: De voghelkine hoerment pipen
hoert (1)55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
hoertmen (2)87.110: De quackele hoertmen jnt coren slaen
87.126: De nachtegale hoertmen verclaren
hoeschs (1)83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
hoesschen (1)89.641: Den hoesschen ende den vromen
hoet (6)01.35: Diet can gheraden hoet mach sijn
79.105: Hoet noyt quam in mijn ghedochte
80.58: Hoet v vrouwen voorden venine
83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
83.46: Tpel der minnen begheerende hoet gaet
83.65: Niet sparende hoet met hem vergheet
hoeuen (1)19.10: Vast van hoeuen als de ezel
hoeys (3)58 opschrift: Vanden hopper hoeys
58.3: Recht eenen hopper hoeys ghelike
58.24: Ende laten den goeden opper hoeys
hof (1)79.76: So es moghende in des conincx hof
hoghe (1)80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
hoghen (1)81.58: Die keyser es vanden hoghen trone
hogher (1)80.20: In hogher name hier jn dit leuen
honde (1)68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
hondekine (1)67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
honden (4)65.3: By drien honden duert tpaert
67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
77.103: niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander
hondert (2)55.57: loent hondert dobble tghuent datmen om de minne
89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
hongher (2)67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
79.50: Hongher durst hitte ende cout
honghereghe (1)55.1: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
hongherich (1)83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
hongherien (1)89.691: Trac metten sinen door hongherien
hont (9)60.2: So en ware hont pape noch catte noet
65.2: By drien thunen duert de hont
68.23: Eenen man hebben eenen hont
68.29: De hont wart eens onmate siec
68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
68.47: Maer tversolaessen vanden hont
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
honts (2)88.26: Honts daghe sy benedictus daer
88.31: Ka maria honts daghe henden
hontscoten (1)13.47: Saymakers van hontscoten
hooft (1)69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
hoorde (2)16.1: Ic hoorde segghen in een wile
48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
hoorne (2)48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
73.147: hebt ghelaten te hoorne den dienst vander
hoort (11)06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
47.4: Nu hoort alle dese woort
47.5: Soe wie dat gheerne messe hoort
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
80.43: Hoort vander andre lettre clare
81.14: Nv hoort vrouwe de bede van my
87.105: Als hi den cockouc roepen hoort
89.120: Nu hoort wie dat was die ander
hope (4)77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
79.197: Ic hope al hebbic vele mesdaden
hopelic (1)83.70: Hopelic milde es sine sede
hopen (3)09.7: Vp leuende lieden zeere hopen
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
hoppen (1)58.10: Gaf hi den hoppen al gheheel
hopper (5)58 opschrift: Vanden hopper hoeys
58.3: Recht eenen hopper hoeys ghelike
58.8: Desen goeden hopper hoys
58.16: Van den goeden hopper hoys
58.18: Den hopper hiet algader sijn
horen (3)15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
17f.1: Horen swighen es beede goet
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
horende (1)67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
horloghe (1)89.272: In desen horloghe in desen werre
hort (1)68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
hospitael (1)77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
hostaden (1)13.57: Hekelers van hostaden
hoste (1)45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
hostem (1)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
houde (1)81.45: Hine houde hem vaste an de duecht
houden (12)01.13: xvii houden een dinc verholen
01.16: xvii houden den meneghen in drucke
08.11: Die dese pointe houden can
23.8: Te vriende houden de ommesaten
23.11: Trecht altoes houden ghelike
23.13: Vaste houden hare statute
24.11: Die dese pointen houden can
66.39: Die dat wilt houden onbesmit
66.112: Altoes onder houden sal
67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
73.36: om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet
houdene (1)89.215: Die te houdene in goeden vrede
houder (1)89.56: No die houder dede ghenaden
houdeuare (4)16 opschrift: Van den bonten houdeuare
16.3: Van eenen bonten houdeuare
16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
16.13: Dats een recht bont houdeuare
houdic (1)57.19: So en houdic mi voor ghecastijt
houdt (3)50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
houe (1)89.582: Ende daer naer te houe sende
houen (1)62.3: Te rechte eert mense in allen houen
houerde (2)09.1: Grote houerde ende oeghen moet
15.8: Fy vander vuler houerde
houerden (2)73.16: Van houerden
89.500: Die van groter houerden
houerdicheit (1)73.13: van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit
houescheden (2)89.79: Ende alder houescheden vrucht
89.143: Met duechden ende me houescheden
hout (16)66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
67.70: Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.19: Deerste partie hout vier vermaninghen
77.59: De tweeste partie hout vi vraghen
80.21: So hout dy van vlecken pure
80.95: Die haer hout vlecken puere
87.9: De heleghe kercke hout grote feeste
87.207: Sente annen dach hout hier stede
87.221: Vigilie hout hier stede
87.241: Sente jans dach hout hier stede
87.273: Dachterste dach van spelmaent hout hier stede
89.135: Hout di altoes jnt gheuouch
89.244: Eenen torre jnt vlaemsche hout
houte (1)69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
houtem (1)87.181: Datmen sente lieuene te houtem brinct
houti (1)80.6: Houti in rechter reynicheit
houwen (2)89.325: Gods vianden dorsten door houwen
89.605: Oec consti metten zweerde houwen
hoy (2)87.141: Te winter heten stroe ende hoy
87.309: Coren gherste ende hoy
hoymaent (6)69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
87 opschrift: Hoymaent
87.182: Dits van hoymaent deerste dach
88.25: Hoymaent maes martin naer
hoys (3)58.8: Desen goeden hopper hoys
58.16: Van den goeden hopper hoys
58.32: Na toechste vanden opper hoys
hudevetters (1)13.11: Hudevetters van gheroudsberghe
huere (1)77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
hueren (3)77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
89.464: Stoutelike dienen te deser hueren
89.546: Keyser leeuwe te diere hueren
huius (1)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
hulden (1)81.37: Ende wachten ons van haren hulden
hulpe (3)67.121: de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghebiedt
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
hulpen (3)08.10: Ende jn redenen hulpen den maghen
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
77.133: sijt te mijnder hulpen.
hulpene (2)72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
hulst (1)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
hunen (1)89.615: Den hunen dedy tlijf verliesen
hute (1)77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
huter (2)79.80: So es huter herten gods gheboren
87.50: De lodder sprinct oec huter haghen
huus (11)14.17: Eens backers huus sonder vier
23 opschrift: Te scriuene vp der stadt huus
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
67.14: huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
huuse (4)21.5: Ghenouchte van schoenen huuse duert altoes
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
67.13: huuse wat es roukeloesheit van regemente van
86.18: stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
huusen (2)67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.92: huusen
huusene (1)67.91: wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen vanden
huut (4)76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
80.7: Wiuelic wijf huut goeder aert
87.234: Hier so gaet de somer huut
89.553: Tachterstel betaelt ende streker huut
huute (1)87.262: Om braembesien huute waert
huutgane (1)86.40: vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn deen
huwe (13)55.83: hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe
67.95: coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
73.48: segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
81.15: Doer huwe grote oetmoedichede
89.585: Hebbic betaelt an huwe baroene
huwelic (3)46.29: Derdewerf huwelic als ic versta
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
huwelike (2)73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
huwen (37)67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.51: van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
67.59: ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.42: huwen vaders weerlic ende gheestelic
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
77.39: van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
77.66: santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
80.78: Ende oec mindren huwen staet
huwer (6)76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
77.39: van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
huy (1)69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
hy (17)57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
58.21: Hy hadde ghedaen meneghe pijn
58.37: Hy en name niet so grote scade
58.38: Verlore hy vlaendren ende artoeys
58.41: Hy doet den meneghen vele vernoys
63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
79.39: Hy dedene menschelike vorme ontfaen
79.41: Hy wart gheboren als een kint
79.139: Hy minde my meer dan yement doet
83.11: Verbeidende in saken slapende es hy
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.178: Hy was ten eerdschen paradise
89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
89.356: Hy starf naer troien ouerware
89.447: Hy was naer de joodsche wet
89.505: Hy soudene door sine weerdichede

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z