Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

n (3)07.2: In een n verwandelt es
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
na (45)46.4: Hoe na si waren onsen heere
46.12: Ioachim starf ende na das
48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
58.32: Na toechste vanden opper hoys
66.97: Een kers soude na mijn versinnen
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
79.18: Na dat met mi gheschepen staet
79.51: Daer na nam hi de scharpe doot
79.54: Daer na voerde sone weder
79.61: Na dien dat god haer es onderdaen
80.10: Na dat ons scriftuere openbaert
80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
80.29: Soe beteekent na minen auise
80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
80.108: Na dat ons de scrifture verclaert
81.31: Ende so na radich in alder maniere
83.8: In swinters saisoen verstaet na mi
83.30: Na den somer es sijn maniere
83.31: Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren
83.54: Mede volghende na den lentijt
83.82: Ende daer na cout dit vindi waer
83.100: Dits sijn natuere wie daer na vraecht
87.122: Dits dander dach daer na ghelach
87.176: Sente loys dach hier na comt
87.197: Sinte bertins daer na ghelach
87.265: Sente maurcius daer na ghelach
87.283: Of daer na wel varinc
87.316: Sente lieuins dach volcht hier na
87.329: Sente kathelinen dach hier na comt
87.335: Sente loys dach daer na ghelach
87.359: Gods gheborte daer na dan
88.28: Crist jacob slapers volghen na
88.32: Na bertelmeus suldy jan venden
89.9: Na der waerheit wie si waren
89.76: In de weerelt na sine doot
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.353: Was hi beweent na oude zeden
89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
89.397: By na wel driehondert jare
89.667: Die na desen was die andre
nacht (1)87.2: Vp dien nacht so bloit de haselare
nachte (2)83.13: Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
nachtegale (4)66.29: Een nachtegale sal hier singhen
87.98: Ende die nachtegale die lanc
87.126: De nachtegale hoertmen verclaren
87.152: De nachtegale laet haer leye
nachten (1)86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
naect (1)87.267: Werden naect ende hare bladen
naecte (1)55.2: datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
naer (73)15.18: Qualic si selue daer naer leuen
16.4: Daer naer quam ic in een lant
46.41: Dat wi kersten heeten naer
47.18: De seste volghet hier naer saen
48.23: smenschen leuene dan dusentich messen daer naer
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.68: In dijn bestier naer dijn gheuouch
57.102: Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
57.123: Naer dat salemoen de wijse
66.6: Eenen boemgaert naer mijn verstaen
66.34: Hi volcht hier naer des sijt wijs
66.69: Cypressus es hier naer de hoechste
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
74.88: doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.116: suldy segghen naer mi.
76.119: de naer biechte
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
80.18: Naer de leeringhe vanden auctoren
80.97: De vijfste lettre naer dat wi lesen
80.102: Hets salicheit naer dat ic las
81.122: Naer dat wy hebben verworuen
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.26: De colerique naer mijn versinnen
83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
83.35: Maer doet naer sijns selues lief
83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
83.64: Staen naer ghenouchten sijn maniere
87.5: Dertienauent volcht hier naer
87.215: Beede hier naer ende daer voren
87.340: Sente niclaus dach volcht hier naer
88.90: Daer naer moet gregoris sijn
88.18: Daer naer macharis comt seruaes an
88.21: Gherstmaent daer naer bonifaes
88.25: Hoymaent maes martin naer
88.42: Ledenaert daer naer martin bric
89.33: Ende drie naer der comst ons heeren
89.119: Want so leuet naer de doot
89.144: Daer hi eens naer darisse soude rijden
89.151: Noch gheuiel hem meer daer naer
89.282: Ende julius volghde hem naer
89.320: Naer dat de heydene waren so vrome
89.355: Sijn name leeft naer sine doot
89.356: Hy starf naer troien ouerware
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
89.447: Hy was naer de joodsche wet
89 opschrift: Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer
89.487: Die stonden naer der zielen behout
89.502: Eenen roc naer hem ghenende
89.582: Ende daer naer te houe sende
89.639: Ne vantmen noit naer sine doot
89.664: Ende daer naer de paeus dander mede
naest (2)58.35: Eenen anderen so hi naest can
88.20: Naest vrbaen comt germain ane
naesten (1)89.556: Of men salne ten naesten jare
nakende (1)78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
nam (9)04.6: Die mier ouder moeder maeghdom nam
46.13: Soe nam onser vrouwen moeder
46.30: Ende nam eenen hiet saloma
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
79.51: Daer na nam hi de scharpe doot
79.182: Ende mine menscheit ane nam
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
89.674: Doe nam dat cruuse menich man
namaels (2)57.82: Maer namaels als ic werde man
74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
name (9)04.10: Of hi minen name mach weten yet
15.26: Xps name werdt dic versworen
58.37: Hy en name niet so grote scade
80.20: In hogher name hier jn dit leuen
80.22: Wiuelike name die es ghescreuen
89.117: Sinen name leeft emmermeere
89.252: So heuet cassele de name gheheel
89.304: Van juliusse quam des keysers name
89.355: Sijn name leeft naer sine doot
namelic (1)74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
namen (6)05.6: Die heeft namen meer dan drie
46.16: Die maria hiet bi namen
46.32: Die oec maria hiet bi namen
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
89.39: Scaemt v der namen ghi bastaerde
nap (2)67.140: den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
nare (5)87.24: Heetmen verre ende nare
87.164: Sente landolfs dach volcht hier nare
87.252: Sinte omaers dach volcht hier nare
87.311: Sente wynocs volcht hier nare
87.348: Sente nichasis dach volcht hier nare
naren (1)87.225: Ende hier volghet naren
nat (6)83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
83.59: Eerst nat verstaet die redene mijn
87.76: Den reghen alle maecte nat
87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
natheit (2)83.22: Ende wel vermoghende om sijn natheit
83.74: Om sijn natheit versint dit claer
natte (1)83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
natuere (12)57.16: Maer als de natuere valt so cranc
66.111: Dats dat de mensche sine natuere
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
74.42: natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
80.107: In een wijf natuere ontfinc
80.116: Want natuere dat in haer heescht
83.25: Dits sijn natuere ter waerheit
83.50: Dits sijn natuere sijt dies ghewes
83.51: De sanguin properlic in sin natuere
83.75: Dits sanguins natuere een paer
83.100: Dits sijn natuere wie daer na vraecht
natuerelike (1)80.14: Niet dat god natuerelike
natueren (6)11.4: Want meesters van natueren segghen
57.101: Die spieghel cracht was van natueren
57.127: Dat by natueren mensche si
80.24: Vele duechden jnder natueren
80.92: Dat god ons heere jnder natueren
89.95: Ende vander natueren ghebode
natuerlic (1)73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
natum (1)39.2: Est incarnatum verbum de virgine natum
nauwe (5)23.6: Ende ghemeene goet nauwe hoeden
68.6: Claghe dat hem nauwe staet
73.202: nauwe cledinghen
81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
87.281: Om den harinc poghen si nauwe
nauwere (1)77.115: niet zijn te nauwere
nayere (1)14.54: Den nayere sonder moy maniere
nder (1)79.132: Dat ic so nder hebbe ghemint
ne (67)03.2: Fol est qui fol ne doubte
17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
54.1: Die leent ne heeft niet weder
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
54.5: Die al heeft ne heeft niet danc
66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
66.120: Ne vinden sine niet aldus ghedaen
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
67.51: van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
67.79: vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
67.102: wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
73.68: ne persequeerde
73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
74.55: ne of te excuseerne
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
89.20: Ne const icker noit eene verhalen
89.24: Maer ne vanter gheene van desen
89.60: Ne can ic betren niet vysieren
89.75: Dat sijns ghelike noit ne bleef
89.105: Niet ne vulbrochten de vulmaecthede
89.161: Daer si noit sindert vut ne quamen
89.162: Noch ne gheen coninc dan hi
89.163: Ne besochte tlant van jndi
89.171: Dat noit coninc dan hi ne sach
89.196: Dat nemmermeer ne comt heere
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
89.598: Voor hem vantmen kerstin ne gheen
89.639: Ne vantmen noit naer sine doot
nec (1)45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
neden (1)87.14: Tvolc loept vp ende neden
neder (4)79.53: Want so was diene brochte neder
82.57: Hier neder in eerderike
89.220: Al neder toter souter zee
89.512: De neder sassen quam vp hem strijden
nederwaert (1)87.268: Beghinnen te hanghen nederwaert
neen (7)57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
57.45: Ay lacen neen dats seker scade
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
87.151: Maer neen hi dits dachterste dach van meye
89.133: Neen sprac alexander de fiere
89.462: Neen sprac judas laet dat varen
neerenstich (1)77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
neerenstichede (1)77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
neerensticheit (2)67.119: voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
neeringhe (1)87.289: Die ghehadt hebben goede somer neeringhe
neerstelic (2)67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
74.49: neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen
neerstighen (1)67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
neffens (1)89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
negheen (1)89.317: Dat haer negheen verleefde tiare
neghentienste (1)84.16: de vierde de vijfste de tienste . de neghentienste ende
neme (1)76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
nemen (5)08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
87.354: Daer si in nemen groot solaes
nemende (1)73.204: contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dansene
nemene (1)76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
nemmermee (1)68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
nemmermeer (9)55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
81.49: Alse nemmermeer te commene daer jn
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
89.196: Dat nemmermeer ne comt heere
nempe (1)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
nen (2)74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
nerghens (1)57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
nes (1)89.191: iiic jaer nes gheene hoene
nescio (2)61.3: Secundum timeo quia tempus nescio quanto
61.4: Inde magis flebo quia nescio quo remanebo
nesen (1)19.20: Lanc steert breet nesen
nesse (1)77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
neste (1)87.95: De voghelkine draghen te neste
neue (3)46.11: Ioseph die haer neue was
89.238: Daer hi gayusse sinen neue liet
89.594: Eenen sinen neue yet constantijn
neuele (1)13.42: Forentiers van neuele
neuen (7)38 opschrift: Neuen thelich sacrament vanden outhare
40 opschrift: Neuen sente cristofels beelde
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
83.57: Om datse neuen tvier doet lijt
87.361: Sente jan euangeliste leiter neuen
89.218: Beroerde ouerberch neuen den rine
nichanor (1)89.432: Bleef nichanor jnden wighe doot
nichanorre (1)89.413: Nichanorre ende met hem
nichasis (2)87.348: Sente nichasis dach volcht hier nare
88.47: Nichasis victor hebben thomas mil
niclaus (2)87.340: Sente niclaus dach volcht hier naer
88.24: Sente jan loy dan niclaus pieter
nidicheden (1)73.65: Van nidicheden
nidicheit (1)73.13: van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit
nie (2)70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
80.93: Nie ghesciep meer soeticheit
niemare (1)14.56: De smesse sonder niemare
niemen (1)87.259: Niemen en si dit te lanc
niemene (1)89.497: Met hem lietti niemene spotten
niement (16)14.21: Dat hi niement sculdich en si
14.42: Coepliede die niement bedrieghen
58.5: Alle ende niement vut ghescreuen
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.58: Item verbiedic vp de sententie van verwatenesse dat niement
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.155: Het en es niement die nu leeft
80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
80.75: Sone toecht niement schoen ghelaet
83.34: Vreeseloes gods noch niement sparen
89.601: Ieghen hem willic niement ghenoten
niet (194)01.2: Die hem te tide niet wachten can
01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
01.32: Mach de weerelt niet langhe staen
04.7: Oec ben ic die niet en verdrouch
08.5: Vremder dinc niet onderwinden
09.3: Alle dinc wreken niet verdraghen
09.6: Niet connen ende niet willen leeren
09.6: Niet connen ende niet willen leeren
09.8: Niet betalen ende vele coepen
12.1: Prelate die gode niet en ontsien
14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
15.9: Ghi vrouwen en scaemdu niet
15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
17e.3: De ghuene die niet wel en woude
17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
23.9: Hare vryheit niet laten breken
24.5: Vremder dinc niet onderwinden
26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
47.12: Vander derder willic niet zwighen
47.15: Sijn lucht niet verliesen en mach
47.17: Onuersien mach hi niet steruen
48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
48.18: niet en oudt van ghedaenten
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
53.9: De voersieneghe verwaert dat de redene niet en
53.11: De continent verwaert dat de minne niet en
53.13: De vrome verwaert dat de duecht niet en
54.1: Die leent ne heeft niet weder
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
54.5: Die al heeft ne heeft niet danc
55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
55.19: si niet en vallen in wanhopen
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.18: Niet eer door vreese noch door bedwanc
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.75: Der doot en consti niet ontgaen
57.81: Dat my de doot niet doen en can
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
57.86: De doot en sal my niet vergheten
57.92: An hem en es el niet beseuen
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
57.107: Maer doch en scaedt niet dat vermaen
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
58.37: Hy en name niet so grote scade
59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
59.21: niet gheraken en can
62.6: Niet loghenachtich sy sijn
66.55: Dats datmen niet en diene om loen
66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
66.120: Ne vinden sine niet aldus ghedaen
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
67.34: vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
67.37: moechdi niet wel ghewijsen
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
67.102: wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
68.9: En rade niet dat liede claghen
68.12: Secht hijt oec niet verwitet mi
68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
69.8: niet met menschen handen ghemaect
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.87: v ondersaten niet en waren
73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.83: mach sonder te vertreckene dinghen die niet
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
74.88: doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
77.74: niet te vallene weder in sonden
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
77.103: niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
77.115: niet zijn te nauwere
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
77.175: ander manieren niet doen en mach.
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
79.14: Scuwen altoes dat mi niet en doghe
79.64: Die der minnen niet en pleghet
79.71: Die hem ter minnen niet en keert
79.87: Men machse niet ghenouch gheprisen
79.91: Dat ic van minnen niet en weet
79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
79.96: Dat het der minne niet en pliet
79.129: Dat ic minnen niet en mach
79.161: Hine gaf sinen vingher niet alleene
80.14: Niet dat god natuerelike
80.74: Hebdit niet jnt herte binnen
80.84: Eist bliscap ende anders niet
80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
81.71: Niet dat hi dies hadde verdient
81.90: Sone wilt langher letten niet
81.105: Sone consti niet langher ghesparen
83.17: Den slaep en wilt hi niet verhaten
83.21: Om sijn coutheit ende niet el
83.48: Maer niet vermoghende hets hem quaet
83.65: Niet sparende hoet met hem vergheet
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
84.4: van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
86.32: van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
87.72: Datsi niet en souden rotten
87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
87.313: Ende niet te grot vier van hitten
87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
89.12: Nu en willic my niet verdraghen
89.60: Ne can ic betren niet vysieren
89.66: Om dat hi wilde dat niet bederue
89.91: Du en hebs van mi niet een twint
89.93: Dune leeres oec niet dine sede
89.105: Niet ne vulbrochten de vulmaecthede
89.173: Daer wi niet af vinden en connen
89.461: Want wi niet recouureren en mochten
89.466: Ende den vianden niet wiken
89.658: Niet een dumael vanden lande
89.711: Sone wildijs niet beghinnen
nieuen (1)87.365: Vp den nieuen auont bactmen koucken
nieupoort (1)13.28: Cabelliau heters vander nieupoort
nieus (1)73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
nieuten (1)67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
niewe (1)76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
niewen (4)21.2: Ghenouchte van niewen cleede duert een weke
21.3: Ghenouchte van niewen perde duert een maent
21.4: Ghenouchte van niewen wiue duert een iaer
76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
niewicheden (1)73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
nighe (1)77.157: nighe van desen leeringhen
nijt (3)14.72: Biddende oerdene sonder nijt
83.41: Discoort maken nijt behouwen
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
nisi (1)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
niuele (1)69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
no (15)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
46.46: Aldus so vindic min no mee
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
80.70: In woorden in wercken no in daden
89.49: No so vroet van allen saken
89.52: No die meer haette ouerdade
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.54: No die hem oec min verueerde
89.56: No die houder dede ghenaden
89.77: No voor hem oec sijns ghenoet
89.104: Dat bouc brief no lettre mede
89.366: Wilder mater no sachter
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
noch (31)15.15: Nu merct noch meer jnden lande
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
48 opschrift: Noch vander messen
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.18: Niet eer door vreese noch door bedwanc
57.61: In weet te segghene bu noch bau
57.125: Noch abselon die schoene van prijse
57.135: Noch mochti omme sien in tijts
60.2: So en ware hont pape noch catte noet
67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
68.22: Mi ghedinckes noch harde wel
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
79.92: Noch gheuoele dats mi leet
79.120: Hine es dorper noch dorpers kint
83.34: Vreeseloes gods noch niement sparen
83.37: Hine hacht vp wasdom noch vp verlies
83.98: Want droechte noch coelte dit verschee ic
89.48: Noch so ghemint van allen vrouwen
89.106: Noch sprect aristotils meere
89.151: Noch gheuiel hem meer daer naer
89.162: Noch ne gheen coninc dan hi
89.265: Dat hi den torre die noch staet
89.367: Noch die meer haette lachter
89.493: Ia grote ruesen dats noch mee
89.638: Betren noch oec sijns ghenoot
89.687: Dat noch ludeke es ghenant
nochtan (3)57.73: Nochtan maecti dat zeere wouch
57.102: Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
79.89: Nochtan al prisic minne dus zeere
node (3)77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
89.407: Ende god troestene in sine node
89.523: Als volc dat node voor hem boech
noe (1)83.92: Dickent hine weet wat noe hoe
noede (4)67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
noemt (1)87.328: Datmen den lesten dach van erfste noemt
noereweghe (1)89.491: Noereweghe zwauen ende denemarke
noert (1)27.2: flat boreas noert
noet (7)01.21: xvii helpen vter noet
60.2: So en ware hont pape noch catte noet
66.81: Eens eglentiers dinct my hier noet
68.43: Scuwende ende lietene in de noet
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
79.164: Omme my te lossene vter noet
noetsake (1)77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
noetsakeliker (1)77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
noint (1)82.51: Laes men noint zware sach
noit (13)77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
79.109: Dat ic noit was so coene
89.20: Ne const icker noit eene verhalen
89.75: Dat sijns ghelike noit ne bleef
89.125: Wanic datmen noit en vant
89.161: Daer si noit sindert vut ne quamen
89.171: Dat noit coninc dan hi ne sach
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.386: Verwan hi die noit was verwonnen
89.437: Noit en hadde dese rudder vaer
89.639: Ne vantmen noit naer sine doot
89.643: Hine hadde noit scult van vrouwen
89.653: Daer noit arem man toe en quam
nome (1)89.321: Eist wel recht dat icse nome
nomen (3)87.179: Vigilie nomen dit de lude
89.391: Van hem diemen crist soude nomen
89.640: Nu willic v den derden nomen
nomene (1)89.450: Pause te nomene in dien daghen
nomic (1)89.41: Den besten rudder nomic voren
nomine (2)75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
nomme (1)69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
nomt (1)87.177: Diemen een groot maerschalc nomt
non (3)29.1: Non ad latrinam . tu debes dicere primam
40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
nonnen (1)14.82: Vulmaecte kercke nonnen riue
noode (1)77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
noot (9)13.34: Noot crakers van orchies
77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
81.3: Vter noot ende van zwaren sonden
81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
82.18: Om haers liefs kints groten noot
82.47: Dats sine passie sine noot
82.56: Bescremt mi van tsviants noot
89.528: Ende riepse an tsiere noot
nootsakelike (1)50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
nootsaken (1)77.44: berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht
nopene (2)87.324: Nu beghint te nopene dat coude
87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
noquerstocque (1)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
nor (1)37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
normandien (1)37.4: hertoghen . Normandien acquitanien bourgoingen de
nos (1)45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
nosco (1)61.2: Est primum durum quia nosco me moriturum
notablen (1)74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
noten (1)87.240: Van appelen peeren noten mede
nothus (1)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
notsake (1)76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
nouembre (3)84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
87 opschrift: Nouembre
nouerit (1)31.2: hanc mensam vetram nouerit esse sibi
noyoen (1)37.6: Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.
noyt (17)14.37: Ic wane men noyt jaermaerct vant
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
59.1: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
59.7: Noyt en begheerdic eere vander weerelt
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
79.105: Hoet noyt quam in mijn ghedochte
79.187: O wy dat ic noyt sonde dede
87.66: Noyt was ghepresen martse vloet
nu (64)02.11: Nu gharaet wat woorde es dit
04.9: Nu vraghic elken die dit aensiet
15.15: Nu merct noch meer jnden lande
46.3: Nu merct elc ende leere
47.4: Nu hoort alle dese woort
47.23: Nu laet ons alle vriendelike
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
68.54: So waric nu van herten vro
76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
76.117: Ic biechte nu in gode
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
79.155: Het en es niement die nu leeft
82.44: Nu wilt mi goedertiere sijn
87.52: Dat sonneschijn es nu sijn meenen
87.53: Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
87.60: Van maerte doe ic nu ghewach
87.86: Ontfinc nu spruut de vyolette
87.92: De soete tijt nu commen wille
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
87.124: Tcoren wert nu zeere lanc
87.131: De winter es nu vergaen
87.139: Sietmen nu te velde gaen
87.142: Werden nu van gherse moy
87.159: Sietmen nu haer bloemen sluten
87.167: Nu werden de crieken roet
87.178: Nu steken de liede met soeten crude
87.184: Mayen nu met seisenen thoy
87.186: Criecken kersen vintmen nu vele
87.187: Die lieden werden nu vul van spele
87.208: Nu es dat oest ghewijt
87.211: De oest ons nu zeere ghenaect
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
87.238: Nu eist een vulle tijt
87.248: Nu beghint te ripene die wijn
87.261: Nu sietmen de kinder gaen
87.276: Hoept nu goeden harinc tijt
87.279: Werden nu in feesten groot
87.285: De ackerman derscht nu sijn coren
87.288: Nu sijn de liede blide der dinghen
87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
87.296: Comt nu machtich vuter zee
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
87.298: Die nu qualic es ghecleet
87.307: Nu beghint te magherne de weede
87.312: Nu eist goet voor de colen sitten
87.318: Datmen most hiet heetmen nu wijn
87.324: Nu beghint te nopene dat coude
87.330: Nu wert de winter een machtich man
87.344: Die nu vele sijn schuldich
87.352: Maken nu verberrende schenen
89.12: Nu en willic my niet verdraghen
89.37: Nu leert rudders ane desen
89.120: Nu hoort wie dat was die ander
89.240: Dats nu ghendt in desen daghen
89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
89.513: Die vriesen heeten nu by tiden
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
89.541: Datmen nu heet jnghelant
89.561: Dat nu bertaengen het sekerlike
89.610: Dies souden hem nu de heeren scamen
89.640: Nu willic v den derden nomen
nulle (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
nuttelicheden (1)05.8: Dat was te onser nuttelicheden
nutten (3)05.15: Die papen nutten metten wine
58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
87.143: Datsi nutten metten dauwen
nv (1)81.14: Nv hoort vrouwe de bede van my

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z