Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ka (3)88.11: Ka gheertruud ende benedictus
88.19: Ka brandaen potentiane
88.31: Ka maria honts daghe henden
kalen (1)88.27: Kalen arnout margriet magda
kalenden (3)88.3: Kalenden an thonis faby
88.15: Kalenden tel dan biste
88.43: Kalenden slachmaent lijsbetten dan
kalendier (2)87.109: Sinen kalendier aldus verstaen
88 opschrift: Pratique om den kalendier
kalendiere (1)87.230: Datten kalendiere toe behoort
kallen (1)88.39: Kallen luc dach met ellef dusint
karel (4)41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
89 opschrift: Karel
89.600: Den anderen prisic karel den grooten
karitaten (1)55.44: wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vianden
karoli (1)41.1: Egidi merito karoli peccata remitto
karolus (1)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
katheline (1)88.44: Clement katheline met an
kathelinen (1)87.329: Sente kathelinen dach hier na comt
ke (1)37.8: ke grauen
keerde (2)73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
89.296: Iulius keerde weder ter vaert
keerden (1)89.543: Doe keerden si ende behilden dleuen
keerdi (1)89.590: Doe keerdi ende slouchene doot
keere (5)19.6: art van keere als de hase
47.25: Dat hi ons dinc ten besten keere
80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
81.10: In uwe ghenaden keere jct al
89.276: Ende ontseiden hem de keere
keeren (5)66.72: Sijn herte te male af keeren sal
79.201: Te hare willic weder keeren
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
keerende (1)50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
keeret (1)89.498: Hine keeret metter hant
keernee (1)77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
keert (1)79.71: Die hem ter minnen niet en keert
keest (1)80.118: Dats de aldre soetste keest
kelct (1)69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
kelder (1)67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
kelen (1)87.127: Haren sanc met luder kelen
kemel (1)65.9: By drien zwanen duert de kemel
kemels (1)65.10: By drien kemels duert de weerelt
ken (1)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
kende (2)79.114: Ende icken kende ghestade van sinne
89.69: Darijs sprac diene kende
kendi (1)78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
kenlic (1)76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
kenne (1)79.199: Ic kenne wel ic hebs verdient
kennesse (4)11.10: Ende gods kennesse maect salichede
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.76: Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer
kennessen (1)16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
kent (5)12.11: Een arem man die wel wijn kent
35.1: kent v seluen
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
kercganc (1)87.34: Dat soe haren kercganc dede met eeren
kercke (14)12.2: Priesters die haer kercke vlien
14.82: Vulmaecte kercke nonnen riue
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.88: vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
76.105: verlossenesse vanden welken de heleghe kercke vp den
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
87.9: De heleghe kercke hout grote feeste
89.620: Hi sochte sinte jacops kercke
kerckelike (1)37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
kercken (10)55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.152: lic belettende den dienst vander kercken met clappene
73.166: vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
77.63: helegher kercken
89.609: In kercken sanc hi ende las
kermeshouders (1)13.41: Kermeshouders van roesselaer
kers (1)66.97: Een kers soude na mijn versinnen
kersauent (1)87.358: Vighelie kersauent volcht hier an
kersen (2)87.161: Erieken kersen apelen peeren
87.186: Criecken kersen vintmen nu vele
kerst (5)46.40: Ihesum kerst des wi meenen
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
kerstdach (1)76.5: vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie
kersten (2)46.41: Dat wi kersten heeten naer
77.148: kersten es schuldich te steruene.
kerstin (6)50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
78.4: dat ghi sterft jnt kerstin gheloue
81.123: Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
89.598: Voor hem vantmen kerstin ne gheen
89.642: Den heleghen kerstin ende ghetrouwen
kerstine (4)87.205: Dits de goede sente kerstine
89.34: Die kerstine ridders ware met eeren
89.482: Wie die kerstine waren
89.486: Wetteghe kerstine ende stout
kerstinen (3)74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
89 opschrift: Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer
keruen (1)47.16: De vijfste willic daer vp keruen
keyser (8)81.58: Die keyser es vanden hoghen trone
89.298: Ende sat daer keyser ende heere
89.299: Deerste keyser seit de leere
89.302: Datter gheen keyser en was
89.307: Ende heet keyser in dietsche tale
89.546: Keyser leeuwe te diere hueren
89.578: Vanden keyser leeuwe een groot heere
89.661: Dat de keyser heynric ende de paefs
keyserike (1)89.545: Was jnt keyserike te rome
keysers (1)89.304: Van juliusse quam des keysers name
keytiuicheden (1)49.1: Waer hi es jn keytiuicheden
kiesen (2)53.2: ende dat helpt of baet kiesen
87.46: Vp dien dach kiesen de voghelkine
kiest (1)52.2: Die den tijt voor deeuwicheit kiest
kijf (1)58.12: Sonder kijf ofte crackeel
kinde (3)46.21: Iacop den minder die van kinde
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
81.80: Den mensche doe hi mensche kinde
kindekin (1)66.7: Daer hem dat kindekin mochte
kinder (7)14.78: Ionghe kinder van sulker sede
14.85: Ionghe kinder milde . hasen tam
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
67.132: verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
87.172: De kinder baden jnde vloet
87.261: Nu sietmen de kinder gaen
kindere (1)09.11: Lettel goets ende vele kindere
kinderen (1)87.271: Dat den kinderen wel mach behaghen
kindre (8)12.13: Kindre wildijs mi lijden
13.3: Kindre van ypere
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
55.14: disciplen ende de vader ende moeder haer kindre
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
kindren (4)72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
74.40: quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
74.95: van andren specialic van jonghen kindren so
87.362: Vp der kindren dach sietmen solaes
kinne (1)10.1: Den besten dranc die ic kinne
kinnen (2)79.134: So machic wel bi redenen kinnen
81.36: Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
kint (11)77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
79.41: Hy wart gheboren als een kint
79.44: Ende als een ander kint ghebonden
79.120: Hine es dorper noch dorpers kint
82.3: Haer kint anden cruce hinc
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
86.26: kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
89.90: Dat hi seide wel lieue kint
kints (1)82.18: Om haers liefs kints groten noot
kiste (1)83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
knape (1)79.59: So mach den knape oec maken heere
knecht (4)14.12: Ende een onghewillich knecht
79.58: So mach den heere maken knecht
79.166: Den heere te minnene dan den knecht
79.170: Ende dickent ghemint mee den knecht
knechten (1)15.12: Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
knielt (1)81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
koucken (1)87.365: Vp den nieuen auont bactmen koucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z