Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

c (3)02.12: c s ij
55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
cabelliau (1)13.28: Cabelliau heters vander nieupoort
caerden (1)87.77: Ende caerden dicken haren man
caesmakers (1)13.50: Caesmakers van belle
caluwen (1)14.67: Sonder luxurie caluwen man
camere (1)25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
camp (1)89.571: Eenen camp in eene yle
campania (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
campe (2)89.166: Beede met campe ende met prighe
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
can (14)01.2: Die hem te tide niet wachten can
01.35: Diet can gheraden hoet mach sijn
06.3: Met drie letteren can ghespellen
08.11: Die dese pointe houden can
14.68: Dits datmen selden vinden can
17f.3: So wie can dwinghen sinen moet
24.11: Die dese pointen houden can
57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
57.81: Dat my de doot niet doen en can
58.35: Eenen anderen so hi naest can
59.21: niet gheraken en can
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
89.60: Ne can ic betren niet vysieren
89.100: In can ghepeinsen de waerheit
canseillier (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
cantelberghe (1)87.363: Dits van cantelberghe sente thomaes
capadotien (1)89.696: I capadotien in sente amante lant
capite (2)42.4: hanc ergo capite sepius in capite
42.4: hanc ergo capite sepius in capite
capitle (1)55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
capkin (1)57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
capoen (1)13.46: Capoen heters van meessene
cappe (1)87.26: Als hi sine cappe droeghe brinct
caprike (1)13.31: Volders van caprike
caput (1)43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
cardinale (1)53 opschrift: Vanden iiii principalen duechden gheheeten
carinen (1)69.27: viiic carinen afflaets
caritate (3)57.6: Ende caritate gheleit vpt velt
77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
79.180: Die mi die caritate dede
caritaten (2)55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
carmen (1)79.108: Met groten rechte machic wel carmen
caro (2)32.2: quem cor et caro vestra exultent
38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
carteelen (1)89.709: Datmen ten carteelen in ran
caspien (1)89.153: Ende vp den berch van caspien quam
casse (1)89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
cassele (3)13.13: Vechters van cassele
89.246: Te cassele ende vacht zeghe altoes
89.252: So heuet cassele de name gheheel
cassibiliaen (1)89.270: Ende vinc den coninc cassibiliaen
casteel (7)67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
69.66: te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
89.253: Want hi maecter een casteel
castie (2)03.5: Fol est qui fol castie
55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
castien (1)67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
catha (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
cathoen (1)70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
catte (1)60.2: So en ware hont pape noch catte noet
caue (1)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
causa (1)45.2: vrbis vicina fuerat draco causa ruine
cause (4)73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
causen (1)73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
cayms (1)89.346: Cayms gheslachte slouch hi doot
cedrus (1)66.58: De cedrus sijn seere hoeghe verheuen
celerque (1)45.1: Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
cesar (2)89.202: So moet julius cesar wesen
89.305: Want cesar dit wordekin bequame
chaalons (1)37.6: Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.
chambert (1)22.13: Van daer te chambert xii milen
champanghen (1)37.7: Thoulousen champanghen ende vlaendren de lee
chapitre (1)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
chiere (1)76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
cirus (1)72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
cis (1)88.4: Vincen cis pauwels julien valeri
ciuitate (1)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
ciuitatum (1)43.2: omnium ciuitatum et prouinciarum gallie
claechde (1)68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
claechdet (1)68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
claer (6)02.3: Een woort dat beteekent claer
15.5: Claer si hemlieden blancketten
57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
66.43: Dats dat der zielen oeghen claer
83.74: Om sijn natheit versint dit claer
83.77: Ghecompareert bider eerden claer
claerder (2)73.198: dan claerder of te scriuene
79.30: So es claerder dan den dach
claerlic (1)74.49: neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen
claghe (2)68.6: Claghe dat hem nauwe staet
68.41: Die man die wart van deser claghe
claghen (3)66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
68.9: En rade niet dat liede claghen
89.249: Die crassus hiet dat moesti claghen
clais (1)88.45: Loy slachmaent barbre clais dus
clam (1)76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
clap (1)73.56: om den sotten clap vanden lieden
clappene (1)73.152: lic belettende den dienst vander kercken met clappene
clare (3)16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
80.43: Hoort vander andre lettre clare
89.28: Ende om dat de bible es so clare
claren (1)87.224: Dits de dach van sinte claren
clausura (1)39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
cledinghen (1)73.202: nauwe cledinghen
cleede (2)21.2: Ghenouchte van niewen cleede duert een weke
55.2: datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
cleeder (3)15.6: De cleeder so lanc datsi hem letten
87.68: De vrouwen die hebben cleeder fijn
87.331: De liede doen meer cleeder an
cleedere (5)67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
69.46: Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse
cleedinghe (1)73.204: contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dansene
cleedinghen (2)67.69: met cleedinghen.
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
cleen (4)25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
57.39: Datmen bekent si groot of cleen
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
cleene (5)14.60: Cleene liede sonder oeghen moet
19.7: Cleene van hoefde als de vos
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
cleenen (1)67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
cleener (1)01.12: xvii sijn van cleener bate
cleenre (1)89.438: Met cleenre menichte hi verwan
cleermont (1)89.668: Die quam te cleermont in auerne
cleet (7)58.28: Ende also met eens mans cleet
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
clement (2)87.327: Siet hier den goeden sente clement
88.44: Clement katheline met an
cleophas (3)46.2: Genuere viri joachim cleophas salom
46.14: Cleophas josephs broeder
46.28: Cleophas starf ende anna dede
clerc (4)73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
79.70: En es clerc in al parijs
89.74: Den wisen clerc die van hem screef
clercke (1)89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
clercken (1)67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
cleuen (2)48.5: verdienten cleuen an de messe
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
cleyne (1)80.88: Want alle vruechden die es cleyne
cliuen (1)80.5: Wilen in hoegher aert vp cliuen
clocke (1)57.76: Haer vanghen es voor clocke of schelle
clvi (1)22.14: Somme clvi milen
cnape (4)67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
67.88: den cnape die flateert veriaecht maer den cnape die
67.88: den cnape die flateert veriaecht maer den cnape die
cnapen (1)89.682: Rudders cnapen wijf ende man
cnoep (1)14.40: Rybauts himde sonder cnoep
co (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
cockouc (3)87.101: De cockouc die in sine plumen
87.103: Ende roupt cockouc ouer luut
87.105: Als hi den cockouc roepen hoort
coe (2)55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
coelne (1)69.53: Te guldinen domme te coelne
coelte (1)83.98: Want droechte noch coelte dit verschee ic
coemenscap (1)73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
coen (1)89.645: Ende van daden harde coen
coene (3)14.61: Witte liede coene te male
79.109: Dat ic noit was so coene
89.53: So coene no so stout ten zweerde
coent (1)77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
coep (3)14.39: Goeden wijn sonder coep
67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.95: coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
coepen (1)09.8: Niet betalen ende vele coepen
coepers (1)13.33: Garen coepers van deynse
coepliede (2)14.42: Coepliede die niement bedrieghen
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
coept (2)67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
coes (2)87.130: De voer de plaghe coes de doot
89.209: Roeme coes in dien tiden
cok (1)14.52: Den cok sonder dorst
cokermakers (1)13.40: Cokermakers van ruuslede
colen (2)87.312: Nu eist goet voor de colen sitten
87.337: Beghinnen om de colen striden
colera (1)28.1: Colera mens mota rarius desentia perfert
colerique (1)83.26: De colerique naer mijn versinnen
comen (1)89.390: Gheloefde hem dat soude comen
comene (1)13.30: Trapeniers van comene
comme (5)57.131: Gode jc te ghenaden comme
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
commen (17)05.3: Die tweewarf jn de weerelt es commen
46.47: Die commen sijn vanden drie marien
59.4: arem in commen ende vutuaren van eerderike
73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
79.6: Ende commen toter waerheit binnen
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
81.16: Moeten wi commen in v gheleede
84.13: soude hem commen teenen quaden hende
85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
87.61: Dan commen die liede van toeuernien
87.92: De soete tijt nu commen wille
87.284: Dickent sietmen commen voren
89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
89.454: Hi sach de viande commen gheuaren
commendo (1)78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
commene (1)81.49: Alse nemmermeer te commene daer jn
commijn (1)13.27: Commijn heters van duunkercke
compassien (1)51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
compestelle (1)68.2: Bi sinte jacob van compestelle
compileerde (1)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
complexie (2)11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
complexien (2)83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.24: Mits siere complexien hier voorseit
compressit (1)45.6: sic vi compressit quam salua puella recessit
comst (1)89.33: Ende drie naer der comst ons heeren
comste (1)67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
comt (28)07.4: So dat de v jnde stede comt staen
07.5: Metter v so comt de p
16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
57.84: Als dien tijt comt moet icker an
57.93: Als dende comt so moet al beuen
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
59.18: den loen diere af comt
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.186: lichame comt dicwile vander ziechede vander zielen
79.19: Ay edele minne comt tote my
80.101: Het comt vut goeder aert gheresen
81.84: Wat diere so hem comt te voren
82.54: Alsi comt de doemsdach
87.51: Ende comt met verberrende schenen
87.57: So comt de soeten lentin jn
87.146: Dan comt die somer met sijnre virtuut
87.176: Sente loys dach hier na comt
87.235: Dan comt de herft met siere virtuut
87.282: Vp sente denijs dach comt de harinc
87.291: Sente luucs dach comt hier oude
87.296: Comt nu machtich vuter zee
87.329: Sente kathelinen dach hier na comt
87.333: Vighelie comt hier oude
88.18: Daer naer macharis comt seruaes an
88.20: Naest vrbaen comt germain ane
88.46: Marie so comt lus
89.101: Wanen di comt de vulmaectheit
89.196: Dat nemmermeer ne comt heere
con (1)75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
concepisse (1)46.1: Anna sobet dici tres concepisse marias quas
condicionales (1)75.12: quedam alie condicionales aut involute tu
confert (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
confessio (1)75.6: Et si confessio fiat de excominicatione
confessor (1)75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
confort (1)59 opschrift: Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort
confortere (1)55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
confuse (1)14.74: Vele wercken sonder confuse
coninc (19)41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
79.47: Die coninc alre coninghen heere
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
80.106: Want de hemelsche coninc
89.85: Dat sijn vader de coninc prian
89.162: Noch ne gheen coninc dan hi
89.171: Dat noit coninc dan hi ne sach
89.174: Datter ye coninc quam dan hi
89.185: Van alder weerelt coninc rike
89.270: Ende vinc den coninc cassibiliaen
89.332: Den coninc van amalach hi verwan
89.333: Ende den coninc basan
89.334: Ende den coninc van amoreen
89.364: Dat was de coninc dauid
89.503: Ende anden coninc artuer sende
89.694: Waest den coninc lief of leet
conincs (1)89.501: Hadde ghemaect van conincs baerde
conincx (1)79.76: So es moghende in des conincx hof
conine (1)15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
coninghe (3)89.64: ix coninghe hi verslouch
89.348: Veertiene coninghe ende zeuene
89.580: Ende meneghe coninghe ende grauen
coninghen (4)69.54: Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic
79.46: Vonden die iii coninghen ligghen
79.47: Die coninc alre coninghen heere
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
coninghinne (3)77.117: Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden
81.1: Coninghinne vul van ghenaden
82.8: Die saleghe coninghinne
coninghinnen (1)67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
connen (16)01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
01.28: xvii connen hem wel veinsen
08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
08.9: Te pointe connen verdraghen
09.6: Niet connen ende niet willen leeren
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
24.9: Te pointe connen verdraghen
26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
62.2: Lettel bedriechs so connen sy
67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
89.173: Daer wi niet af vinden en connen
89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
connens (1)67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
conscientien (3)57.53: Hier bi thuwer conscientien ga
57.56: Ter conscientien wat es dat
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
consent (2)73.178: consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
consentie (1)57.128: Dies consentie by auise
considereerde (1)59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
const (2)73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
89.20: Ne const icker noit eene verhalen
constantijn (1)89.594: Eenen sinen neue yet constantijn
constantinoble (1)89.693: Door constantinoble de rike stede
conste (3)66.35: De alle aenuechten conste wederstaen
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
89.208: Hi conste vter maten wel strijden
consten (1)79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
consti (3)57.75: Der doot en consti niet ontgaen
81.105: Sone consti niet langher ghesparen
89.605: Oec consti metten zweerde houwen
constict (1)57.34: Ghi zecht wel constict verstaen
cont (3)57.94: Wat es dats gode cont alleene
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.115: Ende mi dan ware cont
contenantie (1)73.204: contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dansene
continent (1)53.11: De continent verwaert dat de minne niet en
contingentia (1)14.88: Raro contingentia
contingentibus (1)14.2: De raro contingentibus
contrarie (2)67.114: Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
73.195: heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren
contulit (1)45.4: debuit exponi fors contulit esta draconi
copie (1)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
cor (2)32.2: quem cor et caro vestra exultent
42.2: cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
coren (7)46.26: Coren in harer partien
87.110: De quackele hoertmen jnt coren slaen
87.137: Ende dat coren beghint te bloyen
87.154: Dat coren beghint hem seluen voeden
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
87.285: De ackerman derscht nu sijn coren
87.309: Coren gherste ende hoy
corene (1)87.220: Om vanden corene te rapene mede
cornelis (2)69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
cornillis (1)69.45: Te sente cornillis
cornut (1)87.104: Dies verblijd menich cornut
corpus (1)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
correctie (1)74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
corrigiere (1)51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
cort (5)19.21: Cort muulkin
19.22: Cort rugghe
19.23: Cort hoeren
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
corten (2)77.167: Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
corter (1)89.148: De zee voor hem ter corter stont
corterike (1)13.7: Pasteiheters van corterike
corts (1)87.43: Ende hebben den dobbel corts jnde lede
cortste (1)87.349: Dits de cortste dach vanden jare
cosme (1)88.36: Matheus apostel jus cosme michiel
cost (2)17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
coste (3)67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
costelike (2)67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
costen (3)67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
67.123: vanden costen ter zwaerheit vander winninghen
68.36: Doe waren onse costen al behouden
costume (2)76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
89.275: Want het costume was te waren
costumen (1)87.102: Gheleghen heeft beghint ander costumen
cot (1)87.140: Die jn dat cot hebben ghestaen
coude (3)87.48: Die hebben van des winters coude
87.290: Ende versien hem jeghen tswinters coude
87.324: Nu beghint te nopene dat coude
courant (1)22.42: Van daer te bon courant viii milen
cousen (1)69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
cout (9)79.50: Hongher durst hitte ende cout
83.1: De fleurnatique hi es eerst cout
83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
83.82: Ende daer na cout dit vindi waer
83.87: Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
87.13: Cout es in desen tijt dat weder
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
coutheit (1)83.21: Om sijn coutheit ende niet el
coye (1)55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
coyen (1)87.138: Scape paerde ende coyen
cracht (7)57.36: Der weelder cracht doedy vermaen
57.101: Die spieghel cracht was van natueren
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
80.48: Virtus dats in dietsche cracht
82.27: Cracht dat ic met v verhueghe
87.189: Dat doet de cracht van onsen heere
89.339: Met siner cracht vp den droeghen gront
cracht- (1)77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
crachte (1)80.49: Ghi sult met crachte wederstaen
crachtich (1)48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
crackeel (1)58.12: Sonder kijf ofte crackeel
crakers (1)13.34: Noot crakers van orchies
cranc (2)57.16: Maer als de natuere valt so cranc
57.83: Cranc van oudden ende al versleten
crancheden (1)73.211: siecheden of ander crancheden
crancheit (1)67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
crancken (1)78.1: Men sal spreken toten crancken
crane (1)65.6: By drien visschen duert de crane
cranen (1)65.7: By drien cranen duert de hert
crassus (2)89.249: Die crassus hiet dat moesti claghen
89.251: Van desen crassus moghen wi leeren
crassusse (1)89.212: Crassusse sonden si oue meere
creatuere (2)05.2: So sprect van eenre creatuere
05.5: Dese creatuere gheloues mie
creatueren (2)74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
76.84: vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
creaturen (1)77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
crebbe (2)69.38: crebbe daer mede gheleit
79.45: Tusschen twee dieren in eene crebbe
creghen (2)46.15: Een dochter creghen si te samen
46.31: Een dochter creghen si te samen
criecken (1)87.186: Criecken kersen vintmen nu vele
crieken (1)87.167: Nu werden de crieken roet
crispijn (1)88.40: Crispijn dan symoen met quint
crisso (1)88.35: Cruus crisso lambrecht wiel viel
crist (2)88.28: Crist jacob slapers volghen na
89.391: Van hem diemen crist soude nomen
cristael (1)69.21: cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
cristi (2)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
cristofels (2)40 opschrift: Neuen sente cristofels beelde
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
cristoffels (1)87.206: Sente jacops ende cristoffels mede
cristofori (1)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
cristum (2)32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
cristus (22)05.19: Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
05.20: Die cristus riede hi ried onnare
47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
50.2: dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament
66.47: Want cristus leert mi sonder waen
66.64: Die cristus leuerde in de doot
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
77.169: de ghuene die toe behoort jhesus cristus
82.14: Die cristus moeder so verdwenen
82.28: Doe in cristus minne ontsteken
82.46: Doe mi ghedincken cristus doot
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
89.115: Eer jhesus cristus was gheboren
89.193: Eer jhesus cristus was gheboren
89.319: Eer jhesus cristus was gheboren
89.359: Eer jhesus cristus was gheboren
89.399: Eer jhesus cristus was gheboren
89.479: Eer jhesus cristus was gheboren
crit (1)02.10: Si dooden den meneghen diere om crit
crite (1)17e.2: Met crite ghescreuen an de want
croene (3)66.28: Es van allen duechden croene
89.190: Ende xii jaer drouch hi croene
89.595: Dat lant ende de croene sijn
crone (2)89.123: Die in grieken drouch de crone
89.140: Vp darisse diere crone jn drouch
croniken (1)55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
croniquen (1)89.3: De biblen auctoren ende croniquen
cruce (14)48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
77.164: Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
81.118: Ende an dat cruce hinghen
82.3: Haer kint anden cruce hinc
82.23: Dat voor haer an de cruce hinc
82.40: Biden cruce oec met v staen
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
88.17: Philips cruce dan jan
crucen (3)87.123: Der crucen dach brugghe ommeganc
87.257: Dits der crucen dach seker sijt
89.670: Crucen en aflaet van allen sonden
crude (1)87.178: Nu steken de liede met soeten crude
cruepel (1)79.67: So mach den cruepel maken recht
cruus (1)88.35: Cruus crisso lambrecht wiel viel
cruuse (1)89.674: Doe nam dat cruuse menich man
crux (1)45.1: Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
cum (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
cume (2)58.30: Dan sulc die cume heeft een tornoys
89.263: So dat hi cume es ontronnen
cupers (1)13.10: Cupers van den damme
curet (4)55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
curte (1)77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
curtelike (1)89.224: Curtelike stichti daer eene veste
curterike (1)87.194: Den groeten wijch van curterike
curts (1)86.42: den curts
curuat (1)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
cussene (1)73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
cynse (1)89.181: Al oft theenen cynse ware
cypressus (1)66.69: Cypressus es hier naer de hoechste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z