Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

e (2)79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
echt (2)79.111: O wy ay mi ende echt ay my
89.568: Ende vant daer eenen romain echt
echter (1)79.107: O wy aerme ende echter aerme.
ector (4)36.1: Ector alex julius josue dauid machabeus
89 opschrift: Ector
89.61: Dan ector was priamus sone
89.80: Dat was in ector den wijsen
ectoren (3)89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
89.103: Van ectoren ende ghewaghet des
89.107: Van ectoren den jonghen heere
ectors (1)89.82: Die moet ectors doghet soucken
edel (7)66.41: Hier vp sal vlieghen de edel aer
66.45: Die edel balsem moet hier staen
66.77: De edel paeu dat dinct mi goet
66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
80.64: Dats een harde edel present
edele (7)67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
79.19: Ay edele minne comt tote my
80.9: So machtu smaken de edele fresen
80.68: Wildi wandelen de edele paden
80.109: Die edele wiuelike minne ontsaecte
81.6: Soe moetti an ons edele vrouwe
edelen (2)79.151: Dien edelen heere ende dien finen
80.52: So moechdi smaken dien edelen traen
edelheden (1)80.27: Een woort van groter edelheden
edelre (2)48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
edels (1)82.12: Haers edels soens sijts ghewes
edelste (2)66.54: Fenix de edelste diemen vint
81.88: Die alder edelste diemen weet
edinghen (1)69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
ee (1)77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
eecke (1)13.43: Peperloec heters van eecke
een (136)01.13: xvii houden een dinc verholen
01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
02.3: Een woort dat beteekent claer
06.4: Dats een eerscip van ghesellen
07.2: In een n verwandelt es
08.12: Mach wel heeten een wijs man
12.7: Een ridder die sijn lant vercoept
12.8: Een joncwijf die vele te mattenen loept
12.9: Een gheordent man die vele rijt
12.10: Een out man die vele vrijt
12.11: Een arem man die wel wijn kent
12.12: Een scolier die tijlic vrouwen mint
12.14: Dats een dossine die selden bediden
14.12: Ende een onghewillich knecht
14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
14.27: Ende een rechter es oec mede
14.34: Dat een quaet wijf betert met slane
16.1: Ic hoorde segghen in een wile
16.4: Daer naer quam ic in een lant
16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
16.13: Dats een recht bont houdeuare
21.2: Ghenouchte van niewen cleede duert een weke
21.3: Ghenouchte van niewen perde duert een maent
21.4: Ghenouchte van niewen wiue duert een iaer
24.12: Mach wel heeten een wijs man
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
26 opschrift: In een stal te scriuene
28 opschrift: Een vers jeghen gramscip
30 opschrift: An een drechoir te stellene
46.15: Een dochter creghen si te samen
46.31: Een dochter creghen si te samen
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.4: Dan al een schijn van groter blamen
57.27: Als een stof jnden winde vliecht
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
57.43: Du spreecs te my als een domme
58.13: Maer elc wils een groot partseel
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
58.30: Dan sulc die cume heeft een tornoys
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
66.18: Een voghel lieflic ende fijn
66.23: Dats datmen een milt ghenadich herte
66.29: Een nachtegale sal hier singhen
66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
66.38: Dats een reyne herte fijn
66.53: Hier vp moet rusten een voghel schoen
66.65: Een tortelduue sonderlinghe
66.73: Een blaeu blomme staet daer vp
66.97: Een kers soude na mijn versinnen
66.108: Een wortel van allen duechden es
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.21: Ic sach eens in een bispel
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
69.58: ende es een rikelike stede
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.88: vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
77.193: een ordinantie datmen gheenen zieken en
79.41: Hy wart gheboren als een kint
79.44: Ende als een ander kint ghebonden
79.145: Waren mine lede elc een herte
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
80.27: Een woort van groter edelheden
80.62: Dats een i vut hare so went
80.63: Een woort ende heet justicia
80.64: Dats een harde edel present
80.79: De vierde lettre bediet een i
80.90: Sonder in een wiuelike beelde
80.94: Dan in een wiuelike figuere
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
80.105: Dan een wijf vut goeder aert
80.107: In een wijf natuere ontfinc
80.117: Een reine wijf daer duecht was jnne
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
81.76: Dat es ons emmer een schone troost
81.114: Daer wartti sachter dan een lam
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
83.75: Dits sanguins natuere een paer
83.90: Ypocrijt ende een bedrieghere stout
84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
87.177: Diemen een groot maerschalc nomt
87.238: Nu eist een vulle tijt
87.330: Nu wert de winter een machtich man
89 opschrift: Hier volghet een goet dicht
89.91: Du en hebs van mi niet een twint
89.128: Hem quam een arm rudder ane
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.225: Daer liet hi een deel der beste
89.248: Ia een van sinen lieuen maghen
89.253: Want hi maecter een casteel
89.293: Doe seidi dit was een wigant
89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
89.468: Beter es een eerlic steruen
89.531: Vp sijn volc al in een
89.578: Vanden keyser leeuwe een groot heere
89.592: Selue ontfinc hi een doot wonde
89.607: De boucke antierdi al in een
89.626: Sine besnidenesse voor een present
89.651: Die in wighe was een lyoen
89.652: Ende in wandelinghe als een lam
89.658: Niet een dumael vanden lande
89.697: Daer voer hi dore als een wigant
eendrachtich (1)23.3: Eendrachtich sijn met trouwen
eene (19)14.16: Ende eene beghine sonder lief
14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
23.1: Die eene stadt willen regieren
66.14: So sal vp elken boem eene staen
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
79.45: Tusschen twee dieren in eene crebbe
80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
81.81: Hi hadde te voren eene maniere
87.202: Die was eene maghet reene
89.20: Ne const icker noit eene verhalen
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
89.224: Curtelike stichti daer eene veste
89.228: Daer maecti eene veste ghenendelike
89.236: Daer stichti eene veste met ghewelde
89.520: So dat eene van haren scaren
89.564: Die eene joncfrouwe hadde vercracht
89.571: Eenen camp in eene yle
eeneghen (2)05.11: Selden dranc hi eeneghen wijn
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
eenegher (2)67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
77.76: Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer
eenen (66)01.36: Rekenic voor eenen gheselle fijn
14.18: Eenen dobbeleere met putier
14.19: Ende eenen dobbeleere wel ghecleet
14.20: Eenen lecker die hem soe beleet
16.3: Van eenen bonten houdeuare
16.5: Daer ic eenen meester vant
17i.1: De meneghe vp eenen anderen sprect
21.1: Ghenouchte vanniewen baerde duert eenen dach
32 opschrift: An eenen outhaer
35 opschrift: An eenen spieghel scrijft .
46.19: Eenen hiet alpheus te wiue
46.30: Ende nam eenen hiet saloma
46.39: Die eerste maria droecher eenen
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
57.51: Al waerdi langher eenen voet
58.3: Recht eenen hopper hoeys ghelike
58.35: Eenen anderen so hi naest can
66.1: In eenen Auent des moetic lyen
66.6: Eenen boemgaert naer mijn verstaen
66.109: Desen boemgaert moet met eenen muere
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.23: Eenen man hebben eenen hont
68.23: Eenen man hebben eenen hont
68.25: Eenen vrient haddi oec tier tijt
68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
77.1: Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken
77.10: dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.82: Dat men ons leest van eenen diere
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
87.107: Met elcken verse eenen dach
87.198: Dus ga ic eenen dach voort
87.200: Soe ouerloepic eenen dach
87.223: Diemen vp eenen roester braden sach
87.231: Met elken verse eenen dach bet voort
89.81: Die eenen rudder wille prisen
89.180: Eenen steen jnder ghebare
89.244: Eenen torre jnt vlaemsche hout
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
89.436: Ende visierde daer eenen outaer
89.502: Eenen roc naer hem ghenende
89.508: In eenen wijch als de deghen
89.521: Vp eenen berch was ghevaren
89.562: Ende slouch daer eenen ruese doot
89.568: Ende vant daer eenen romain echt
89.571: Eenen camp in eene yle
89.594: Eenen sinen neue yet constantijn
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
eener (3)12 opschrift: Van eener dosinen verkeertheden
69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
eenich (13)57.90: Dan eenich mensche in dit leuen
66.51: Dats datmen dat minlic eenich lief
66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
73.24: om eenich ghebrec van dat voorseit es
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
80.56: Dat eenich man toecht jnden schine
82.9: Moederskints dat eenich es
84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
86.26: kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
eenighe (16)55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
68.11: Vraecht eenighe die in lijden sijn
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
76.84: vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
76.91: dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eenighe
76.92: dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
79.113: Drouchic eenighe dorpers minne
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
86.18: stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
eenighen (2)74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
eenre (1)05.2: So sprect van eenre creatuere
eens (14)14.17: Eens backers huus sonder vier
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
58.27: Met eens mans spise ghededi wale
58.28: Ende also met eens mans cleet
66.81: Eens eglentiers dinct my hier noet
68.21: Ic sach eens in een bispel
68.29: De hont wart eens onmate siec
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
81.111: Ende was eens vnicorens ghenoet
89.144: Daer hi eens naer darisse soude rijden
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
eenvuldeghe (1)66.67: Dats datmen eenvuldeghe meeninghe
eenwarf (1)74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
eer (25)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
04.4: Drouch mi eer soe ghedreghen was
15.22: So eer hem recht ghebueren mach
16.9: Ende by eer quader lodigghen leeft
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
57.18: Niet eer door vreese noch door bedwanc
57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
57.32: Eer hem de doot grijpt biden velle
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
57.50: Eer v de baren ouer slaen
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
67.79: vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
79.158: Hine liete de trouwe eer gaen
81.78: Den mensche eer hi mensche wert
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
89.115: Eer jhesus cristus was gheboren
89.193: Eer jhesus cristus was gheboren
89.319: Eer jhesus cristus was gheboren
89.359: Eer jhesus cristus was gheboren
89.399: Eer jhesus cristus was gheboren
89.479: Eer jhesus cristus was gheboren
89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
eerde (2)15.7: Ende slepen hem vp de eerde
87.212: Want de rorghe es meest vander eerde
eerden (2)55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
83.77: Ghecompareert bider eerden claer
eerdenborch (1)13.37: Loghenaers van eerdenborch
eerderike (4)59.4: arem in commen ende vutuaren van eerderike
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
79.38: Hier beneden in eerderike
82.57: Hier neder in eerderike
eerdsche (2)58.2: Heeft dit eerdsche goet ghegheuen
89.98: Dan eerdsche mensche also du leues
eerdschen (2)66.71: Dats dat de mensche van eerdschen troeste
89.178: Hy was ten eerdschen paradise
eerdssche (1)77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
eere (15)05.18: So doet hem waerdicheit ende eere
59.7: Noyt en begheerdic eere vander weerelt
66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
80.8: Duer god dijns selfs eere verwaert
80.72: Soe moechdi bliuen in vuuer eere
80.77: Ghi moghet v eere daer met dinnen
81.65: Ende so wie marien eere doet
89.44: Eere beuochten metten zweerde
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.179: Daer gafmen den eere van prise
89.197: Te so sonderlingher eere
89.376: Wreket eere dinen euelen moet
89.591: Ende scoffierde dat eere groot
eereen (1)89.485: Ende eeren waren bouen eereen
eeren (13)77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
87.34: Dat soe haren kercganc dede met eeren
89.6: Die met ridderliker eeren
89.11: Der wapenen met eeren plaghen
89.34: Die kerstine ridders ware met eeren
89.38: Die rudders met eeren willen wesen
89.250: Hi grouffene vp den berch met eeren
89.392: Helich starf hi ende met eeren
89.484: Dat zweert droughen met eeren
89.485: Ende eeren waren bouen eereen
89.537: Theenen vp ganghe met eeren groot
89.624: Te jherusalem dede hem god vele eeren
89.633: Helechlike met groter eeren
eerlic (2)67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
89.468: Beter es een eerlic steruen
eerscip (1)06.4: Dats een eerscip van ghesellen
eerst (20)51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
55.1: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
57 opschrift: Redene spreect eerst
69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
81.108: Doe wart men alder eerst gheware
83.1: De fleurnatique hi es eerst cout
83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
83.29: Eerst heet ende droeghe diet wel versiere
83.31: Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
83.59: Eerst nat verstaet die redene mijn
83.76: De melancolin die es eerst droghe
83.79: Want deerde es eerst droeghe voorwaer
83.81: Es si eerst droeghe sijt dies vroet
83.87: Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
89 opschrift: Eerst vanden drie heydenen
89 opschrift: Volghen de joden eerst josue
eerste (2)46.17: Ghelijker wijs als die eerste dede
46.39: Die eerste maria droecher eenen
eersten (8)77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
86.5: te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
86.22: begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach
86.30: eersten dach van oexste.
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
86.34: van oexste den eersten dach van decembre ende den xxviii
89.326: Den eersten prisic josue
89.431: Ende smorghens metten eersten daghe
eert (1)62.3: Te rechte eert mense in allen houen
eerterike (1)81.106: Hine quam in eerterike gheuaren
eesschen (1)67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
eeuweghe (2)55.79: versteken in de eeuweghe verdommenesse
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
eeuwelike (1)81.9: Die eeuwelike ghedueren sal
eeuweliken (1)59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
eeuwich (1)73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
eeweghe (1)77.47: so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse
eeweghen (1)80.42: Die twoord ontfinc den eeweghen vader
eewelic (1)77.6: leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
effene (1)68.13: Als de waghene effene gaet
egidi (1)41.1: Egidi merito karoli peccata remitto
egipten (2)89.285: In egipten so vlouwen si
89.291: In egipten quam hi moghendelike
eglentiers (1)66.81: Eens eglentiers dinct my hier noet
ego (2)75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
eist (41)14.33: Selden eist oec dat soudic wane
15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
57.17: So eist van ommesiene tijt
57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
57.117: Eist niet al eens als comt de doot
66.76: Die eist die den loen ontfaet
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
67.132: verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
74.42: natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.69: Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
77.1: Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
80.66: Eist gherechticheit als ic versta
80.84: Eist bliscap ende anders niet
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
82.13: Wie eist hine moeste weenen
83.58: Aldus eist metten sangwijn
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.229: Dus so eist al bediet
87.238: Nu eist een vulle tijt
87.312: Nu eist goet voor de colen sitten
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
89.321: Eist wel recht dat icse nome
el (2)57.92: An hem en es el niet beseuen
83.21: Om sijn coutheit ende niet el
elc (22)06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
15.2: Elc lettre gheuerst by abc
23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
46.3: Nu merct elc ende leere
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
56 opschrift: Dit mach elc mensche segghen van hemseluen
57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
58.13: Maer elc wils een groot partseel
58.15: Elc hadde gheerne tmeeste deel
68.17: Sint dat elc peinsde binnen mijn
74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
79.145: Waren mine lede elc een herte
81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
87.116: Die elc mensche doe ic v ghewach
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
elcken (6)53.8: ende gheeft elcken tsine
53.15: De juuste verwaert elcken sijn recht datmen
58.33: Daer by radic elcken man
66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
87.107: Met elcken verse eenen dach
87.199: Met elcken verse verstaet mijn woort
eldre (2)73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
elemente (1)83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
elke (1)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
elken (4)04.9: Nu vraghic elken die dit aensiet
66.14: So sal vp elken boem eene staen
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
87.231: Met elken verse eenen dach bet voort
elker (1)69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
ellef (1)88.39: Kallen luc dach met ellef dusint
ellen (1)89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
emmer (4)23.20: Want hi emmer steruen moet
81.76: Dat es ons emmer een schone troost
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
emmermeer (1)79.126: Emmermeer van vren te vren
emmermeere (1)89.117: Sinen name leeft emmermeere
en (174)04.7: Oec ben ic die niet en verdrouch
12.1: Prelate die gode niet en ontsien
14.21: Dat hi niement sculdich en si
14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
15.9: Ghi vrouwen en scaemdu niet
15.16: Ouerspel en es gheen schande
17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
17e.3: De ghuene die niet wel en woude
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
47.15: Sijn lucht niet verliesen en mach
48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
48.18: niet en oudt van ghedaenten
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
53.9: De voersieneghe verwaert dat de redene niet en
53.11: De continent verwaert dat de minne niet en
53.13: De vrome verwaert dat de duecht niet en
55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
55.19: si niet en vallen in wanhopen
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.19: So en houdic mi voor ghecastijt
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.28: Gheen leuen en esser om profijt
57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.75: Der doot en consti niet ontgaen
57.81: Dat my de doot niet doen en can
57.86: De doot en sal my niet vergheten
57.92: An hem en es el niet beseuen
57.107: Maer doch en scaedt niet dat vermaen
57.120: Dat gheen tonghe de somme en telle
57.124: Der doot en hadde gheen respijt
57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
58.37: Hy en name niet so grote scade
59.1: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
59.6: besach dat my maer gheleent en was
59.7: Noyt en begheerdic eere vander weerelt
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
59.21: niet gheraken en can
60.2: So en ware hont pape noch catte noet
66.55: Dats datmen niet en diene om loen
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
67.67: te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers
67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
68.9: En rade niet dat liede claghen
68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.87: v ondersaten niet en waren
73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.84: en dienen ter zwaerheit vanden sonden.
74.88: doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
76.93: en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
77.103: niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
77.175: ander manieren niet doen en mach.
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
77.193: een ordinantie datmen gheenen zieken en
77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.14: Scuwen altoes dat mi niet en doghe
79.64: Die der minnen niet en pleghet
79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
79.70: En es clerc in al parijs
79.71: Die hem ter minnen niet en keert
79.91: Dat ic van minnen niet en weet
79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
79.96: Dat het der minne niet en pliet
79.129: Dat ic minnen niet en mach
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.155: Het en es niement die nu leeft
79.174: Ay en es so jammerlike doot
79.175: Ic en wilse daer omme lijden
80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
80.103: En es gheene salegher dinc
83.17: Den slaep en wilt hi niet verhaten
83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
83.99: Gheen begheerte daer toe en draecht
84.4: van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
87.72: Datsi niet en souden rotten
87.79: Dus voert en voert gaet de tijt
87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
87.112: Sijn blijde en in groten riueele
87.259: Niemen en si dit te lanc
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
89.12: Nu en willic my niet verdraghen
89.91: Du en hebs van mi niet een twint
89.125: Wanic datmen noit en vant
89.173: Daer wi niet af vinden en connen
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.302: Datter gheen keyser en was
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
89.437: Noit en hadde dese rudder vaer
89.461: Want wi niet recouureren en mochten
89.618: Hi dwanc grieken en almaengen
89.653: Daer noit arem man toe en quam
89.659: En stont jnder heidene hande
89.670: Crucen en aflaet van allen sonden
encore (1)03.7: Et encore est plus fol
ende (867)01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
02.7: xl oeren ende tande fel
05.1: Merct ende siet dese figuere
05.4: Ende lijf ontfinc te onser vromen
05.18: So doet hem waerdicheit ende eere
06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
07.3: Ende de t es vut ghedaen
08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
08.4: Wel ende redelike leuen
08.10: Ende jn redenen hulpen den maghen
09.1: Grote houerde ende oeghen moet
09.5: Lettel winnen ende vele verteeren
09.6: Niet connen ende niet willen leeren
09.8: Niet betalen ende vele coepen
09.10: Ende vele wercken by quaden wiuen
09.11: Lettel goets ende vele kindere
10.4: Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne
11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
11.9: Ende wijsheit doet gode minnen mede
11.10: Ende gods kennesse maect salichede
11.11: Ende zalichede des sijt wijs
14.6: Ende die rijke es van ghelde
14.12: Ende een onghewillich knecht
14.16: Ende eene beghine sonder lief
14.19: Ende eenen dobbeleere wel ghecleet
14.27: Ende een rechter es oec mede
14.46: Ende dat langhe te gader wale
14.47: Draghen jonghe liede ende oudde
14.50: Ende den barbier vroet van sinne
14.57: Ende quade wiue sonder scelden
14.75: Minne ende vier verborghen langhe
14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
14.87: Ende dit sijn alsic versta
15.7: Ende slepen hem vp de eerde
15.21: Sulc gaet jaer ende dach
15.23: Trouwe ende waerheit es vten lande
15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
15.29: Ende werdt vervult in vele saken
15.31: Titel in v seluen ende besiet
16.6: Die mi seide trecht ende tware
16.9: Ende by eer quader lodigghen leeft
16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
17f.4: Ende alle dinc met staden doet
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
17i.3: Ende wat hem voermaels ware ghesciet
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
23.4: Ende ghemeenen oerboor anschouwen
23.6: Ende ghemeene goet nauwe hoeden
23.7: Ende bekeerent te meester baten
23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
24.4: Wel ende redelike leuen
24.10: Ende in redenen helpen den maghen
26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
37.5: weerelike ende princelike hertoghen.
37.7: Thoulousen champanghen ende vlaendren de lee
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
46.3: Nu merct elc ende leere
46.10: Ende dien gaf si in ondertrouwen
46.12: Ioachim starf ende na das
46.18: Ende deser marien gaf si mede
46.22: Altoes gode diende ende minde
46.23: Ende simoen ende . iudas
46.23: Ende simoen ende . iudas
46.24: Ende josep die men hiet barnabas
46.28: Cleophas starf ende anna dede
46.30: Ende nam eenen hiet saloma
46.36: Iacop den groten ende jehan
48.2: mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden
48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
50.9: jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen
51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
51.5: medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
53.2: ende dat helpt of baet kiesen
53.5: Staercheit doet groote sake anueerden ende
53.8: ende gheeft elcken tsine
55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.5: Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende vten
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
55.14: disciplen ende de vader ende moeder haer kindre
55.14: disciplen ende de vader ende moeder haer kindre
55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
55.22: Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
55.83: hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
57.5: De weerelt vul doernen ende braemen
57.6: Ende caritate gheleit vpt velt
57.9: Ende metter doot sijn haest gheuelt
57.10: Van hem die hemel maecte ende helle
57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
57.40: Ende soude versmelten ghelijc den snee
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.54: Ende wilt verstaen dat ic v telle
57.57: Dats mi ende den meneghen oncont
57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
57.59: Ende oec bennic vrolic ende ghesont
57.59: Ende oec bennic vrolic ende ghesont
57.63: Ic zwijghe al stille ende snau
57.83: Cranc van oudden ende al versleten
57.113: Ende dies ghelike van absoloene
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
58.5: Alle ende niement vut ghescreuen
58.14: Vlaminc duutsche ende franchoeys
58.22: Omme den opper ende vele vernoeys
58.24: Ende laten den goeden opper hoeys
58.28: Ende also met eens mans cleet
58.34: Dat hi doe vrouch ende spade
58.38: Verlore hy vlaendren ende artoeys
59 opschrift: Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort
59.4: arem in commen ende vutuaren van eerderike
63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
64.1: Heden te leuene ende morghen doot
66.18: Een voghel lieflic ende fijn
66.20: Ende moeter jn gheuanghen sijn
66.33: De palmboem schoene ende groene ghedaen
66.83: Dats datmen gods ordeel ende doot
66.94: Dats de vijch boem zoete ende goet
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
67.28: doot . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes
67.29: es vortheit ende verdwijntheit de ghulsegheit
67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
67.34: vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
67.83: de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
67.110: Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen
67.114: Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
67.119: voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker
67.120: soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
67.122: te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
68.16: Sprinct of ende steectene jn de vliet
68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
68.40: Ende claechdet den man ende niet den hont
68.43: Scuwende ende lietene in de noet
68.46: Dat was vergheten ende al verloren
68.50: Die hem goet doen ende vrienscap bieden
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.5: dan iiiic ende l jaer
69.16: hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
69.30: te slutene ende te onslutene
69.34: ende biechten haer sonden
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
69.57: andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
69.58: ende es een rikelike stede
69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.64: voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii
69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
69.72: ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.2: ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
73.2: ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
73.14: gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
73.33: touerien ende sotte gheloeuen
73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
73.36: om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.42: huwen vaders weerlic ende gheestelic
73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
73.112: ende te sinen dienste
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
73.127: ende offrande
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.145: ende ghehouden waert
73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
73.162: ende te biechtene
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.171: vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen
73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
73.176: maer hebt die begheert ende ghedoecht
73.178: consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
73.183: ende in wat manieren
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
73.193: v selfs state ende in wat manieren
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
74.5: van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
74.8: ende adiousteren wilde
74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
74.22: vander heimelicheden te makene quade teekene ende
74.23: quade wercke vp decsele van deuotien ende dat de biecht
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
74.47: der ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden
74.49: neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
74.68: ende jn gheuen
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
76.5: vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie
76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
76.10: ten vtersten ordeelen doemen leuende ende doode
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
76.20: vanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn
76.20: vanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
76.30: ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffenesse
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
76.63: ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
76.85: verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
76.109: dach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane
76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
76.118: Ende seitmen dan
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
77.6: leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
77.39: van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
77.65: Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende
77.66: santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
77.85: ende oec heeschti vergheffenesse van allen
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
77.95: van gode ende den menschen
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
77.117: Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden
77.118: ende toeuerlaet der sondaren vermaent
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
77.121: ende mi ontfaen jn gratien.
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.160: ghebruken ende besegghen vanden voorseiden
77.161: vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde
77.161: vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
78.15: doot ende wilt v onse
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
79 opschrift: Van gherechter minnen
79.6: Ende commen toter waerheit binnen
79.8: Ende weder toter minnen vlien
79.12: Ende verlichte mine v sinne
79.20: Ende maket mine herte vry
79.22: Ende laet mi minne begheeren
79.26: Ende es hem allen ghereit
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.44: Ende als een ander kint ghebonden
79.50: Hongher durst hitte ende cout
79.68: Ende den blenden gheuen lecht
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.86: Des sidy seker ende ghewes
79.107: O wy aerme ende echter aerme.
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.112: Machic segghen ende al bedy
79.114: Ende icken kende ghestade van sinne
79.115: Ende mi dan ware cont
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
79.124: Ende vroet ende al vulmaect
79.124: Ende vroet ende al vulmaect
79.130: Ende roupen jammerlike o wach
79.136: Beede lude ende openbare
79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.151: Dien edelen heere ende dien finen
79.163: Ende sine herte toter doot
79.170: Ende dickent ghemint mee den knecht
79.173: Ende mine scade die es so groot
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
79.179: Ende ic voeden moeste daer mede
79.182: Ende mine menscheit ane nam
79.183: Ende ghedoechde menich leit
79.185: Ende die jammerlike doot
79.193: Ende si bidden ouer my
79.196: Ende wercken voort by haren rade
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
80.41: Ende by marien prouuic dit
80.51: Ende sijn altoes vp v hoede
80.54: Ende leuen altoes met vryen moede
80.63: Een woort ende heet justicia
80.71: Sijt oemoedich simpil ende ghestade
80.78: Ende oec mindren huwen staet
80.80: Ende bediet dies vermetic my
80.84: Eist bliscap ende anders niet
80.85: Goud seluer ende steine
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
80.114: Ende bleef in gode met hem begord
81.3: Vter noot ende van zwaren sonden
81.5: Menich warf goet ende ghetrouwe
81.8: Ende verden vander helscher pinen
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
81.28: Vander duecht ende ontspaent
81.31: Ende so na radich in alder maniere
81.32: Ende die duecht es altoes goedertiere
81.33: Duecht ende quaetheit sijn twee dinghen
81.36: Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
81.37: Ende wachten ons van haren hulden
81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
81.42: Die duecht ende archede weet
81.43: Ende loon gheeft van desen beeden
81.48: Ende scuwen ende haten
81.48: Ende scuwen ende haten
81.52: An marien vrouch ende spade
81.65: Ende so wie marien eere doet
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
81.79: Ende weder so seere minde
81.83: Ende es gheheeten vnicoren
81.97: So vreeselic ende so wreet
81.98: Ende van wraken so ghereet
81.102: Ende de duecht die jn haer lach
81.103: Ende hare grote vulmaecthede
81.104: Ende marien zuuerhede
81.107: Ende ontfinc menschelichede an hare
81.111: Ende was eens vnicorens ghenoet
81.113: Ruste ende in de menschelichede quam
81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
81.118: Ende an dat cruce hinghen
81.120: Ende ganste vander joden wet
81.125: Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
82.1: Beweent ende alle vul van rouwen
82.4: Welke ziele ende herte
82.15: Saghe ende troests so bloet
82.32: Ende dtorment dore doen gaen
82.45: Ende met v doen verbliden
82.52: Wilt mi ontsteken ende gloeden
82.53: An sijn torment ende verhoeden
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.2: Ende biden water ghecompareert
83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
83.12: Ledich lecker ende traghe
83.13: Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
83.16: Ende vredelic leuen werringhe laten
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
83.21: Om sijn coutheit ende niet el
83.22: Ende wel vermoghende om sijn natheit
83.29: Eerst heet ende droeghe diet wel versiere
83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
83.62: In hem lust redene ende bescheet
83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
83.66: Gracelic milde ende goedertiere
83.73: Ende wel vermoghende oec mede
83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
83.82: Ende daer na cout dit vindi waer
83.84: Te desen bedie vray ende goet
83.87: Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
83.90: Ypocrijt ende een bedrieghere stout
83.93: Hi es magher ende seere bleec
83.94: Vrec peinsende ende drouue van moe
84.2: de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
84.16: de vierde de vijfste de tienste . de neghentienste ende
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
86.6: maendach van oexste ende den achtersten dach van decembre
86.7: ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
86.14: dach van wedemaent ende den achtersten vrindach van
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
86.29: van sporkele den xxviii dach van maerte ende den
86.32: van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
86.34: van oexste den eersten dach van decembre ende den xxviii
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.8: Ende speellet in desen tijt
87.14: Tvolc loept vp ende neden
87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
87.16: Cout eist an ende an voete mede
87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
87.24: Heetmen verre ende nare
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
87.37: Ende hier den goeden sint amant
87.39: Ende destrueerde vele quadien
87.43: Ende hebben den dobbel corts jnde lede
87.51: Ende comt met verberrende schenen
87.69: Roet scharlaken ende groene
87.77: Ende caerden dicken haren man
87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
87.98: Ende die nachtegale die lanc
87.103: Ende roupt cockouc ouer luut
87.106: Dus gaet die tijt voort ende voort
87.111: De lijstre de meerle ende de fluteele
87.113: Ende alle dinc wide ende side
87.113: Ende alle dinc wide ende side
87.118: Groene worden bosschen ende haghen
87.121: Sente philijps ende sent jacops dach
87.125: Ende daer toe met schoenen haren
87.134: De voghelen singhen hier ende dare
87.135: Ende maken wel groot gheschal
87.137: Ende dat coren beghint te bloyen
87.138: Scape paerde ende coyen
87.141: Te winter heten stroe ende hoy
87.144: In vruechden sijn heeren ende vrouwen
87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
87.160: Ende schone vrucht daer vte spruten
87.169: Ende dat raepsaet beghint te ripen
87.171: De vader ende moeder hebben ghebroet
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
87.185: Ende werden van schonen weder moy
87.192: Ende dits sente benedictus dach
87.206: Sente jacops ende cristoffels mede
87.215: Beede hier naer ende daer voren
87.216: Ende sijn zeere besich te velde
87.225: Ende hier volghet naren
87.242: Prumen ende alrande oeft
87.256: Ende doet den lande sijn proffijt
87.267: Werden naect ende hare bladen
87.270: Scoene ende bruun staen de haghen
87.278: De scipman ende sijn veynoot
87.280: Ende ghereeden haer ghetouwe
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
87.290: Ende versien hem jeghen tswinters coude
87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
87.304: Vighelie ende de dach sente quintin
87.309: Coren gherste ende hoy
87.313: Ende niet te grot vier van hitten
87.314: Ende drincken vanden duutschen wine
87.345: Ende lettel hebben onuerduldich
87.347: Sente audeberts ende Sentelucie
88.11: Ka gheertruud ende benedictus
88.14: Ende marien volghet des
89.2: Rime fauelen ende vraye ystorie
89.3: De biblen auctoren ende croniquen
89.5: De tijt besaten ende de heeren
89.15: Ende jnghelsche der ghelike
89.18: Ende oec de jeesten van lombardien
89.21: Als perseuale ende lanceloot
89.22: Tristram ende galioet
89.26: Ende volghe der jeesten die de wijse
89.28: Ende om dat de bible es so clare
89.31: Ende drie jn dat jootsche leuen
89.33: Ende drie naer der comst ons heeren
89.35: Ende die tgheloue metten zweerde
89.47: So milde ende so ghetrouwe
89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
89.67: Sijns vaders lant ende sine stat
89.71: Ende alle ghenouchte dat was pine
89.79: Ende alder houescheden vrucht
89.89: Ende hadder in so groot delijt
89.95: Ende vander natueren ghebode
89.103: Van ectoren ende ghewaghet des
89.108: Dat scade was ende jammer groot
89.112: Met wapenen dedy sinen ende
89.114: xiic jaer ende xxx te voren
89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique
89.139: Ende voerer dore moghendelike
89.142: Met wapenen verwan ende met miltheden
89.143: Met duechden ende me houescheden
89.149: Ende hi reet vp den droeghen gront
89.153: Ende vp den berch van caspien quam
89.165: Maer alexander want ende helt
89.166: Beede met campe ende met prighe
89.168: Ende alle de landen ende de staden
89.168: Ende alle de landen ende de staden
89.170: Ende sochte dwonder datter in lach
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.184: Ende alle de boden ghemeenlike
89.190: Ende xii jaer drouch hi croene
89.192: Ende xix starf hi te voren
89.195: Seghet ende ghewaghet des
89.198: Hine si wijs ende van lettren vroet
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.207: Ende den bisexte vant hi al
89.211: Ende de darde de stat berechten
89.222: Met storme ende met starcken wighe
89.232: Van danen voer hi ende reet
89.242: Ende vacht zeghe met groter pine
89.243: Te thorout maecti ende de sine
89.246: Te cassele ende vacht zeghe altoes
89.262: Ende wart daer tweewarf verwonnen
89.270: Ende vinc den coninc cassibiliaen
89.271: Ende dwanckene an rome saen
89.276: Ende ontseiden hem de keere
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.280: De stad ende vlo ter seluer vren
89.282: Ende julius volghde hem naer
89.287: Ende onthoeft sonder ghenaden
89.288: Ende juliusse was thoeft ghesent
89.289: Ende doe wan julius al ontrent
89.290: Beede spaengen ende affrike
89.298: Ende sat daer keyser ende heere
89.298: Ende sat daer keyser ende heere
89.303: Ende xiiii jare sijt seker das
89.307: Ende heet keyser in dietsche tale
89.314: Menich wonder schoene ende groot
89.316: Ende haer mort wart openbare
89.324: Ende met wetteliker trouwen
89.329: xl jaer ende doechde pine
89.333: Ende den coninc basan
89.334: Ende den coninc van amoreen
89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
89.343: Ende deelet wetelic ende wel
89.343: Ende deelet wetelic ende wel
89.344: Met liuen ende met goeder maten
89.345: Ende theidin volc verwaten
89.347: Ende wan hem af de steden groot
89.348: Veertiene coninghe ende zeuene
89.351: Ende destrueerde hare scaren
89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
89.362: Ende onder tghesinde goet gheselle
89.363: In stride vreeselic ende felle
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
89.375: Vp mi ende vp mine lede
89.378: Doe hi jonghelinc was ende herde
89.379: Ende hi sine beesten verwaerde
89.380: Ieghen de leewen ende jeghen beeren
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
89.385: Meneghen wijch groot ende stranc
89.392: Helich starf hi ende met eeren
89.398: Dats viiic ende xxx jaer te voren
89.407: Ende god troestene in sine node
89.412: Ende sende in jherusalem
89.413: Nichanorre ende met hem
89.417: Ende die gods wet te verdriuene
89.418: Ende den tempel te destrueerne
89.419: Ende die gods wet te ontdeerne
89.425: Ende in sinen droeme snachs sach
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
89.429: Ende hietene vechten onuerueert
89.431: Ende smorghens metten eersten daghe
89.433: Ende judas wan dorlorghe groot
89.434: Ende zuuerde den tempel ons heeren
89.435: Ende verwidene gode theeren
89.436: Ende visierde daer eenen outaer
89.439: Vp meneghen prince ende meneghen man
89.443: Hi destrueerde ende besat
89.446: Ende wonder dincken bi mier wet
89.456: Ende sijn volc was seere verpijnt
89.457: Ende ghemindert ende zeere verdwijnt
89.457: Ende ghemindert ende zeere verdwijnt
89.466: Ende den vianden niet wiken
89.473: Ende trocken toe ghenendelike
89.474: Ende hebben de staercste scare bestaen
89.475: Ende verwonnen ende tonder ghedaen
89.475: Ende verwonnen ende tonder ghedaen
89.477: Ende sloughene doot sonder lachtre
89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
89.485: Ende eeren waren bouen eereen
89.486: Wetteghe kerstine ende stout
89.491: Noereweghe zwauen ende denemarke
89.496: De yersche dwanc hi ende de scotten
89.503: Ende anden coninc artuer sende
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
89.516: Datsi sinen oem ende sinen vader
89.519: Ende scoffierdese als de die vroede
89.522: Die beede steyl was ende hoech
89.526: Ende hadse binnen sinen schilde
89.528: Ende riepse an tsiere noot
89.529: Sijn gheloue was vast ende groot
89.533: Ende riep alse die gheloeft
89.535: Ende hem volchde sine partie
89.538: Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
89.538: Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
89.540: Ende rumden bertaengen tlant
89.542: Ende worden tslants verdreuen
89.543: Doe keerden si ende behilden dleuen
89.549: Ende ontboet hem met ghenende
89.551: Alle de scade ende de lette
89.552: Ende hi den bertaenschen tribuut
89.553: Tachterstel betaelt ende streker huut
89.554: Ende dat hi weder gheue de lande
89.559: In bourgoingen dach ende velt
89.562: Ende slouch daer eenen ruese doot
89.565: Ende ghedoot met siner macht
89.568: Ende vant daer eenen romain echt
89.572: Ende slouchen doot ende verwan
89.572: Ende slouchen doot ende verwan
89.577: Ende lucius die hadde ontfaen
89.580: Ende meneghe coninghe ende grauen
89.580: Ende meneghe coninghe ende grauen
89.582: Ende daer naer te houe sende
89.583: Ende screef den romeinen teender schende
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
89.590: Doe keerdi ende slouchene doot
89.591: Ende scoffierde dat eere groot
89.595: Dat lant ende de croene sijn
89.597: vc xl ende twee
89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
89.609: In kercken sanc hi ende las
89.612: Ende tweewarf verwan hi de sassen
89.614: De danoise dwanc hi ende de vriesen
89.619: Ende driewarf verwan hi spaengen
89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
89.623: Voer hi ende want den heidenen aue
89.629: Ende heeftene ouer heere ontfaen
89.636: Alsmen screef viiic ende vijftiene
89.641: Den hoesschen ende den vromen
89.642: Den heleghen kerstin ende ghetrouwen
89.645: Ende van daden harde coen
89.652: Ende in wandelinghe als een lam
89.654: Hine schiet van hem blide ende vro
89.655: Ende doe ten tijden waest also
89.661: Dat de keyser heynric ende de paefs
89.664: Ende daer naer de paeus dander mede
89.669: Ende gaf ouer zee te vaerne
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
89.678: Ende hem seluen werpen ondervoet
89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
89.682: Rudders cnapen wijf ende man
89.684: Hertoghe van lottrike ende van belioen
89.685: Ghemaect hoeftman ende baroen
89.686: Ende hi vercochte erue ende lant
89.686: Ende hi vercochte erue ende lant
89.688: Ende van belioen heeft hi den schat
89.690: De stoute rudder ende vrye
89.692: Door bulgurie ende grieken mede
89.698: Ende wan anthiocen de rike stede
89.699: Persen wan hi ende meden mede
89.704: Van danen voer hi ende tvolc met hem
89.706: Ende heeft jherusalem beleghen
engiene (1)01.24: xvii sijn subtijl van engiene
epiphane (1)89.410: Van anthiochen epiphane
erde (1)55.8: hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.
erden (1)66.62: Die ter erden bughet haer hoeft
erfst (1)83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
erfste (1)87.328: Datmen den lesten dach van erfste noemt
erghen (1)83.44: Scerp van sinne in erghen rouwen
ergo (2)42.4: hanc ergo capite sepius in capite
44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
erieken (1)87.161: Erieken kersen apelen peeren
erre (1)89.273: Worden de romeine erre
erue (3)67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
89.65: Voor troyen vp sijns vaders erue
89.686: Ende hi vercochte erue ende lant
es (261)01.34: So weet ghi wat dit dicht es
02.11: Nu gharaet wat woorde es dit
05.3: Die tweewarf jn de weerelt es commen
05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
07.2: In een n verwandelt es
07.3: Ende de t es vut ghedaen
07.6: Die ghemint es voor de g
10.7: Daer vrienscip es maect hi onminne
14.6: Ende die rijke es van ghelde
14.27: Ende een rechter es oec mede
15.10: Het es schande datment siet
15.16: Ouerspel en es gheen schande
15.23: Trouwe ende waerheit es vten lande
15.24: Valschede es menegherande
17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
17d.3: Het es den meneghen zeere ghepijnt
17f.1: Horen swighen es beede goet
17f.2: Verdraghen es dat beste
17g.1: De leeraers segghen de ghene es wijs
17h.3: De waerheit es hem onghereet
23.16: Dat es der oudder wijser leere
47.8: Deerste es dat hem god gheuet
47.10: Dander es so wert hem verlaten
47.14: De vierde es dat hi vp dien dach
47.20: De seuenste es van groter ghewelt
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
48.6: Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
48.19: De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele
48.19: De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele
48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
49.1: Waer hi es jn keytiuicheden
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
50.11: sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
53.16: hem schuldich es.
55.1: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
55.5: Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende vten
55.6: vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel
55.8: hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.
55.9: Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
57.29: Als es de joncheit daer jn ghewiecht
57.56: Ter conscientien wat es dat
57.70: Also waerlic mensche es dat ghenouch
57.76: Haer vanghen es voor clocke of schelle
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
57.92: An hem en es el niet beseuen
57.94: Wat es dats gode cont alleene
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
58.7: Dat hi onghedeelt es bleuen
59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
62.4: Selden scalcheit es hem by
66.28: Es van allen duechden croene
66.30: Haer sanc die es den mensche weert
66.48: Dat den hemel haer eyghen es
66.49: De goudbloeme es wel mijn gherief
66.69: Cypressus es hier naer de hoechste
66.86: Die vijf vout es onderslaghen
66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
66.96: Dat es datmen vergheuen sal
66.108: Een wortel van allen duechden es
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
67.13: huuse wat es roukeloesheit van regemente van
67.14: huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
67.22: milde es verloren
67.29: es vortheit ende verdwijntheit de ghulsegheit
67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
67.38: Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
67.70: Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.103: doet vallen in de modere die verlast es van wine es
67.103: doet vallen in de modere die verlast es van wine es
67.114: Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
69.58: ende es een rikelike stede
69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
73.24: om eenich ghebrec van dat voorseit es
73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
74.13: alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
74.42: natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
76.107: es v schuldich te beroerne te deuotien
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
76.112: De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
77.9: profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.97: De derde partie es van bedinghen
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.148: kersten es schuldich te steruene.
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.167: Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
79.11: Die selue es warachteghe minne
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.23: Die vulmaect es hier bouen
79.26: Ende es hem allen ghereit
79.29: So es die alle dinc vermach
79.30: So es claerder dan den dach
79.32: Gheene duecht es haer ghelike
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.35: Minne es moghende voor gode
79.36: Bedy so es te haren ghebode
79.61: Na dien dat god haer es onderdaen
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.70: En es clerc in al parijs
79.73: Want minne es meester ouer al
79.76: So es moghende in des conincx hof
79.78: Dat so ghebiet het es ghedaen
79.80: So es huter herten gods gheboren
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.82: Diese draecht es vroet van sinne
79.83: Minne es van allen duechden rike
79.85: Dat minne al vulmaect es
79.101: Ic vreese datso mi es onthout
79.120: Hine es dorper noch dorpers kint
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
79.127: Hi es coninc alre coninghen heere
79.155: Het en es niement die nu leeft
79.160: Dat god es die ghetrouwe minne
79.173: Ende mine scade die es so groot
79.174: Ay en es so jammerlike doot
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
80.22: Wiuelike name die es ghescreuen
80.53: Daer soetheit in es beuaen
80.60: Daer es menich wijf bi bedroghen
80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
80.87: Wijf daer es in alle weelde
80.88: Want alle vruechden die es cleyne
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
80.103: En es gheene salegher dinc
81.32: Ende die duecht es altoes goedertiere
81.46: Want maria es wel metten vuecht
81.53: So es altoes jndien ghereet
81.55: Die jnt de quaethede es ghesperret
81.57: Want de heere es haer sone
81.58: Die keyser es vanden hoghen trone
81.76: Dat es ons emmer een schone troost
81.83: Ende es gheheeten vnicoren
81.86: Maer dat dier es so ghemaect
82.9: Moederskints dat eenich es
83.1: De fleurnatique hi es eerst cout
83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
83.11: Verbeidende in saken slapende es hy
83.14: Scamel es hi oec bi maten
83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
83.27: Es ghecompareer biden viere
83.30: Na den somer es sijn maniere
83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
83.49: Mits dien dat si so droghe dan es
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
83.68: Van alder ghenouchten es hi mede
83.70: Hopelic milde es sine sede
83.76: De melancolin die es eerst droghe
83.79: Want deerde es eerst droeghe voorwaer
83.81: Es si eerst droeghe sijt dies vroet
83.85: Es die melancolin by rechter schout
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
83.93: Hi es magher ende seere bleec
83.95: In gods dienste es hi weec
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
87.7: Tvolc es blide des seker sijt
87.13: Cout es in desen tijt dat weder
87.18: Die heere es doe ic v ghewach
87.28: Tvolc es daer of zeere verblijt
87.32: Deerste dach van sporcle es sente bride
87.42: Tvolc es vol van dobbelspele
87.52: Dat sonneschijn es nu sijn meenen
87.54: Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
87.58: Die es des somers broederkin
87.64: Als maerte es droeghe sonder reghen
87.70: De sonne es wel van haren doene
87.117: Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
87.131: De winter es nu vergaen
87.208: Nu es dat oest ghewijt
87.209: Dies menich es verblijt
87.210: Alst vp de boeme es wel gheraect
87.212: Want de rorghe es meest vander eerde
87.245: Die heere es doe ic v ghewach
87.258: Dat te dornike es ommeganc
87.263: Vighelie es al hier verclaert
87.298: Die nu qualic es ghecleet
87.300: Mach drouue sijn vighelie es hier
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
88.13: In aprul ambrosis es
89.28: Ende om dat de bible es so clare
89.42: Die gheprijst es in auctoren
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.132: Dese ghifte es mi te diere
89.263: So dat hi cume es ontronnen
89.306: Es in latine weetmen wale
89.460: Het es beter dan wi vochten
89.468: Beter es een eerlic steruen
89.566: Voort es hi te parijs gheuaren
89.687: Dat noch ludeke es ghenant
escript (1)31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
esmen (11)55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
esmer (1)87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
esse (2)31.2: hanc mensam vetram nouerit esse sibi
34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
esser (3)57.28: Gheen leuen en esser om profijt
57.119: Het esser duere sonder ghetal
77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
est (12)03.1: Fol est qui fol boute
03.2: Fol est qui fol ne doubte
03.3: Fol est qui fol attrayt
03.4: Fol est qui fol se fait
03.5: Fol est qui fol castie
03.6: Fol est qui fol marie
03.7: Et encore est plus fol
39.2: Est incarnatum verbum de virgine natum
44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
61.2: Est primum durum quia nosco me moriturum
69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
esta (1)45.4: debuit exponi fors contulit esta draconi
et (12)03.7: Et encore est plus fol
32.2: quem cor et caro vestra exultent
36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
43.2: omnium ciuitatum et prouinciarum gallie
75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.5: filij et spiritus sancti Amen
75.6: Et si confessio fiat de excominicatione
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
etcetera (1)82 opschrift: Stabat mater dolorosa. etcetera
etene (2)67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
74.47: der ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden
euangeliste (2)87.361: Sente jan euangeliste leiter neuen
88.16: Ioris marc euangeliste
euelen (1)89.376: Wreket eere dinen euelen moet
euelene (1)73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
euen (1)67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
euenkersten (2)55.21: euenkersten om de minne van gode.
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
euerghem (1)13.49: Dansers van euerghem
eurus (1)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
ewangeliste (1)69.21: cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
ex (1)32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
examinerde (1)70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
excominicatio (1)75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
excominicatione (2)75.6: Et si confessio fiat de excominicatione
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
excusatie (2)73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
excuseerne (1)74.55: ne of te excuseerne
exempel (3)57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
89.449: Dat plachmen doe jnden exempel
exemple (5)51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.66: Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
81.94: Dese exemple doet ons verstaen
exponi (1)45.4: debuit exponi fors contulit esta draconi
expresse (1)74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
exultent (1)32.2: quem cor et caro vestra exultent
eyer (1)06.2: Datmen botre bloeme eyer melc
eyghen (1)66.48: Dat den hemel haer eyghen es
eyghin (1)66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
ezel (3)19.10: Vast van hoeuen als de ezel
19.11: sterc van rugghe als de ezel
19.12: goet van peistringhen als de ezel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z